Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi

Kayıt dışı istihdam işsizlik ve istihdam arasında gri bir alan olarak emek piyasasında yer bulmaktadır. İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışı istihdam, işsizler için geçici bir sığınma alanı olarak varlığını güçlü bir şeklide sürdürmektedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdam son yıllarda azalma eğilimi gösterse de üyesi olduğu OECD ortalamasının üzerindedir. Bu çalışmada Türkiye’de ücretli çalışanlarda, kayıt dışı istihdamın eğitimle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, Türkiye emek piyasasında önemli bir yer tutan küçük işletmelerin kayıt dışı istihdamı nasıl etkilediği sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada ikili Lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın veri seti olarak 2018 yılı TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketleri mikro veri setinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’de ücretli çalışan kadınların, sanayi sektöründe çalışanların, yarı zamanlı çalışanların ve geçici iş sözleşmesine sahip olanların kayıt dışı çalışma olasılığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşyerinde çalışan sayısı ile kayıtlılık arasında pozitif ilişkinin varlığı da çalışmada elde edilen diğer bir bulgudur. Eğitim ile kayıtlı çalışma arasındaki ilişki güçlü bir şekilde pozitif yönlüdür. Kadınlarda eğitimin kayıtlı çalışma olasılığına etkisi genele göre daha fazla olduğu çalışma sonucunda elde edilen önemli bulgular arasındadır.

Analysis of the Factors Determining the Probability of Registered or Informal Employment for Wage Earners in Turkey

Informal employment takes place in labor markets as a gray area between unemployment and employment. It effectively continues to exist as a temporary shelter for the unemployed in countries with higher unemployment rates. Although Turkey’s informal employment rate has decreased in recent years, it remains above the OECD average. Examining the relationship between informal employment and education in Turkey, this study also attempts to identify how small businesses that loom large in the Turkish labor market affect informal employment. The TURKSTAT 2018 Household Labor Force Survey micro data set is used for this purpose. A binary logistic regression model is applied as the method of analysis. Conclusions reveal that the probability of informal employment is much higher for female wage earners, industrial workers, part-time workers, and those with temporary employment contracts. Additionally, the positive relationship between the number of employees in enterprises and formality is another finding of this study. A strongly positive education-formal employment relationship is also identified, and the effect of education on the probability of formal employment is found to be higher for women in particular.

Kaynakça

Abraham, R. (2019). Informal Employment and the Structure of Wages in India: A Review of Trends. Review of Income and Wealth, 65, S102-S122. google scholar

Almeida, R., &Carneiro, P. (2009). Enforcement of laborregulationandfirm size. Journal of comparativeEconomics, 37(1), 28-46. google scholar

Angel-Urdinola, D. F., & Tanabe, K. (2012). Micro-determinants of informal employment in the Middle East and North Africa region. World Bank. google scholar

Ansal, H., Küçükçiftçi, S., Onaran, Ö., & Orbay, B. Z. (2000). Türkiye emek piyasasının yapısı ve işsizlik. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, Kasım. google scholar

Bangasser, P. E. (2000). The ILO and the informal sector: an institutional history. Geneva: ILO. google scholar

Becker, K.F. (2004), The Informal Economy, Swedish International Development Agency, Stockholm. google scholar

Bernabe, S. (2002). Informal Employment in Countries in Transition: A conceptual framework. LSE STICERD Research Paper No. CASE056. google scholar

Bologna, J. (2016). The effect of informal employment and corruption on income levels in Brazil. Journal of Comparative Economics, 44(3), 657-695. google scholar

Bosch, M. (2007). The informal labour market in motion: Dynamics, cycles and trends. 101-131,Informality: Exit and exclusion. The World Bank. google scholar

Bosch, M., Goni, E., & Maloney, W. (2007). The determinants of rising informality in Brazil: Evidence from gross worker flows. The World Bank. google scholar

Bölükbaş, M. (2018). Kayıt Dışı İstihdam ve Genç İşsizlik Ekonomik Büyüme ile İlişkili Olabilir Mi? Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(2), 75-90. google scholar

Carneiro, F. (1997). The changing informal labour market in Brazil: cyclicality versus excessive intervention. Labour, 11(1), 3-22. google scholar

Carneiro,F.,&Henley,A.(2002).EarningsandChoiceofFormalversusInformalEmployment in a DevelopingEconomyLabour Market: EvidenceforBrazil. University of Wales at AberystwythWorkingPaper, UK. google scholar

Carr, M., & Chen, M. A. (2002). Globalization and the informal economy: How global trade and investment impact on the working poor (pp. 92-2). Geneva: International Labour Office. google scholar

Alter Chen, M. (2005). Rethinking the informal economy: Linkages with the formal economy and the formal regulatory environment (No. 2005/10). WIDER Research Paper. google scholar

Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de gençlerin kayıt dışı istihdamdaki durumu. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 115-125. google scholar

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407. google scholar

Dam, M. M., Ertekin, Ş., & KIZILCA, N. (2018). Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Boyutu: Ekonometrik Bir Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 293-318. google scholar

Davis, M. (2006). Planet of slums. New Perspectives Quarterly, 23(2), 6-11. google scholar

De Oliveira, O., & Roberts, B. (1994). The many roles of the informal sector in development: evidence from urban labor market research, 1940-1989. Contrapunto: The informal sector debate in Latin America, 51, 71. google scholar

Dedeoğlu, S. (2009). Eşitlik mi ayrımcılık mı? Türkiye’de sosyal devlet, cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı. Çalışma ve Toplum, 2(21), 41-54. google scholar

Delgado Montes, J., Corrales, J., & Singh, P. (2016). The’Informality Gap’: Can Education Help Minorities Escape Informal Employment? Evidence from Peru. google scholar

Dereli, T. (2007). Informal employment in Turkey. Sosyal Siyaset Konferanslari Dergisi, 53(2), 65-82. google scholar

Doğrul, H. G. (2012). Determinants of formal and informal sector employment in the urban areas of Turkey. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2), 217-231. google scholar

Ergüder, B. Güvencesizlerin Sosyal Güvenliği: Enformel İlişki Ağları Ve Pasif Güvenlik Mekanizması. İktisat Dergisi, (479-480). google scholar

Ergüder, B. (2006). Türkiye’de Kadın Emeğinin Değişen Yapısı: Enformel Kesimde Kadın Emeği ve Kadın Emeğine Talep. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul. google scholar

Femandez-Kelly, P., &Shefner, J. (2006). Out of the shadows: political action and the informal economy in Latin America. PennStatePress. google scholar

Fidan, H., & Genç, S. (2014). Kayıt dışı İstihdam ve Kayıt dışı İstihdama Etki Eden Mikro Faktörlerin Analizi: Türkiye Özel Sektör Örneği-İnformal Employment And Analysis Of Factors Affecting The İnformal Employment: Turkish Private Sector Case. Mehmet AkifErsoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 137-150. google scholar

Fields, G. S. (1990). Labour market modelling and the urban informal sector: Theory and evidence. google scholar

Galli, R., & Kucera, D. (2004). Labor standards and informal employment in Latin America. World Development, 32(5), 809-828. google scholar

Galiani, S., &Weinschelbaum, F. (2012). Modeling informality formally: households and firms. EconomicInquiry, 50(3), 821-838. google scholar

Gemir H.N.,2012, “Türkiye’de İstihdam Politikalarının Etkinliği”, Adalet Yayınevi,2012 google scholar

Görmüş, A. (2017). The micro determinants of informal youth employment in Turkey. Unregistered employment, 157-169. google scholar

Göztepe, Ö. 2012, “Yeni Dönemin Satırbaşları”, Güvencesizleştirme Süreç,Yanılgı, OlanakEditör: Özay Göztepe, Nota Bene, 15-60 google scholar

Gujarati, D. N., Porter, D. C., Şenesen, Ü., & Günlük-Şenesen, G. (2009). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık. google scholar

Guloglu, T. (2005). The reality of informal employment in Turkey. google scholar

Güloğlu,T., Korkmaz, A., Kip M. (2003). Türkiye’de Kayıt dışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (45), 51-96. google scholar

Güneş, B., & Acun, S. (2015). The New Instrument of Makıng The Labour Markets Flexıble ın turkey: Part-tıme Employment. Is, Güç:Tthe Journal of Industrial Relations& Human Resources, 17(4). google scholar

Günther, I., &Launov, A. (2012). Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort?. Journal of development economics, 97(1), 88-98. google scholar

Gül, E., Ekinci, A., & Konya, S. (2009). Türkiye’de istihdam politikaları: yapısal bir analiz. Ekin Yayınevi. google scholar

Gürsel, S., &Pelek, S. (2013). Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve toplumsal özellikleri. Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar Betam Araştırma Notları 20082012, Derleyen Seyfettin Gürsel,BAÜ Yayınları, 2013, 150-156 google scholar

Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. The American economic review, 60(1), 126-142. google scholar

Hussmanns, R. (2004). Defining and measuring informal employment. Geneva: International Labour Office. google scholar

ILO (2002) Decent Work and the Informal Economy. Geneva: International Labour Office google scholar

Itzigsohn, J. (2006). Neoliberalism, Markets, And Informal Grassroots. Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America, 81.Penn State Press google scholar

Kucera, D., &Roncolato, L. (2008). Informal employment: Two contested policy issues. International Labour Review, 147(4), 321-348. google scholar

Kuzgun, İ. K. (2012). Güvenceli Esneklik Kavramı ve Türkiye’de Güvenceli Esnekliğin Belirleyici Değişkenleri. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(2). google scholar

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The manchester school, 22(2), 139-191. google scholar

Lordoğlu K,2006 “Türkiye İşgücü Piyasaları (Durum Raporu)”. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayın No:56, İstanbul google scholar

Jelin, E., Mercado, M. A., &Wyczykier, G. (2001). Home work in Argentina (No. 993457053402676). International Labour Organization. google scholar

Jonasson, E. (2011). Informal employment and the role of regional governance. Review of development economics, 15(3), 429-441. google scholar

Maloney, W. F. (1999). Does informality imply segmentation in urban labor markets? Evidence from sectoral transitions in Mexico. The World Bank Economic Review, 13(2), 275-302. google scholar

Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. World development, 32(7), 1159-1178. google scholar

Maloney, W. F., & Arias, O. S. (2007). The razon de ser of the informal worker. Informality: exit and exclusion, Washington DC: The World Bank. google scholar

Marjit, S., &Maiti, D. S. (2005). Globalization, reform and the informal sector (No. 2005/12). WIDER Research Paper. google scholar

Memiş, E., & Toksöz, G. (2020). Gender Inequalities in Informal Employment and Wage Gap in Turkish Manufacturing. Ekonomik Yaklasim, 31(116), 1-33. google scholar

Midi, H., Sarkar, S. K., & Rana, S. (2010). Collinearity diagnostics of binary logistic regression model. Journal ofInterdisciplinary Mathematics, 13(3), 253-267. google scholar

Munshi, K. (2003). Networks in the Modern Economy: Mexican Migrants in the. S. Labor market. The Quarterly. google scholar

Özşuca, Ş. T. (2003). Esneklik ve güvenlik ikileminde Türkiye emek piyasası. Ankara: İmaj Yayıncılık. google scholar

Rodrik, D. (1999). Democracies pay higher wages. The Quarterly Journal of Economics, 114(3), 707-738. google scholar

Park, A., & Cai, F. (2011). The informalization of the Chinese labor market. From iron rice bowl to informalization: Markets, workers, and the state in a changing China, 17. google scholar

Perez, J. L. D. (2008). Legal Determinants of Labour Informality. In In Defence of Labour Market Institutions (218-232). PalgraveMacmillan, London. google scholar

Perry, G. E., Arias, O., Fajnzylber, P., Maloney, W. F., Mason, A., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). Informality: Exit and exclusion. The World Bank. google scholar

Portes, A. (1990). When more can be less: labor standards, development, and the informal economy. US Department of Labor, Labor Standards and Development in the Global Economy, 219-237. google scholar

Portes, A., &Schauffler, R. (1993). Competing perspectives on the Latin American informal sector. Population and development review, 33-60. google scholar

Portes, A. (1989). Latin American urbanization during the years of the crisis. Latin American Research Review, 24(3), 7-44. google scholar

Schneider, F., &Buehn, A. (2018). Shadow economy: Estimation methods, problems, results and open questions. Open Economics, 1(1), 1-29. google scholar

Singh, A., & Zammit, A. (2000). The global labour standards controversy: Critical issues for developing countries. google scholar

Stiglitz, J. E. (1976). The efficiency wage hypothesis, surplus labour, and the distribution of income in LDCs. Oxford economic papers, 28(2), 185-207. google scholar

Stiglitz, J. E. (2002). Participation and development: Perspectives from the comprehensive development paradigm. Review of development economics, 6(2), 163-182. google scholar

Süngü, Y. (2008). Kayıt Dışı İstihdamın Denetimi ve Sosyal Güvenlik Reformuyla Yapılan Düzenlemeler. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 21(2-3), 115-132. google scholar

Tansel, A. (2000). Wage earners, self-employed and gender in the informal sector in Turkey. Self-Employed and Gender in the Informal Sector in Turkey (November 2000). google scholar

Tansöker, R. L. (2017). Türkiye’de kayıt dışı istihdamın vergi takozu açısından değerlendirilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 309-334. google scholar

Tokman, V. (1992), “The informal sector in Latin America: From underground to legality”, in google scholar

Tokman, V. (ed.), Beyond regulation: The informal economy in Latin America, International Labour Office, Lynne Reinner, pp. 3-22. google scholar

Urhan, B., & Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2(29), 191-215. google scholar

Xue, J., Gao, W., & Guo, L. (2014). Informal employment and its effect on the income distribution in urban China. China Economic Review, 31, 84-93 google scholar

Williams, C. C. (2009). Formal and informal employment in Europe: beyond dualistic representations. European urban and regional studies, 16(2), 147-159. google scholar

Zuo, H. (2013). Formal and informal employment in China: probability of employment and determinants of monthly wages. Australian Economic Review, 46(4), 405-423. google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd747786, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {423 - 450}, doi = {}, title = {Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi}, key = {cite}, author = {Acun, Serdar} }
APA Acun, S . (2021). Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 423-450 .
MLA Acun, S . "Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 423-450 <
Chicago Acun, S . "Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 423-450
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi AU - Serdar Acun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 450 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi %A Serdar Acun %T Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Acun, Serdar . "Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 423-450 .
AMA Acun S . Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 423-450.
Vancouver Acun S . Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 423-450.
IEEE S. Acun , "Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 423-450, Tem. 2021
  • ISSN: 1304-0103
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

109.3b 48.6b