TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ

Kaynakça

Abay, Ali Rıza (2004), “Bir Sosyal Politika Olarak Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Yeri,” Sivil Toplum, C. II, S. 6-7, NisanEylül, s. 77-92.

Arıcı, Kadir (1999), Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara, Sargın Ofset.

------------- (2004), “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması,” I. Sosyal Hizmetler Şurası, Ankara, SHÇEK Yay., 19-21 Nisan, s. 583-592.

Arın, Tülay (2004), “Refah Devleti: Sosyal Güvenliğin Yoksulluğu,” Neoliberalizmin Tahribatı 2, Haz. Neşecan Balkan ve Sungur Savran, İstanbul, Metis Yay., s. 6893.

Armağan, Cemal (2003), “Yoksullukla Mücadelede Ahlakî ve Dinî Eylem Olarak İnfâkın Rolü,” Yoksulluk Sempozyumu, C. II, İstanbul, Deniz Feneri Derneği Yay., s. 324-339.

Atalay, Tuna (2001), “Belediye Yasaları Çerçevesinde Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Yardım Görevlerine İlişkin Bir Değerlendirme,” Sosyal Hizmetler Dergisi, C. I, S. 12, Nisan, s. 1-8.

Atalay, Zehra Nurdan (2002), “Toward a New Welfare Regime in Turkey: The Green Card Sheme in Alliviation of Poverty,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, S.B.E., Sosyoloji), Ankara.

Buğra, Ayşe (2007), “AKP Döneminde Sosyal Politika ve Vatandaşlık,” Toplum ve Bilim, S. 108, 2007, s. 143-166.

Buğra, Ayşe ve Sinem Adar (2007), “Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi,” Sosyal Politika Forumu, Nisan 2007, (Çevrimiçi) http://www.spf.boun.edu.tr/docs/SocialPolicyWatch_Rapor__TR_.pdf, 05.08.2008.

Çengelci, Ethem (1985), “Türkiye’de Sosyal Yardımlar: Bir Model Geliştirme Denemesi,” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, S.B.F.), Ankara.

ÇSGB (10 Nisan 2007), “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı,” (Çevrimiçi) www.calisma.gov.tr/birimler/sgk_web/html/ sosyrpodekanuntasaritaslak.pdf.

Demirbilek, Sevda (2005), Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, İstanbul, Legal Yay. Dilik, Sait (1991), Sosyal Güvenlik, Ankara, Kamu-İş Yay.

DPT (2001), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı: Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay., No: 2593.

DPT (2006a), Dokuzuncu Kalkınma Planı: Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay.

DPT (2006b), 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, DPT Yay.

DPT (3 Ekim 2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2007 Yılı Programı, (Çevrimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2007.pdf.

Duru, M. Celal (1939), Sosyal Yardım: Prensipleri ve Tatbikleri, İstanbul, Ebüzziya Mat.

Ekin, Nusret, Yusuf Alper ve Tekin Akgeyik (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma, İstanbul, İTO Yay., No: 1999-69.

Emekli Sandığı (11 Ekim 2007), (Çevrimiçi) http://www.emekli.gov.tr/2022.html.

Emekli Sandığı (19 Ekim 2007), (Çevrimiçi) http://www.emekli.gov.tr/ISTATISTIK/ index.html.

Ersöz, Halis Yunus (2006), “Sosyal Devletten Gönüllü Sivil Topluma,” Sosyal Politikalar Dergisi, S.1, Güz, s. 39-41.

İkizoğlu, Musa (2000), “Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesinde Ampirik Bir Araştırma,” (Yayınlanmamış Yüksek Lians Tezi, Hacettepe Üniversitesi, S.B.E.), Ankara.

------------------- (2001), “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Yardım Uygulamalarının Bugünkü Durumu,” İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet; Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan, Haz. Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan, Ankara, Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. Yay., No: 009, s. 161-169.

Karataş, Kasım (1999), “Sosyal Refah: Kavramsal Boyutu, Gelişimi ve Nitelikleri,” Yaşam Boyu Sosyal Hizmet; Prof.Dr. Sema Kut’a Armağan, Ed. Nesrin G. Koşar, Ankara, Hacettepe Üniversitesi S.H.Y.O. Yay., No: 004, s. 33-43.

Kılıç, Suat (18 Ekim 2007), “Yeşil Kart İstismarı,” (Çevrimiçi) http://www2.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=yazardetay&sid=&Newsid=4543 9&Categoryid=4&wid=52.

Komisyon (2004), “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması; Ön Komisyon Raporu,” Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan 2004, Ankara, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yay., s. 85-94.

Koşar, Nesrin G. (2000), Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı, Ankara, Şafak Mat.

Kurtuluş, Berrak (1994), “Sosyal Güvenliğin Vergi Gelirleriyle Finansmanında Gelirin Yeniden Dağılımı ve Türkiye Örneği,” İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Sabahaddin Zaim’e Armağan, 1994/B-3, C. 1-4, s. 437-444.

Mutlu, Hasan (4 Nisan 2007), (SHÇEK Sosyal Yardım Daire Başkanı), (Elden).

Nadaroğlu, Halil (1978), Mahalli İdareler: Felsefesi, Ekonomisi, Uygulaması, İstanbul, Sermet Mat.

Nyang, Süleyman et.al. (2002), Globalleşme Bir Aldatmaca mı?, Çev. Havva KarataşKeleş et.al., İstanbul, İnkılab Yay.

Onat, Ümit (2003),“Yoksulluk ve Sosyal Hizmet,” Yoksulluk Sempozyumu, C. II, İstanbul, Deniz Feneri Derneği Yay., s. 8-21.

Özbek, Nadir (2006), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, İstanbul, EGM Yay.

Özdemir, Süleyman (2006), “Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Analizi,” Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan, 50. Kitap, s. 153-204.

Saran, Mehmet Ulvi (1990), Vakıf Statüsünün İşlev ve Gerekleri Açısından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, TODAİE), Ankara.

Satır, Refay (2003), Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Bursa İli Örneği ile Yeşil Kart Uygulaması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, S.B.E.), Sakarya.

SHÇEK (20 Ekim 2007), “Ayni Nakdi Yardım Uygulamaları,” (Çevrimiçi) http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/genelge/yeniler/ayninakd i/2006_9.doc.

SHÇEK (2004), Tanıtım Raporu, Ankara, SHÇEK Eğitim Merkezi Başkanlığı Yay., Kasım.

Seyyar, Ali (2003), “Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele,” Yoksulluk Sempozyumu, C.I, İstanbul, Deniz Feneri Derneği Yay., 2003, s. 38-69.

--------------- (2006), Değişen Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Politikalar, İstanbul, Değişim Yay.

Sosyal Güvenlik Kurumu (11 Ekim 2007), “2022 Sayılı Kanun,” (Çevrimiçi) http://www.emekli.gov.tr/2022Kanun.html.

SYDGM (4 Nisan 2007), “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yapılan Aktarmalar,” (Talep Üzerine Posta Yolu İle).

T.C. Sağlık Bakanlığı (20 Ekim 2007), “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun,” (Çevrimiçi) http://www.saglik.gov.tr/TR/MevzuatGoster.aspx? F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF19B190F8AB49BC8D.

Temiz, Hasan Ejder (2004), Küreselleşmenin Sosyal Boyutları ve Türkiye Açısından Etkileri, Ankara, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel-İş Mat.

Türkcan, Rıza (2003), Yerel Yönetimlerde Sosyal Yardım Hizmetleri, (Yayınlanmamış Lisansüstü Uzmanlık Tezi, TODAİE), Ankara.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (11 Ekim 2007), “227 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,” (Çevrimiçi) http://www.vgm.gov.tr/menu/kanun/227.asp.

WB (2000), World Development Report 2000/2001, US, World Bank Pub., September.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd9997, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {127 - 149}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {TAŞCI, Faruk} }
APA TAŞCI, F . (2010). TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ. Journal of Social Policy Conferences , 0 (55) , 127-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/895/9997
MLA TAŞCI, F . "TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 127-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/895/9997>
Chicago TAŞCI, F . "TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 127-149
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Faruk TAŞCI Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 149 VL - 0 IS - 55 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Faruk TAŞCI %T TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2010 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD TAŞCI, Faruk . "TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ". Journal of Social Policy Conferences 0 / 55 (Ekim 2010): 127-149 .
AMA TAŞCI F . TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(55): 127-149.
Vancouver TAŞCI F . TÜRKİYE’NİN KAMUSAL SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI (1980-2007) ÜZERİNE BİR ANALİZ. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(55): 149-127.