Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Kalkınma, tüm ülkelerin gündeminde olan konulardan biridir. Zamanla kalkınmanın kapsamı değişmiş ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ortaya çıkmıştır. Kalkınmanın sürdürülebilir olması ve refahın yükseltilmesi için ekonomik düzenlemeler tek başına yetersiz kalmaktadır. Sosyal alanda düzenlemelerin yapılması, hizmetlerin erişilebilir olması, her kesimin üretime katılabilmesi bütüncül ve sürdürülebilir kalkınma için önemli noktalardır. Öte yandan, merkezi kamu hizmetlerinin yerele ulaşmasında ihtiyaçların tespiti ve artan bürokratik süreçler gibi çeşitli zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle yerel kalkınmanın sağlanmasında yerel kuruluşların daha aktif olması beklenmektedir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının da kalkınma sürecinde önemli rolleri bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının yerele ulaşması, hizmet götürmesi, vatandaşlarla birebir temasa geçmesi daha kolaydır. Sivil toplum kuruluşları yürüttüğü projelerle her düzeyde kalkınmaya destek olabilmektedirler.Bununla birlikte, kalkınmanın sağlanması için toplumun tüm kesimlerinin üretim süreçlerinde aktif olarak yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede kadınların da kalkınma sürecine dahil edilmesi önemlidir. Kadın girişimcilerin desteklenmesi hem kadınların sosyal statülerinin gelişmesini hem de kalkınmanın sürdürülebilirliği için nüfusun çoğunluğunun üretime katılmasının sağlanmasında etkili yollardan biridir.Bu çalışmanın amacı kadın girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınmaya etkisinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, Türkiye’de kadın girişimciliğine yönelik destekleri ile öne çıkan KAMER (Kadın Merkezi), KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) olmak üzere üç STK’nın faaliyetleri incelenmiştir. Kadın girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınma üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Impact of Non-Governmental Organizations Supporting Women Entrepreneurs on Local Development

Development is an issue on the agenda of all countries. It is generally understood that the scope of development must change over time, and sustainable development goals are set. Economic arrangements alone are insufficient for sustainable development or for increasing welfare. Making changes in the social field, the accessibility of services, and the participation of every segment in production are important points in holistic and sustainable development. Today, the most commonly used developmental approaches are multi-actor. As one such actor, non-governmental organizations (NGOs) specialize in their specific fields and provide support where the state cannot. However, NGOs are not simply actors supporting the state; they act as main actors as well.It can be difficult for state administrations to reach local environments, limiting the ability to deliver services, allowing NGOs a role in providing services and contacting people one-to-one. NGOs support development at all levels through the projects they carry out.On the other hand, integrating women into development and supporting women entrepreneurs enables the majority of the population to participate in production for both the development of women’s social status and the sustainability of development.This study evaluates the impact of NGOs supporting women entrepreneurs on local development. In this context, the activities of three NGOs, which are outstanding for their support of women’s entrepreneurship, are examined, namely, KAMER (Women’s Center), KAGIDER (The Women Entrepreneurs Association of Turkey), and KEDV (Foundation for the Support of Women’s Work). The impact of NGOs on women entrepreneurs on local development is discussed.

Kaynakça

Arıkan, C. (2016). Kadın girişimcilikte başarı ve başarıyı etkileyen faktörler: Bursa örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 138-156. google scholar

Aslan, M. & Kaya, G. (2004). 1980 sonrası Türkiye’de siyasal katılımda sivil toplum kuruluşları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 213-223. google scholar

Aytekin, S. (2013). Yerel ekonomik kalkınmada sivil toplum kuruluşlarının rolü: Kayseri örneği. Yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde. google scholar

Banks, N. and Hulme, D.(2012). “The role of NGOs and civil society in development and poverty reduction.” Brooks World Poverty Institute Working Paper 171. google scholar

Becerikli, K., ve Armatlı Köroğlu, B. (2017). STK’ların yerel kapasite geliştirmede ve yerel kalkınmada rolü; Antakya örneği. Planlama Dergisi, 27(2), 129-140. google scholar

Can, Y. & Karataş, A. (2007). Yerel ekonomilerde kalkınmanın itici gücü olarak kadın. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (3), 251-261. google scholar

Can, Y. ve Karataş, A. (2007). Yerel ekonomilerde kalkınmanın itici gücü olarak kadın girişimcileri rolü ve mikro finansman: Muğla ili örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayı. 251-261 google scholar

Cernea, M. (1995). Nongovermental Organizations and Local Development. Washington, D.C.: The Work Bank. google scholar

Çelik, C. & Özdevecioğlu, M. (2001). Kadın girişimcilerin demografik özellikleri ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin Nevşehir ilinde bir araştırma. 1. Orta Anadolu Kongresi, 487-498, Nevşehir. google scholar

Çiftçi, C. (2012). Sivil Toplum: Kökenler, Örgütlenme ve Çalışma Yaklaşımları (Sivil Toplum Kuruluşları İçin). Kadın ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Projesi. google scholar

Emini, F.T. (2013). Sivil toplum kuruluşlarının politika belirleme sürecindeki rolü: Tüsiad örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 43-56. google scholar

Fidan, F. & Yeşil, Y. (2015). Türkiye’de kadın girişimciliğini geliştirmede eğitim faaliyetleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 318-329. google scholar

Filizöz, B., ve Yaraş, D. (2020). Kadın girişimci profilinin belirlenmesine yönelik tr72 bölgesinde bir araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(8), 179-196. google scholar

Genç, N., Erdoğan, Ü. (2013). “Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamın Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği”, B. Özer ve G. Şeker (Editörler), Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları (ss. 249-263), Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi. google scholar

Gök, M. (2014). Toplumsal Kalkınmanın ve Sosyal Sermayenin Bilinmeyen Aktörleri: Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara google scholar

Göymen, K. (2010). Türkiye’de yerel yönetişim ve yerel kalkınma. İstanbul: Boyut Yayınları. google scholar

Güney, S. (2006). Kadın girişimciliğine genel bir bakış. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 25-43. google scholar

Hisrich, R. D., Peters M. P. & Shepherd, D. A. (2017). Entrepreneurship. McGraw Hill Education. Tenth Edition. United States of America. google scholar

KAGİDER (2020). Kagider Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma google scholar Programı https://kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2008/2020/02/12/kagi-der-i-n-tarimda-kadin-gi-ri-si-mci-programi-hayata-gecti Erişim Tarihi: 08.01.2021 google scholar

Kagider Hakkında https://www.kagider.org/kurumsal/kagider-hakkinda Erişim tarihi: 17.12.2020 google scholar

Kagider Projeleri https://www.kagider.org/kurumsal/projeler-etkinlikler/projeler/ lists/projeler/t%C3%BCrkiye-nin-kad%C4%B1n-giri%C5%9Fimcisi-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1 Erişim Tarihi: 18.12.2020 google scholar

KAMER (2017). Kamer Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi https://www.kamer.org.tr/ icerik_detay.php?id=289 Erişim Tarihi:16.12.2020 google scholar

KAMER (2018) Kamer Kadın Girişimciliği faaliyet sonuçları https://www.kamer.org.tr/ icerik_detay.php?id=386 Erişim Tarihi: 16.12.2020 google scholar

KAMER (2018). Kamer Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek faaliyet sonuçları https://www.kamer.org.tr/icerik_detay.php?id=385 Erişim Tarihi 16.12.2020 google scholar

KAMER (2018). Kamer Kadının İnsan Hakları https://www.kamer.org.tr/icerik_detay. php?id=384 Erişim Tarihi: 08.01.2021 google scholar Kamer Hakkında https://www.kamer.org.tr/icerik_detay.php?id=270 Erişim Tarihi:16.12.2020 google scholar

Kaya, E. (2007). Kent yönetiminde yeni yaklaşım yerel kalkınma yönetimi. İstanbul: Okutan Yayıncılık. google scholar

Kaypak, Ş. (2013). Yerel kalkınmada yeni bir anlayış; kentlerin markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14(1), 335-355 google scholar

KEDV Hakkında https://www.kedv.org.tr/kedv-hakkinda Erişim Tarihi:17.12.2020 google scholar

KEDV, Ekonomik Güçlendirme Programı https://www.kedv.org.tr/ekonomik-guclendirme Erişim Tarihi:17.12.2020 google scholar

Keskin, S. (2014). Türkiye’de kadın girişimcilerin durumu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9 (1), 71-94. google scholar

Kurt, S. & Taş, Y. (2015). Sivil toplum örgütlerinde profesyonel ve gönüllü çalışma ilişkileri: Tehditler ve fırsatlar. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(4), 199-214. google scholar

Küçük, M., ve Güneş, G. (2013). Yerel kalkınmada bir etken olarak turizm: Yerel sivil toplum kuruluşlarının görüşleri. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4), 23-50. google scholar

Küçükaltan, D. (2009). Genel bir yaklaşımla girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 21-28. google scholar

Nikkhah, H. A., and Redzuan, M. R. B. (2010). The role of NGOs in promoting empowerment for sustainable community development. Journal of Human Ecology, 30(2), 85-92. google scholar

Oktay, E. ve Zeren, H. E. ve Pekküçükşen, Ş. (2016). Belediyelerin sosyal girişimcilik faaliyetlerinin yerel kalkınmaya etkisi: Denizli belediyesi örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(2) .267- 276 google scholar

Öztürk, Y. (2015). Sivil Toplum Örgütleri ve Yoksulluk. İstanbul: Akademik Kitaplar google scholar Sayın, E. (2011). Kadın girişimcilerin sorunlarının betimleyici analizi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 3(1), 23-32. google scholar

Sevinç, A. ve Eren, T. (2016). Bölgesel kalkınma ve girişimcilik: Ahiler kalkınma ajansı örneği. Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2 (1), 1-22. google scholar

Soysal, A. (2010). Türkiye’de kadın girişimciler: Engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83-114. google scholar

Şahin, E. (2009). Kadın girişimcilik ve Konya ilinde kadın girişimcilik profili üzerine bir uygulama. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9(17), 286-309. google scholar

Şahin, L. ve Öztürk, M. (2011). Küreselleşme sürecinde sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’deki durum. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (54), 3-29 google scholar

Şimşek, G. ve Altun, F . (2020). Sosyal belediyecilikte sosyal hizmetlerin ve sosyal girişimci faaliyetlerin rolü. Sosyal Çalışma Dergisi, 4 (1), 55-61 google scholar

Şimşek, M. (2008). Küreselleşen Dünyada Kadının Ekonomik Konumu. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım. google scholar

Talas, M. (2011). Sivil toplum kuruluşları ve Türkiye perspektifi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 387-401. google scholar

Tan, F.Z.S. (2006). Tarihi akış içinde Kastamonu kadın girişimciliği. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 527-532, Erzurum. google scholar

Taştekin, A. (2020). Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin yerel karar alma sürecine katılımı. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (19) , 195-211 . google scholar

TUGİAD. (1993). Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimcilik Nitelikleri.İstanbul: Simge Matbaacılık. google scholar

Tuncay, T. (2019). Sivil toplum örgütlerinin işlevleri (Ed).Tarık Tuncay. Sivil Toplum Örgütleri kitabı içinde (ss.42-60). Erzurum: Atatürk Üniversitesi. google scholar

Werker,E.ve Ahmed,Z.(2008). What do nongovernmental organizations do? Journal of Economic Perspectives, 22(2): 73-92 google scholar

Yetim, N. (2002). Sosyal sermaye olarak kadın girişimciler: Mersin örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79-92. google scholar

Yılmaz, E. ve Karaçelebi, F . (2020). Kadın girişimcilerin girişim süreçleri üzerine bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi. 7 (2). 283-293 google scholar

Yılmaz, V. ve Efşan, N. (2019). Yerel kalkınma aktörlerinin yerel kalkınma yaklaşımı perspektifinde incelenmesi. RveS- Research Studies Anatolia Journal, 2(7). 342-359. google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @görüş makalesi { iusskd874040, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {267 - 297}, doi = {}, title = {Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Çin, Simge and Altun, Fatih} }
APA Çin, S , Altun, F . (2021). Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 267-297 .
MLA Çin, S , Altun, F . "Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 267-297 <
Chicago Çin, S , Altun, F . "Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 267-297
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi AU - Simge Çin , Fatih Altun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 297 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi %A Simge Çin , Fatih Altun %T Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Çin, Simge , Altun, Fatih . "Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 267-297 .
AMA Çin S , Altun F . Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 267-297.
Vancouver Çin S , Altun F . Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 267-297.
IEEE S. Çin ve F. Altun , "Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 267-297, Tem. 2021
  • ISSN: 1304-0103
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

109.3b 48.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Halim BAŞ, Serkan ETİ

Boşanmış Kadınların Boşanma Aşaması, Süreci ve Sonrasında Yaşadıkları Zorluklar: Esenler SHM Örneği

Fatih KUCUR, Özge KELEBEK

Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Ercan ÖGE

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

Haydar KARADAĞ

Fazla Çalışmanın İşyükü ve İşgücü Belirleyicileri(Bir Şirketin Veri Seti Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

Tekin AKGEYİK

Mesleki Sonuç Beklentisinin Sendikal Farkındalık Ve Sendikal Tutuma Olan Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ebru KANYILMAZ POLAT, Siyret AYAS, Bahattin HAMARAT

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Rümeysa ÇELİK, Abdurrahman KESKİN, Abdulkadir KESKİN

İşe İlişkin Duygular, İş Stresi ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Gülşen ÇETİN AYDIN, Serpil AYTAÇ, Yasemin ŞANLI

Neo-Liberalizmin Gölgesinde İstihdam: Dünyada İstihdamın Durumuna İnsani Bir Bakış

Mehmet ÖÇAL, Özal ÇİÇEK

The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK