İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi

İşsizlik, ekonomilerde öncelikle çözülmesi gereken problemlerin başında gelmektedir. Diğer makroekonomik göstergelere göre işsizliğin etkileri uzun ve ağır olabilmektedir. İşsizliğin ekonomik maliyetlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik olumsuzluklara neden olması bu durumun şiddetini artırabilmektedir. İşsizlikle mücadele edilmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma yönünde önemli katkı sağlamaktadır. İşsizlik, gelir ve suç ilişkisinin araştırılması, işsizliğin çeşitli maliyetlerinin değerlendirilmesine imkan vermektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada Türkiye’nin 1990-2019 yıllarında işsizlik, gelir, suç düzeyi ve nüfus artışı değişkenleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlar, Türkiye’de işsizlik, gelir, nüfus artışı ve suç düzeyi arasında uzun dönemli ilişki olduğunu göstermektedir. Nedensellik testinden elde edilen sonuçlara göre suç düzeyinden işsizlik değişkenine tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Suç düzeyi ve nüfus artışı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Gelir ve işsizlik değişenleri ile nüfus artışı değişkeni arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye’de işsizliğin çeşitli maliyetlerinin etkili olduğu yönünde kanıt sunmaktadır. Türkiye’de işsizliğin kronikleşen bir problem olduğu göz önünde bulundurulursa, maliyetlerinin ekonomide daha ağır koşullar oluşturduğu açıkça görülmektedir. Uygulanacak politikalarda bu durumun göz önünde bulundurularak işsizlikle mücadele edilmesi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte destekleyici etki oluşturacaktır.

Analyzing the Relationship Among Unemployment, Income, Population, and Crime Rates: The Case of Turkiye

Unemployment is the primary economic problem to be solved. Unlike other macroeconomic indicators, the effects of unemployment can be prolonged and serious. Besides its economic cost, unemployment can also increase the severity of the outcomes because it results in social and psychological consequences. Combating unemployment contributes to economic growth and development. Studying unemployment, income, and crime relationships makes it possible to evaluate a variety of costs of unemployment. Our study aims to evaluate these costs, the relationship among unemployment, income, crime, and population growth from 1990 to 2019 was analyzed. The results of cointegration tests show that there is a long-term relationship a mong unemployment, income, population growth, and crime in Turkey. According to the results obtained from the causality test, there is a one-way causality relationship between the crime rate and unemployment variables. There is a two-way causality relationship between crime rate and population growth. It has been determined that there is a one-way causality relationship between the income and unemployment variables and the population growth variable. Because unemployment is a chronic problem in Turkey, it is clear that its effects create more serious conditions in the economy. Taking this reality into consideration while deciding on the economic policies and fighting unemployment could have a supportive effect over economic and social development.

___

Adak, N. (2010). Sosyal bir problem olarak işsizlik ve sonuçları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 105-116.

Anser, M. K., Yousaf, Z., Nassani, A. A., Alotaibi, S. M., Kabbani, A., & Zaman, K. (2020). Dynamic linkages between poverty, inequality, crime, and social expenditures in a panel of 16 countries: two-step gmm estimates. Journal of Economic Structures, 9(43), 1-25.

Ata, A. Y. (2011). Ücretler, işsizlik ve suç arasındaki ilişki: yatay-kesit analizi. Çalışma ve Toplum, 4, 113-134. Baharom, A. H., & Habibullah, M. S. (2008). Is crime cointegrated with income and unemployment?: a panel data analysis on selected european countries. MPRA Paper, N.11927.

Bayat, T., Kayhan, S., & Koçyiğit, A. (2013). Türkiye’de işsizliğin asimetrik davranışının rejim değişim modeliyle incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79-90.

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.

Biçerli, M. K. (2019). Çalışma ekonomisi, İstanbul, Beta Yayınevi.

Buonanno, P., Drago, F., & Galbiati, R. (2014). Response of crime to unemployment: an international comparison. Journal of Contemporary Criminal Justice, 30(1), 29-40.

Cömertler, N., & Kar, M (2007). Türkiye’de suç oranının sosyo-ekonomik belirleyicileri: yatay kesit analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(2), 37-57.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Dursun, S., Aytaç, S., & Topbaş, F. (2011). The effects of unemployment and income on crime: a panel data analysis on Turkey, Annales XLIII, 60, 125-138.

Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: is there a connection?. The Scandinavian Journal of Economics, 107(2), 353-373.

Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: a theoretical and empirical investigation. Journal of Political Economy, 81(3), 521-565.

Eren, M., & Özkılbaç, S. (2020). Türkiye’de genç işsizliği ile suç düzeyi arasındaki ilişki: düzey 1 bölgeleri üzerine bir uygulama, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 9(17), 13-20.

Fallahi, F., Pourtaghi, H., & Rodríguez, G. (2012). The unemployment rate, unemployment volatility, and crime, International Journal of Social Economics, 39(6), 440-448.

Filiztekin, A. (2013). Türkiye’de suç ve emek piyasası ilişkisi. Editörler: Aşıcı, A., Hisarcıklar, M., İlkkaracan, İ., Karakaş, D., ve Kaya, T., ss.377-396, Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Literatür Yayınları.

Ghani, Z. A. (2017). A comparative study of urban crime between Malaysia and Nigeria. Journal of Urban Management, 6, 19-29.

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.

Güriş, S. (2021). Ekonometri ekonometrik okuryazarlık, İstanbul, Der Yayınları.

Janko, Z., & Popli, G. (2015). Examining the link between crime and unemploymet: a time series analysis for Canada. Applied Economics, 47(37), 4007-4019.

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.

Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maxsimum likelihood estimation inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.

Kaya, M. V., & Bozkurt, İ. (2011). İşsizlik, kişi başına milli gelir (yoksulluk), suç oranı ve yeşil kart: 1993-2009 Türkiye örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 133-140.

Kilishi, A. A., Mobolaji, H. I., Usman, A., Yakubu, A. T., & Yaru, M. A. (2014). The effect of unemployment on crime in Nigeria: a panel data analysis. British Journal of Economics, Management & Trade, 4(6), 880-895.

Kocabıyık, T. (2016). Johansen eşbütünleşme testinde karar aşamalarının analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 40-50.

Lastauskas, P., & Tatsi, E. (2013). Spatial nexus in crime and unemployment in times of crisis: evidence from Germany. Cambridge Working Papers in Economics, CWPE 1359.

Maddah, M. (2013). An empirical analysis of the relationship between unemployment and theft crimes, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 50-53.

Pazarlıoğlu M. V., & Turgutlu, T. (2007). Gelir, işsizlik ve suç: Türkiye üzerine bir inceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(513), 63-70.

Sarıkovanlık, V., Koy, A., Akkaya, M., Yıldırım, H. H., & Kantar, L. (2019). Finans biliminde ekonometri uygulamaları, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Topallı, N. (2015). Türkiye’de beşeri sermaye ve büyüme ilişkisinin ekonometrik bir analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 217-234.

Yılmaz, T., Fidan, F., & Karataş, V. (2004). İşsizliğin sosyo-psikolojik sonuçları: sosyo-demografik özelliklere göre bireylerin tutumları (bir alan araştırması). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 163-182.

Yılmaz Eser, B., & Terzi, H. (2008). Türkiye’de işsizlik sorunu ve Avrupa istihdam stratejisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 229-250.

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd1051941, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, number = {82}, pages = {35 - 52}, doi = {10.26650/jspc.2022.82.1051941}, title = {İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi}, key = {cite}, author = {Koşaroğlu, Şerife Merve} }
APA Koşaroğlu, Ş. M. (2022). İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi . Journal of Social Policy Conferences , (82) , 35-52 . DOI: 10.26650/jspc.2022.82.1051941
MLA Koşaroğlu, Ş. M. "İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi" . Journal of Social Policy Conferences (2022 ): 35-52 <
Chicago Koşaroğlu, Ş. M. "İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi". Journal of Social Policy Conferences (2022 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi AU - Şerife Merve Koşaroğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/jspc.2022.82.1051941 DO - 10.26650/jspc.2022.82.1051941 T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - IS - 82 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - doi: 10.26650/jspc.2022.82.1051941 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi %A Şerife Merve Koşaroğlu %T İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi %D 2022 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 82 %R doi: 10.26650/jspc.2022.82.1051941 %U 10.26650/jspc.2022.82.1051941
ISNAD Koşaroğlu, Şerife Merve . "İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi". Journal of Social Policy Conferences / 82 (Haziran 2022): 35-52 .
AMA Koşaroğlu Ş. M. İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi. Journal of Social Policy Conferences. 2022; (82): 35-52.
Vancouver Koşaroğlu Ş. M. İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi. Journal of Social Policy Conferences. 2022; (82): 35-52.
IEEE Ş. M. Koşaroğlu , "İşsizlik, Gelir, Nüfus ve Suç Düzeyi Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 82, ss. 35-52, Haz. 2022, doi:10.26650/jspc.2022.82.1051941