İhaleli işlerde asgari işçilik prim farkından alt işverenin sorumluluğu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, yürürlükten kalkan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda olduğu gibi ihaleli işlerde asgari işçilik uygulamasını sürdürmektedir. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarından ihaleyle iş alan işverenler, işin bitiminde Kurumdan ilişiksizlik belgesi alarak yükümlülüklerini sona erdirmektedirler. Uygulamaya göre, Kurumca belge başvurusu yapan işveren dosyası üzerinde bir ön değerlendirme yapılmakta ve dosyanın Kurum müfettişlerince incelenmesinin gerekip gerekmediğine karar verilmektedir. İşverenin asgari işçilik oranı üzerinden bildirimde bulunduğu saptanmış ise kendisine ilişiksizlik belgesi verilmekte; aksi halde, dosyanın müfettişler tarafından incelenmesi yoluna gidilmektedir. Kurumun yaptığı inceleme sonucunda işverenin asgari işçilik bildiriminde bulunmadığı saptanırsa, işverence ödenen sigorta primleriyle Kurumca saptanan asgari işçilik primi arasındaki farkın işverene ödetilmesi yoluna gidilmektedir. Kendisine asgari işçilik prim farkını ödemesi yönünde bildirimde bulunulan işveren işin bir kısmını alt işverene/işverenlere bırakmışsa, ortaya çıkan asgari işçilik prim farkından alt işverenin sorumlu tutulup tutulmayacağı önemli bir sorundur. Bu çalışmada alt işverenin söz konusu borçtan sorumluluğu ve bunun koşulları ele alınmış ve hukuka uygun bir sonuca ulaşılması hedeflenmiştir.

Responsibility of the sub-contractor regarding the minimum labour premium differences in tender works

Like the cancelled Social Insurances Act no: 506, Social Insurances and General Health Insurance Act no: 5510 continues to apply the minimum labor cost premiums in tender works . In this perspective, employers who get tenders from public institutions and public organizations need to get “free of premiums certificate” (ilişiksizlik belgesi) from the Social Security Institution in order to finish their social insurance responsibilities. According to the procedures of the Institution, a pre-evaluation must be done over the applicant employers’ file anddecision must be reached deciding whether an extra conduct is needed or not by the inspectors. The “free of premiums certificate” is given if the employer declares the minimum labor cost premiums. Otherwise, the file of the employer is conducted by the inspectors of the Institution. If the employer’s failure in declaration and payment of the minimum labor cost premiums is determined, the employer is forced to pay the premium difference calculated by the Institution.The problem of responsibility from the minimum labor cost premium difference occurs when the employer delivers some of his work to a subcontractor. In this paper, the conditions of the responsibility of the subcontractor regarding the minimum labor cost premium difference are examined and a legal solution is searched for.

Kaynakça

Bulut, Mehmet (2010), “Asgari İşçilik Neticesinde Uygulanacak İdari Para Ce- zalarına İlişkin Doğrular ve Yanlışlar”, Yaklaşım, s.207.

Eren, Fikret (1990), Borçlar Hukuku genel Hükümler, C.3, Ankara.

Göktaş, Murat (2010), “Özel Bina İnşaat- larında Asgari İşçilik Uygulaması”, Yak- laşım, s.206.

Güzel, Ali, Ali Rıza Okur, Nurşen Canik- lioğlu (2010), Sosyal Güvenlik Hukuku, B.13, İstanbul.

Karakaş, İsa (2009), “Hizmet İhalelerin- de Asgari İşçilik Uygulaması”, Yaklaşım, s.204.

Kılıçoğlu, Ahmet (2012), Borçlar Huku- ku, Genel Hükümler, B.16, Ankara.

Olgaç, Cüneyt (2010), “SGK Alacakları- nın Hak Edişlerden Mahsup Edilmesi ve İlişiksizlik Belgesi Aranması Uygulama- sı”, Yaklaşım, s.210.

Tuncay, Can, Ömer Ekmekçi (2011), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.14, İstanbul.

Uşan, M. Fatih (2009), Türk Sosyal Gü- venlik Hukukunun Genel Esasları, B.2, Ankara.

Kaynak Göster