Hastane performansının ölçümünde PATH yöntemi

Günümüzde sağlık sektörü kamu harcamalarında en büyük payı alan sektörlerden birisidir. Bu nedenle gerek sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların tahsisinde, gerekse sunulan hizmetin kalitesi hakkında karar alıcılara önemli bir gösterge olması nedeniyle performans değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Hastanelerde kurumsal performansın ölçülmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından 2003 yılında kamuoyuna duyurulan ve Avrupa bölgesinde kullanımı giderek yaygınlaşmaya başlanan PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals-Hastanelerde Kalite Geliştirme Amacıyla Performans Değerlendirme Aracı) Projesi incelenmiştir. PATH, hastanelerde performansa ilişkin veri toplama ve kalite geliştirilmesi için bir iç araç olarak tasarlanmıştır. “Çekirdek” ve “Uyumlaştırılmış” olmak üzere iki gösterge setine sahip olan PATH Projesine katılım gönüllü olmakla birlikte, şu anda Avrupa bölgesinde 13 ülkede 150’den fazla hastane bu projede yer almaktadır. Türkiye, PATH Projesine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 2009 yılında ülkenin tüm bölgelerinden kamu, özel ve üniversite hastanelerinin oluşturduğu 14 pilot hastane ile dahil olmuştur. Şu anda PATH Projesini uygulayan hastane sayısı 11’dir.

PATH method in the measurement of hospital performance

The health sector, today, is one of those sectors that get the highest share from public expenses. Therefore, performance evaluation is of utmost importance as it is an important indicator for the decision-makers both about the quality of the service offered and about the amount of resources to be allocated for health services. The are many different methods in order to measure the organizational performance of hospitals. This study examine, the Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals (PATH) which was announced to the public in 2003 by the European Regional Office of the World Health Organization. The PATH has been designed as an internal tool in order to collect data about performance in hospitals and to develop the quality assurance. The participation to the PATH Project is based on volunteering and it has two indicator sets; “Core” and “Adapted”. Currently, over 150 hospitals in 13 countries in the European territory have participated in this project. Turkey participated into the PATH Project with 14 pilot hospitals all around the country - including state-run, private and university hospitals- in 2009 under the coordination of the Ministry of Health. Currently, there are 11 hospitals that has been implementing the PATH Project.

Kaynakça

Ateş, H. (2007), “Kavramlar, Tartışmalar ve Genel Çerçeve”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi- Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Saba- hattin Aydın, 1-20.

Benligiray, S. (2004), “Performans De- ğerlemesi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed.: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anado- lu Üniversitesi Yayınları, 139-162.

Beylik, U. ve Pekcan, A. Y. (2012), “Eği- tim ve Araştırma Hastanelerinde Etkinlik Analizleri ve Değerlendirilmesi”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3: 119-156.

Bingöl, D. (2006), İnsan Kaynakları Yöne- timi, 6. Baskı, İstanbul: Arıkan Yayınevi.

Çevik, H. H. (2007), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Performans Yönetimi”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi- Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın, 24-40.

Connoly, T. ve J. S. Deutsch (1980), “Performance Measurement: Some Con- ceptual Issues”, Evaluation and Program Planning, 3: 35-43.

Esatoğlu, A. E. (2007), “Hastanelerde Performans Ölçümü”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi-Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Saba- hattin Aydın, 357-409.

Ferreıra, A. ve D. Otley (2009), “The Design and Use of Performance Manage- ment Systems: An Extended Framework For Analysis”, Management Accounting Research, 20: 263–282.

Flood, A. B., J. S. Zınn, S. M. Shortell, W. R. Scott (2000), “Organizational Per- formance: Managing for Efficiency and Effectiveness”, Health Care Manage- ment- Organization Design and Behavi- or, Ed.: Stephan M. Shortell and Arnold D. Kaluzny, 4th Ed., Delmar Publishing, 356-389.

Güner, M. F. (2008), “Bir Stratejik Yöne- tim Modeli Olarak Balanced Scor Card”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi- limler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 247-265.

Groene, O., N. Klazınga, V. Kazandjıan, P. Lombraıl (2008a), “The World Health Organization Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hos- pitals (PATH): An Analysis of the Pilot Implementation in 37 Hospitals”, Inter- national Journal for Quality in Health Care, 20 (3): 155-161.

Groene, O., J. K. H. Skau, A. Frolich, (2008b), “An International Review of Projects on Hospital Performance As- sessment”, International Journal for Qu- ality in Health Care, 20 (3): 162-171.

Köseoğlo, Ö. (2007), “Performans Yö- netiminin Gelişimi ve Artan Önemi”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi- Türkiye Örneği, Ed.: Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın, 41-81.

Kruk, E. M., P. L. Freedman (2008), “As- sessing Health System Performance in Developing Countries: A Review of The Literature”, Journal of Health Policy, 85: 263-276.

Medimagazin Gazetesi (2012), http://www. medimagazin.com.tr/hekim/sgk/tr-sgkdan- doktor-eczane-ve-hastanelere-yakin- takip-2-18-42109.html (03.04. 2012).

Murray, J. L. C. and Frenk J. “A Who Framework for Health System Perfor- mance Assessment”, http://www.who. int/healthinfo/paper06.pdf (24.03. 2012).

OECD (2008), Sağlık Sistemi İnceleme- leri Türkiye.

Papanicolas, I., C. P. Smith, E. Mossıalos (2008), “Principles of Performance Me- asurement”, Euro Observer-The Health Policy Bulletin of the European Observa- tory on Health Systems and Policies, 10 (1): 1-4.

Sağlık Bakanlığı (2010), Birinci Basa- mak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnu- niyeti, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Araştırma Seri No: 4.

Sağlık Bakanlığı (2012), Performans Yöne- timi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, http://www.path.saglik.gov.tr (03.04. 2012).

Tengilimoğlu, D., O. Işık, M. Akbolat (2012), Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 4. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.

Tonus, Z. (2004), “Uluslararası İşletme- lerde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ulus- lararası İşletmecilik, Ed.: İnan Özalp, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınla- rı, 157-170.

Vallejo, P., M. R. Saura, R. Sunol, V. Kazandjian, V. Urena, J. Maur (2006), “A Proposed Adaptation of The Efqm Fundamental Concepts of Excellence to Health Care Based On The Path Frame- work”, International Journal for Quality in Health Care, 18 (5): 327-335.

Veıllard, J., F. Champagne, N. Klazınga, V. Kazandjian, A. O. Arah, L. A. Guısset (2005), “A Performance Assessment Fra- mework for Hospitals: The WHO Regio- nal Office for Europe PATH Project”, In- ternational Journal for Quality in Health Care, 17 (6): 487-496.

Who (2003), How Can Hospital Perfor- mance be Measured and Monitored, Who Europe Office.

Who (2004a), 1st Workshop on Pilot Implementation of the Performance As- sessment Tool for Quality Improvement in Hospitals, http://www.pathquality- project.eu/upLoad/file/1st_worshop_ on_pilot_implementation_of_path.pdf (30.03.2012).

Who (2004b), Selection of Indicators for Hospital Performance Measurement.

Who (2007), Performance Assessment Tool For Quality Improvement in Hos- pitals, http://www.euro.who.int/__data/ assets/pdf_file/0003/103728/E89742.pdf (30.03.2012).

Yenice, E. (2006), “Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi”, Sayıştay Dergisi, 61: 57-68.

Kaynak Göster