40 Yaş ve Üstü İşsizlerin İstihdam ve Sosyal Güvenlik Algısı ve Beklentilerine İlişkin Bir Alan Araştırması

4447 ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarıyla yapılan düzenlemeler sonucu emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Bu durum ileri yaşlardaki işgücünün en azından emekli olana kadar istihdam edilmelerinin ve işsizliğin olumsuz sonuçlarından korunmalarının önemini artırmıştır. Türkiye İşgücü Piyasası Hane Halkı Anket sonuçlarına göre ileri yaşlarda işgücüne katılım ve istihdam oranları göreceli olarak düşüktür. Diğer yandan 40 yaş ve üzeri işgücünün istihdam edilebilirliğinin zor olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle literatürde nicel araştırma tekniklerinden biri olan alan araştırması ile 40 yaş ve üzerindeki işsizlerin istihdam ve sosyal güvenlik durumları ve bunlara ilişkin beklenti ve algıları araştırılmıştır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 40 yaş ve üzerindeki işsizlere elektronik ortamda gönderilen soru formuna gelen cevaplardan 599 tanesi kullanılarak yapılan araştırma sonuçlarına göre; 40 yaş ve üzerindeki işsizler için işe alınmaları, istihdamda tutulmaları ve işten çıkarılmalarında en önemli neden yaş faktörüdür. Daha yüksek bir ücret beklentisi işten çıkarılmalarına, kendi istekleriyle işten ayrılmalarına ve iş bulamamalarına neden olmaktadır. Bu yaş grubu için daha düşük bir ücrete razı olmaları durumunda iş bulma olasılıkları yükselmektedir. Bu çalışma sonuçları aynı zamanda sosyal güvenliğin özellikle emekli aylığının bireyler için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu da göstermiştir.

A Field Survey on Employment and Social Security Perception and Expectations of Unemployed 40 Aged and Over

As a result of social security reforms which are regulated by laws number 4447 and 5510, retirement age has been raised. This situation has increased the importance of protection from adverse consequences on employment of older people. According to the results of Turkey Labor Force Household Survey, participation into labor force and employment rates of old age people are relatively low. On the other hand, it is known that employment of the group aged 40 and over is highly problematic. Turkish Statistical Institute data shows that the participation into labor force and employment for the age group of 40 and over is lower. By using field research which is one of the quantitative research techniques in literature, he employment and social security situation for the unemployed aged 40 and over and the related expectation and perceptions have been researched. As the methodology of this research, question forms sent to unemployed aged 40 and over registered to Turkish Labor Institution and 599 of responses were used for the research. Survey results showed that for the unemployed from the age of 40, "age factor" is the most important issue in being employed, being kept in employment and in their dismissal. Research results shows that while expectation for a better wage causes their dismissal or their voluntary redundancy, the proposed wage which is insufficient for their living causes inability to find job and their settlement for a low wage is the most important reason increasing the possibility of finding a job. At the same time, the results of this study showed how important is social security system especially pension salary for the person.

Kaynakça

AARP (American Association of Retired Persons) (2010), Social Security 75.Anniversary Survey Report: Public Opinion Trends, [http://www.aarp.org/ work/social-security/info-08-2010/ social_security_75th.html], (03.03.2013).

Arıcı, Kadir (2005), Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Yeni Bir Sorun: Yaşlı İşçiler, A. Can Tuncay'a Armağan, (İstanbul: Legal Yayıncılık (931-952).

Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (2006), "Dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketi", [http://www.eurofound.europa.eu/ pubdocs/2006/78/tr/1/ef0678tr.pdf], (11.9.2012).

Başterzi, Fatma (2006), Yaşlılık Sigortası, (Ankara: TİSK Yayını, Yayın No:275).

Baybora, Dilek (2007), Çalışma Yaşamında Yaş Ayrımcılığı, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No:1788).

Bernard, Andre (2012), "The Jop Search of The Older Unemployment", [http://www. statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2012003/ article/11698-eng.pdf], (05.10.2013).

Berry, Craig (2010), "Future of Retirement", [http://www.ilcuk.org.uk/ files/pdf_pdf_134.pdf], (26.7.2012).

Briar, K.Hooper; Fiedler, Decky, Carol Sheean ve Patricia Kamps (2014), "The Impact of Unemployment on Young, Middle Aged and Aged Workers", [http:// scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1489&context=jssw], (22.06.2016).

Buluttekin, M. Burak (2008), "Türkiye'de Genç İşsizliği Sorununun Ekonomik Etkileri ve Avrupa İstihdam Stratejisi Çerçevesinde Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi", 2. Çalışma Yaşamı Kongresi, (Ankara:İş Müfettişleri Derneği, 33-70).

Büyüköztürk, Şener (2010), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (Ankara: Pegem Akademi).

Büyüköztürk, Şener; Çakmak, E. Kılıç, Ö. Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demirel (2011), Bilimsel Araştırma Yöntemler, (Ankara: Pegem Akademi).

Çağlar, Esen; Acar, Ozan ve Haki Pamuk (2007), "Türkiye'de İşsizler Artık Daha Yaşlı", [http://www.tepav.org.tr/upload/ files/1271250070r3784.Turkiye___ de_Issizler_Artik_Daha_Yasli.pdf], (22.06.2016).

Dominitz, Jeff; Hung, Angela ve Arthur Soest (2007), "Future Beneficiary Expectations of the Returns to Delayed Social Security Benefit Claiming and Choise Behavior", [http://deepblue.lib.umich.edu/ bitstream/handle/2027.42/57577/wp164. pdf?sequence=1], (15.04.2013).

Duval, Romain (2003), "The Retirement Effects of Old Age Pension and Early Retirement Schemes in OECD Countries", [http://www.oecd-ilibrary.org/economics/ the-retirement-effects-of-old-agepension-and-early-retirement-schemesin-oecd-countries_308728704511], (04.10.2012).

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) (2005), "Bölgesel Düzeyde İnsan Kaynaklarının Gelişimi Proje Raporu", Konya-Karaman, Ankara.

İTO (İstanbul Ticaret Odası) (2006), Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik Sistemi, (İstanbul: İTO Yayını, Yayın No: 2006-21).

Lee, Kwan S. ve Kim, Jae H. (2003). "Employment of the Elderly in Korea", Aging and Work, (Ed: M.Kumashiro), New York: Taylor &Francis Group, 49-54.

Liebman, Jeffrey ve Erzo Luttmer (2008), "The Perception of Social Security Incentives for Labor Supply and Retirement:The Median Voter Know More Than You Think", [http://www.nber.org/ programs/ag/rrc/08-01%20Liebman,%20 Luttmer%20FINAL.pdf], (14.3.2013).

Mission Australia (2004), "Unemployment Among Older Workers", [www.sapo.org. au/binary/binary183/Unemployment.pdf ], (22.06.2016).

Neuman, W. Lawrance (2007), Toplumsal Araştırma Yöntemleri, (Çev. Sedef Özge), (İstanbul: Yayın Odası)

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) (2004), "The Labour Force Participation of Older Workers", [http://www.oecd.org/social/ labour/3174387.pdf], (04.09.2012).

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) (2011), "Pension at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries", [http://www.oecd.org/els/public-pensions/ pensionsataglance2011retirement-inco mesystemsinoecdandg20countries.htm], (03.03.2013).

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 2014-2023, Ankara.

Topalhan, Türker ve Eren Öğütoğulları (2015), "İleri Yaştaki İşsizler İçin İşgücü Politikaları Uygulamaları", Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2, 65-82.

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) (2008), "Türkiye'de Hane Halkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi", (İstanbul: TÜSİAD Yayını), Yayın No: 455.

UK Department For Work And Pension (2003), "Factors Affecting the Labour Market Participation of Older", [http://www.dwp.gov.uk/asd/ asd5/rports2003-2004/rrep200.pdf], (05.06.2012).

UK Department for Work and Pension (2005), "Factors Affecting the Labour Market Participation of Older: Qualitative Research", [http://www.dwp.gov.uk/ asd/.../rr.../rra_281.asp], (05.06.2012).

Yapı Kredi Emeklilik (2011), "Yaşlılık Geçim Endeksi Araştırması 2011", [http:// yaslilikrehberi.org/media/9083/yaslilik_ gecim_endeksi_2011.pdf], (11.09.2012).

The World Bank (2009), "Personal Opinions about the Social Security System and Informal Employment:,Evidence from Bulgaria", [http://siteresources. worldbank.org/SOCIALPROTECTION/ Resources/SP-Discussion-papers/LaborMarket-DP/0915.pdf], (24.08.2012).

Kaynak Göster