Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi görüşü, son dönemlerdeoldukça sık tartışılan konulardan bir tanesidir. İşgücü piyasasınınesnekleştirilmesi ile; arz ve talepte meydana gelen değişimlerdenişletmenin etkilenmemesi ya da daha az düzeyde etkilenmesi verekabet koşullarına daha kolay uyum sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.Gerek uluslararası alanda gerekse ülkemizde en fazla başvurulanesnek çalışma türlerinin başında kısmi süreli çalışma uygulamasıgelmektedir. Ülkemizde son dönemlerde kısmi süreli çalışma oldukçayaygınlaşmış, yapılan düzenlemelerle daha da yaygınlaştırılmasıamaçlanmaktadır. Bu noktada kısmi süreli çalışanların uygulamada işve sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili karşı karşıya kaldıkları sorunlarınçözüme kavuşturulması da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmadakısmi süreli çalışma uygulamasının, gerek iş hukuku gerekse sosyalgüvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıcakonuyla ilgili bazı sorunlar tespit edilmiş olup, tespit edilen sorunlarailişkin çözüm önerilerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

implementation widespread more with arrangements made. At this point, it is of great importance to solving problems part-time workers face about labor and social security legislation in practice. In this study, the part time working is evaluated in terms of both labour law and social security legislation. Also some problems have been identified on the subject, and tried to obtain suggestions for solutions to these problems

Kaynakça

CENTEL Tankut, Kısmi Çalışma, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992 ÇAKIR Özlem, Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2009/2

ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, İstanbul, 1994

DEMİR Fevzi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Başlıca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel Etkileri, MESS Mercek Dergisi, Temmuz 2003, Özel Sayı

ERDUT Tijen, Yeni Teknolojilerin İş İlişkileri Üzerindeki Etkisi, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, İzmir, 1998

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazete)

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazete)

KARADENİZ Oğuz, Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2011/2

KARAMAN M.Halis, Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008

KARAKOYUN Yücel, Esnek Çalışma Yoluyla Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Ve İstihdamının Artırılması; İşkur’un Rolü, Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007

KOÇ Muzaffer & GÖRÜCÜ, 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2011/1

KUTAL Gülten, Uluslararası Boyutlarıyla Türkiye’de Kısmi Süreli Çalışma ve Geleceği (Hukuki Esasları ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kısmi Çalışma Paneli), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 1991

MUTLU Emre, Türkiye’de Esnek Çalışmaya Yönelik Düzenlemeler İle Kayıt Dışı İstihdam Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara, 2012

OECD Veri Tabanı, Erişim: http://www.oecd-ilibrary.org/statistics

OĞUZ Özlem, Türkiye’de Çalışma Hayatında Esnek Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2007

OKUR Ali Rıza , Uluslar arası Boyutlarıyla Türkiye’de Kısmi Çalışma ve Geleceği( Hukuki Esasları ve Sosyo- Ekonomik Yönleri İle Kısmi Çalışma Paneli), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 1991

ÖZDAMAR Murat & ÇAKAR Erden, Part-Time İş Sözleşmeleriyle Çalışanların Sosyal Güvenliği, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:107

SELAMOĞLU Ahmet, İstihdam Politikaları, Esneklik Aratışı ve Etkileri, http://arsiv.petrol-is.org.tr/yayinlar/yillik/2003_yillik/08_istihdam/ index.htm

SGK, Aylık İstatistik Bülteni (2013 Haziran)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete)

ŞAFAK Can, 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part-Time) Çalışma, http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/kismi_calisma.pdf

ŞEN Sabahattin, Esnek Üretim ve Esnek Çalışma, Türk Ağır Sanayii ve hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kasım 1999 – Şubat 2000, Cilt:15-16, Sayı:6-1

TEMİR Arif, 4857 Sayılı İş Yasası’na Göre Kısmi Zamanlı Çalışan İşçilerin Yılık Ücretli İzin Uygulaması, http://www.yaklasim.com/mevzuat/ dergi/read_frame.asp?file_name =2004054416.htm

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları, Erişim: http://www.tuik.gov.tr ULUCAN Devrim, 4857 Sayılı Kanuna Göre İş Sözleşmesi Türleri: Yeni İş Yasası Semineri, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası, İstanbul, 2003

ÜNAL Ayşe, Avrupa’da Kısmi Çalışma Ve Uygulamanın Genel Özellikleri, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/816.pdf

YAVUZ Arif, Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkileri’ne Etkisi, Filiz Kitabevi, İstanbul,1995

Yılık Ücretli İzin Yönetmeliği (03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete)

ZEYTİNOĞLU Emin, İş Hukukunda Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na Çeşitli Yansımaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2006/2, Yıl:5, Sayı:10

4857 sayılı İş Kanunu (10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16/06/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazete)

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (25/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete)

Kaynak Göster

Bibtex @ { sosyalguvence172307, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {29 - 49}, doi = {}, title = {Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {MUTLU, Emre} }
APA MUTLU, E . (2013). Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi. Sosyal Güvence , 0 (4) , 29-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172307
MLA MUTLU, E . "Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 29-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/16497/172307>
Chicago MUTLU, E . "Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi". Sosyal Güvence 0 (2013 ): 29-49
RIS TY - JOUR T1 - Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Emre MUTLU Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 49 VL - 0 IS - 4 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi %A Emre MUTLU %T Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2013 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD MUTLU, Emre . "Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi". Sosyal Güvence 0 / 4 (Ağustos 2013): 29-49 .
AMA MUTLU E . Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 29-49.
Vancouver MUTLU E . Kısmi Süreli Çalışmanın İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi. Sosyal Güvence. 2013; 0(4): 49-29.