Tipografi Dersi Öğrencilerinin İmgelem Düzeylerinin Demografik Açıdan İncelenmesi

Bu çalışmada tipografi dersi alan üniversite öğrencilerinin tipografik imgelemlerinde etkili olabilecek demografik özellikleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencilerine Tipografi dersinde uygulama yaptırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı İstanbul ilinde bulunan iki devlet üniversitesi ve iki özel üniversitede toplam 108 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin tasarladıkları afişlerin değerlendirilmesi için hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ve kişisel bilgi formu araştırmanın nicel veri toplama tekniklerini oluşturmuştur. Nicel veri toplama araçlarından dereceli puanlama anahtarı ile öğrencilerin performansı ölçülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin tasarladıkları afişler için dereceli puanlama anahtarından aldıkları puanlar üzerinde bazı demografik özelliklerin belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

___

 • Ambrose, G. & Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Anlamaz, E. (2020). Soyut Heykelde İmge ve İmgelem. (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231- 274.
 • Cleophas T.J. (Ed.), Zwinderman A.H. (Ed.), Cleophas T.F. (Ed.) & Cleophas E.P. (Ed.) (2009). Statistics Applied to Clinical Trials. Springer Link, (pp. 17- 43) Erişim Tarihi: 14.08.2023, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9523-8_2
 • Crisp, D. G. & Temple W. F. (2012). Typography Graphic Design in Context. London: Thames & Hudson.
 • Çakır, G. (1993). Nesne, İmgelem ve Bilinçaltı. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirarslan D. & Demiraraslan O. (2020). Tasarım ve Tasarım Süreci. Ankara: İksad Yayınevi.
 • Demirel, S. (1997). Yaratma Süreci- İmgelem- Biçimleme. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdal G. (2015). İletişim ve Tipografi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Gombrich E.H. (1992). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabı.
 • Göle, Ş. (2021). Home’ un Mavisi. Felsefe/ Düşünce Dergisi, 2 (74), 245- 258.
 • Hermento Y. A. L., Pujiyanto & Pahlevi A. S. (2021). Lateral Thinking in Typography Layout System. Proceedings of 4th International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education. Erişim Tarihi: 15.08.2023, https://www.atlantis-press.com/proceedings/icieve-21/125972321
 • Kaptan, S. & Sayın, Z. (2020). Grafik Tasarım Bağlamında İletinin Görsel Tasarımlara Dönüştürülmesi Süreçleri. İdil Dergisi, 9 (69), 805-820.
 • Kılıçkaya E. E. & Uygungöz M. (2008). Hayatın İçinde Yaşayan Tipografiler. Anadolu Sanat Dergisi, 19, 171- 180.
 • Kömürcüoğlu T. N. (2002). Tasarım Sürecinde Bilişsel Yeti Olarak İmgelem ve Kavram. (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mazlum, H. (2017). Modernizm Sürecinde Yeni Tipografi’nin Doğuşu ve Jan Tschıchold. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 228- 229.
 • Selamet S. (1996). Tipografi Üzerine. Anadolu Sanat Dergisi, 5 (17), 173- 181.
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Erişim Tarihi: 05.11.2021, https://sozluk.gov.tr/
 • Onursoy, S. (2019). Görsel İletişim ve İmge. Ankara: Pegem Akademi.
 • White, A.W. (2011). The Elements of Graphic Design. New York: Allworth Press.