Stratejik Yönetim Sürecinin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Stratejik yönetim, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan ve bir işletmenin tüm süreçlerine yön veren bir işletme yönetimi sürecidir. Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim sürecinin işletmelerin rekabet gücü üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma evrenini Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden 293 işletme oluşturmaktadır. Bu işletmelerde üst düzey yönetici statüsünde çalışan kişilere anket uygulanarak, anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Toplanan veriler yapısal eşitlik modeli yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, stratejik yönetim sürecinin rekabet gücü üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte stratejik yönetim sürecinin aşamalarının kolektif bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğine değinilerek planlama esnekliği ve planlama vizyonu aşamalarının güçlendirilmesinin rekabet gücünü arttıracağı belirlenmiştir.

Investigation of the Effect of Strategic Management Process on Competitiveness

Strategic management is a business management process that enables the business to achieve its goals and objectives and directs all processes of a company. The aim of this study is to investigate the effect of the strategic management process on the competitiveness of businesses. The research population consists of 293 companies operating in the Organized Industrial Zone in Çerkezköy district of Tekirdağ province. Data were collected by survey method by applying a survey to the people working as senior managers in these companies. The collected data were analyzed using the structural equation modeling method. The results show that the strategic management process has a positive effect on competitiveness. In addition to this, it has been determined that strengthening the planning flexibility and planning vision stages will increase the competitiveness by addressing the necessity of collective management of the stages of the strategic management process.

___

 • Acar, A. (2003). Stratejik Yönetim ve Kamuda Uygulanan Stratejiler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 1-15.
 • Ada, E., Ventura, K., Aracioglu, B., Savasci, I. & Kazancoglu, Y. (2008). KOBI’lerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Süreci: Bir Model Önerisi. Ege Academic Review, 8(1), 53-68.
 • Avcu, M. S. (2016). Stratejik yönetim süreçlerinin örgütsel vatandaşlık ve çalışan performansı üzerine etkileri ve Atatürk havaalanı ofis çalışanları örneği [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Barringer, B. R. & Bluedorn, A. C. (1999). The Relationship between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management. Strategic Management Journal, 20(5), 421-444.
 • Bay, M., Akpınar, S. & Yılmazer, R. (2016). Stratejik Yönetim Süreci İçinde Sektör Rekabet Analizi ve Bir Uygulama. Journal of International Social Research, 9(42), 1409-1414
 • Bhawe, N., Gupta, V. K. & Pollack, J. M. (2017). Founder Exits and Firm Performance: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing Insights, 8, 114-122.
 • Bluedorn, A. C., Johnson, R. A., Cartwright, D. K., & Barringer, B. R. (1994). The Interface and Convergence of the Strategic Management and Organizational Environment Domains. Journal of Management, 20(2), 201-262.
 • Bulut, H. & Doğan, A. R. (2020). Rekabet Gücü ve Büyüme İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(Özel Sayı 1), 126-144.
 • Carter, C. (2013). The Age of Strategy: Strategy, organizations and society. Business History, 55(7), 1047-1057. Cattani, G., Porac, J. F. & Thomas, H. (2017). Categories and Competition. Strategic Management Journal, 38(1), 64-92.
 • Das, T. K. (1987). Strategic Planning and Individual Temporal Orientation. Strategic Management Journal, 8(2), 203-209.
 • David, F. R. (2011). Strategic Management Concepts and Cases. Prentice Hall.
 • David, F. R. & David, F. R. (2017). Strategic Management Concepts and Cases A Competitive Approach. Singapore: Pearson Education South Asia Pte Limited.
 • Dess G. G., McNamara G., Eisner A. B. & Lee S., (2021). Strategic Management: Text and Cases. Tenth Edition, New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Dutton, J. E. & Duncan, R. B. (1987). The Influence of the Strategic Planning Process on Strategic Change. Strategic Management Journal, 8(2), 103-116.
 • Dyer, J., Godfrey, P., Jensen, R. & Bryce, D. (2020). Strategic Management Concepts and Cases. Third Edition, John Wiley & Sons.
 • Evans, V. (2020). Key Strategy Tools: The 80+ Tools for Every Manager to Build a Winning Strategy. 2nd Edition, Pearson Education Limited: UK.
 • Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R. & Sabattin, J. (2020). Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review Descriptive. Journal of Engineering, 1-21.
 • Gamble, J. E. Peteraf M. A. & Thompson, A. A. (2019). Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage. New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Gupta, A. K. (1987). SBU Strategies, Corporate-SBU Relations, and SBU Effectiveness in Strategy Implementation. Academy of Management journal, 30(3), 477-500.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C. & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis. United Kingdom: Cengage Learning.
 • Hambrick, D. C. (1981). Specialization of Environmental Scanning Activities among Upper Level Executives. Journal of Management Studies, 18(3), 299-320.
 • Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Hoskisson, R. E. (2020). Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization. Cengage Learning.
 • Hitt, M. A., R. E. Hoskisson & R. D. Ireland (1990). Mergers and Acquisitions and Managerial Commitment to Innovation in M-Form Firms'. Strategic Management Journal, Summer Special lssue, 11, 29-47.
 • Israel Glenn D. (2013). Determining Sample Size 1. Florida: IFAS, University of Florida, 1–5.
 • Jones, T. M., Harrison, J. S. & Felps, W. (2018). How Applying Instrumental Stakeholder Theory Can Provide Sustainable Competitive Advantage. Academy of Management Review, 43(3), 371-391.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar Teknikler İlkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kayabaşı, A. (2007). İşletmelerı̇n Rekabet Gücünün Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇nde Lojı̇stı̇k Faalı̇yetlerı̇n Performansının Arttırılması: Üretı̇m İşletmelerı̇ Üzerı̇ne Bı̇r Uygulama. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 34(2). 165-187.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modelling, 3th ed. New York: Guilford Publications.
 • Lorange, P., M. Morton & Ghoshal, S. (1986). Strategic Control Systems. West, St. Paul, MN.
 • Lovallo, D., Brown, A. L., Teece, D. J. & Bardolet, D. (2020). Resource Re‐allocation Capabilities in Internal Capital Markets: The Value of Overcoming Inertia. Strategic Management Journal, 41(8), 1365-1380.
 • Lynch, R. (2015). Strategic Management. Seventh Edition. Pearson UK.
 • Mackay, D. & Zundel, M. (2017). Recovering the Divide: a Review of Strategy and Tactics in Business and Management. International Journal of Management Reviews, 19(2), 175-194.
 • Merdan, E. (2022). Stratejik Yönetim Sürecinin Örgütsel Çeviklik ve Algılanan Çevresel Belirsizlik Üzerindeki Rolünün İncelenmesi. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 93-110.
 • Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management Science, 29(7), 770-791.
 • Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fal! of Strategic Planning. Free Press, New York.
 • Peng, M. W. (2022). Global Strategy. Fifth Edition, Cengage Learning.
 • Reid, D. M. (1989). Operationalizing Strategic Planning. Strategic Management Journal, 10(6), 553-567.
 • Rothaermel, F. T. (2017). Strategic Management Concepts. New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Rumelt, R.P. (2011). Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and Why it Matters. Crown Business, New York.
 • Şağbanşua, L. & Bişkek, K. (2006). Strateji, Rekabet ve Rekabet Gücü İlişkileri. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 9, 1-14.
 • Scott, B.R. & G.C. Lodge, (1985). Competitiveness in the World Economy. Boston: Harvard Business School Press.
 • Stevenson, H. H. & Carlos Jarrillo‐Mossi, J. (1986). Preserving Entrepreneurship as Companies Grow. Journal of Business Strategy, 7(1), 10-23.
 • Türkoğlu, N. & Çizel, B. (2016). Kurumsallaşma ve Rekabet Gücü İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 156-184.
 • Tzu, S. (2012). The Art of War: A New Translation. Amber Books Ltd.
 • Valeri, M. (2021). Organizational Studies: Implications for the Strategic Management. Springer Nature.
 • Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (COSB). Erişim tarihi: 4.03.2023, https://cosb.org.tr/firmalar/