CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türkiye’de 2018 yılından itibaren fiilen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada “doküman incelemesi” yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Parlamenter Sistemde sahip olduğu politika belirleme ve strateji geliştirme gibi görevlerin yeni sistemde oluşturulan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na devredildiği anlaşılmaktadır. Yeni yapılanmada müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı kadrolarının kaldırılarak müsteşarın görev ve yetkileri Bakana, müsteşar yardımcılarının görev ve yetkileri ise kadro sayısındaki sınırlama kaldırılan Bakan Yardımcılarına devredilmiştir. Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimleri ile taşra ve yurt dışı örgütleri yerlerini korurken, geleneksel olarak Bakanlık merkez teşkilatı içerisinde görece üstün bir konuma sahip olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı diğer hizmet birimleriyle bir tutulmuş, Milli Eğitim Şurasına ise hiç yer verilmemiştir.

ADMINISTRATION of EDUCATION and TRAINING SERVICES in the PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM and MINISTRY of NATIONAL EDUCATION

Turkey, which aims to reveal the impact on the organizational structure of the Ministry of Education with the duties and powers actually to begin implementation of the Presidential System of Government since 2018. In this research "document review" method was utilized. As a result of the research, it is understood that the duties such as policy determination and strategy development of the Ministry of National Education in the Parliamentary System have been transferred to the Education and Training Policies Board created in the new system. In the new structure, the positions of the undersecretary and deputy undersecretary were abolished and the duties and powers of the undersecretary were transferred to the minister, while the duties and authority of the deputy undersecretary were transferred to the deputy ministers whose limit on the number of staff was removed. While the service units and provincial and foreign organizations in the central organization of the Ministry have maintained their place, the Presidency of Education and Training Board, which has traditionally a relatively superior position within the central organization of the Ministry, has been held with other service units, and there is no place for the National Education Council.

Kaynakça

Akçakaya, M. ve Özdemir, A. (2018). Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve siyasal istikrar. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53 (3), 922- 944.

Akman, Ç. (2019). Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politika kurulları: Sosyal politikalar kurulu üzerinden bir değerlendirme. Route Educational and Social Science Journal, 6 (3), 659-676.

CK-1 (2018). Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi (Kararname Numarası: 1), Resmi Gazete, 30474 (10.7.2018).

CK-4, (2018). Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi (Kararname Numarası: 4). Resmi Gazete, 30479 (15.7.2018).

Deniz, M. (2001). Milli eğitim şuralarının tarihçesi ve eğitim politikalarına etkileri. T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Erdoğan, İ. (2014). Milli eğitim bakanlığı sisteminin kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru dönüştürülmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (2), 329-340.

Güçlü, N., Çoban, Ö., Bozkurt, S. ve Koksal, O. (2014). The views of educational expert assistants at Turkish Ministry of National Education about organizational values and organizational socialization. International Journal of Teaching and Education, II (1), 54-64.

Güler, T. (2018). Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve kamu yönetimine etkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (39), 299-322.

KHK (2011a). 3046 sayılı kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname (KHK/643). Mükerrer Resmi Gazete 27958 (08.6.2011).

KHK (2011b). Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname (25.8.2011/652). Resmi Gazete, 28054 (14.9.2011).

MEB (2014). Milli eğitim şûrası yönetmeliği. Resmî Gazete, 29054 (08.7.2014).

MTTDT (1926). Milli talim ve terbiye dairesi talimatnamesi. Maarif Vekaleti Mecmuası, 7.

RG (1926). 789 sayılı maarif teşkilatına dair kanun. Resmi Gazete, 338 (3.4.1926).

RG (1933). Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. Resmi Gazete, 2434 (22.6.1933).

RG (1984). Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında 174 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 202 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun. Resmi Gazete, 18540 (9.10.1984).

RG (2005). 5436 Sayılı kamu malî yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051224-2.htm adresinden erişilmiştir.

RG (2009). 5902 sayılı afet ve acil durum yönetimi başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090617-1.htm adresinden erişilmiştir.

RG (2012). Milli eğitim bakanlığı talim ve terbiye kurulu başkanlığı yönetmeliği. Resmi Gazete, 28409 (12.9.2012).

RG (2014). 6528 sayılı milli eğitim temel kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314- 1.htm adresinden erişilmiştir.

RG (2018). Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine yapılan atamalar hakkında karar (2018/196). Resmi Gazete, 30560 (9.10.2018).

Sobacı, M. Z., Miş, N. ve Köseoğlu, Ö. (2018). Türkiye’nin yeni yönetim modeli ve cumhurbaşkanlığı teşkilatı. SETA

Perspektif, 206, https://setav.org/assets/uploads/2018/06/206-t%C3%BCrkiyenin-Yeni-Y%C3%B6netim-Modeli.pdf adresinden erişilmiştir.

Tataroğlu, M. (2016). Hükümet yapısında genişleme: Bakan yardımcılığı. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23 (2), 519-544.

TC Anayasası (2017). https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf adresinden erişilmiştir.

TBMM (2018). Yeni sisteme göre yasama el kitabı. Ankara: TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı.

https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf adresinden erişilmiştir.

Turan, M. (2018). Türkiye’nin yeni yönetim düzeni: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Social Sciences Research Journal, 7 (3), 42- 91.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, B. (2013). Türkiye'de bakan yardımcılığı uygulamasına ilişkin genel bir değerlendirme. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 33-41.

Kaynak Göster