YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMININ TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİLERİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME YAKLAŞIMI

Son yıllarda, dünya çapında ekolojik olarak sorumlu kalkınmaya daha fazla önem verilmesinin doğrudan bir sonucu olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında bir artış görülmüştür. Yüksek ve dalgalı enerji fiyatlarının yanı sıra fosil yakıtların kullanımıyla ilgili jeopolitik tartışmalar, birçok ülkeyi yenilenebilir enerjinin gelişimini hızlandırmaya ve pazara erişilebilirliğini genişletmeye yöneltecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları, bir ülkenin nihai enerji ürünlerinin (petrol ve doğalgaz gibi) ithalatına bağımlılığını büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek (Türkiye’nin enerji tüketiminin %74’ü ithal olarak sağlanmaktadır) olan ülkeler açısından bu bağımlılığın azaltılmasının önemi açıktır. Bu araştırma, yenilenebilir enerjinin GSYİH üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının GSYİH üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Türkiye’ye ait 1974-2020 arası yılları kapsayan veriler (Gayri safi yurtiçi hasıla, Gayri safi sabit sermaye oluşumu, Nihai tüketim harcaması, Cari denge, Yenilenebilir enerji tüketimi, Enerji ithalatı) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yenilenebilir enerjinin fazla kullanılmasının daha fazla enerji ithalatına yol açtığı söylenebilir. Nihai tüketim maliyetlerindeki artış enerji ithalatındaki artışla doğrudan ilişkilidir. İthal edilen enerji miktarındaki artış GSYİH’nın daha yüksek bir seviyeye çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının enerji ithalatı, toplam nihai tüketim harcamaları ve GSYİH düzeyleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yenilenebilir kaynaklara yatırımın Türkiye ekonomisine etkisi göz önünde bulundurularak yatırımlara ağırlık verilmesi sürdürülebilir büyüme için önem arz etmektedir.

THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY UTİLİZATİON TOWARDS THE ECONOMİC GROWTH OF TURKEY: A STRUCTURAL EQUATİON MODELLİNG APPROACH

Recent years have seen an increase in the use of renewable energy sources as a direct consequence of a greater emphasis on ecologically responsible development worldwide. High and volatile energy prices, as well as geopolitical debates over the use of fossil fuels, will drive many countries to accelerate the development of renewable energy and expand its market accessibility. Renewable energy sources have the potential to greatly reduce a country's dependence on imports of final energy products (such as oil and natural gas). For countries like Turkey with high energy imports (74% of Turkey's energy consumption is imported), the importance of reducing this dependency is clear. This research analyzes the effects of renewable energy on GDP. Structural Equation Modeling (SEM) method is used to determine the impact of renewable energy sources on GDP. For the purpose of the study, data (Gross domestic product, Gross fixed capital formation, Final consumption expenditure, Current account balance, Renewable energy consumption, Energy imports) covering the years between 1974 and 2020 were used. According to the findings, it can be said that a higher use of renewable energy leads to higher energy imports. The increase in final consumption costs is directly related to the increase in energy imports. The increase in the amount of energy imported contributes to a higher level of GDP. The use of renewable energy sources has an impact on energy imports, total final consumption expenditures and GDP levels. In line with the results obtained, considering the impact of investment in renewable resources on the Turkish economy, it is important to focus on investments for sustainable growth.

___

 • Aghahosseini, A., & Breyer, C. (2018). Assessment of geological resource potential for compressed air energy storage in global electricity supply. Energy Conversion and Management, 169, 161-173. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.05.058
 • Al-mulali, U., Fereidouni, H. G., Lee, J. Y., & Sab, C. N. B. C. (2013). Examining the bi-directional long run relationship between renewable energy consumption and GDP growth. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22, 209-222. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.02.005
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries. Energy Policy, 38(1), 656-660. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.09.002
 • Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 139-161.
 • Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy consumption and economic growth: New insights into the cointegration relationship. Energy Economics, 33(5), 782-789. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.02.005
 • Bentler, P. M. (1980). Significance Tests and Goodness-of-Fit in Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 588-606.
 • Bhattacharya, M., Paramati, S. R., Ozturk, I., & Bhattacharya, S. (2016). The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. Applied Energy, 162, 733-741. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.104
 • Bowden, N., & Payne, J. E. (2010). Sectoral Analysis of the Causal Relationship Between Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Real Output in the US. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 5(4), 400-408. https://doi.org/10.1080/15567240802534250
 • Cai, Y., Sam, C. Y., & Chang, T. (2018). Nexus between clean energy consumption, economic growth and CO2 emissions. Journal of Cleaner Production, 182, 1001-1011. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.035
 • Chien, T., & Hu, J.-L. (2007). Renewable energy and macroeconomic efficiency of OECD and non-OECD economies. Energy Policy, 35(7), 3606-3615. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.033
 • Chien, T., & Hu, J.-L. (2008). Renewable energy: An efficient mechanism to improve GDP. Energy Policy, 36(8), 3045-3052. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.04.012
 • Cho, S., Heo, E., & Kim, J. (2015). Causal relationship between renewable energy consumption and economic growth: comparison between developed and less-developed countries. Geosystem Engineering, 18(6), 284-291. https://doi.org/10.1080/12269328.2015.1053540
 • Dasanayaka, C. H., Perera, Y. S., & Abeykoon, C. (2022). Investigating the effects of renewable energy utilization towards the economic growth of Sri Lanka: A structural equation modelling approach. Cleaner Engineering and Technology, 6, 100377. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100377
 • Fang Y. (2011) Economic welfare impacts from renewable energy consumption: the China experience. Renewable Sustainable Energy Reviews, 15(9), 5120-5128.
 • Gürbüz, S. (2021). Amos ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Seçkin.
 • Hamit-Haggar, M. (2012). Greenhouse gas emissions, energy consumption and economic growth: A panel cointegration analysis from Canadian industrial sector perspective. Energy Economics, 34(1), 358-364. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.06.005
 • Hondroyiannis, G., Lolos, S., & Papapetrou, E. (2002). Energy consumption and economic growth: assessing the evidence from Greece. Energy Economics, 24(4), 319-336. https://doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00006-3
 • Inglesi-Lotz, R. (2016). The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application. Energy Economics, 53, 58-63. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.01.003
 • Khan, S. A. R., Zhang, Y., Kumar, A., Zavadskas, E., & Streimikiene, D. (2020). Measuring the impact of renewable energy, public health expenditure, logistics, and environmental performance on sustainable economic growth. Sustainable Development, 28(4), 833-843. https://doi.org/10.1002/sd.2034
 • Kline, R. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rded.). New York: The Guilford Press. Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the Relationship Between Energy and GNP. The Journal of Energy and Development, 3(2), 401-403. http://www.jstor.org/stable/24806805
 • Lee, C.-C., & Chang, C.-P. (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: A more comprehensive analysis using panel data. Resource and Energy Economics, 30(1), 50-65. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2007.03.003
 • Maji, I. K., Sulaiman, C., & Abdul-Rahim, A. S. (2019). Renewable energy consumption and economic growth nexus: A fresh evidence from West Africa. Energy Reports, 5, 384-392. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.03.005
 • Marques A. C., Fuinhas J. A. (2012) Is renewable energy effective in promoting growth? Energy Policy, 46, 434-442.
 • Marsh, Herbert, W., Hau, Artelt, Cordula, Baumert, & Peschar. (2006). OECD's Brief Self-Report Measure of Educational Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-Cultural, Psychometric Comparisons across 25 Countries. International Journal of Testing, 311-360.
 • Mehrara, M. (2007). Energy consumption and economic growth: The case of oil exporting countries. Energy Policy, 35(5), 2939-2945. /https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.10.018
 • Ocal, O., & Aslan, A. (2013). Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 494-499. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.036
 • Ohler A, Fetters I. (2014), The causal relationship between renewable electricity generation and GDP growth: a study of energy sources. Energy Economics, 43, 125-139.
 • Omri, A. (2013). CO2 emissions, energy consumption and economic growth nexus in MENA countries: Evidence from simultaneous equations models. Energy Economics, 40, 657-664. /https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.09.003
 • Ouedraogo, N. S. (2013). Energy consumption and economic growth: Evidence from the economic community of West African States (ECOWAS). Energy Economics, 36, 637-647. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.11.011
 • Ozturk, I. (2010). A literature survey on energy–growth nexus. Energy Policy, 38(1), 340-349. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.09.024
 • Ozturk, I., & Acaravci, A. (2010). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.005
 • Payne, J. E. (2010). Survey of the international evidence on the causal relationship between energy consumption and growth. Journal of Economic Studies, 37(1), 53-95. https://doi.org/10.1108/01443581011012261 Radmehr, R., Henneberry, S. R., & Shayanmehr, S. (2021). Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth Nexus: A Simultaneity Spatial Modeling Analysis of EU Countries. Structural Change and Economic Dynamics, 57, 13-27. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.01.006
 • Saad, W., & Taleb, A. (2018). The causal relationship between renewable energy consumption and economic growth: evidence from Europe. Clean Technologies and Environmental Policy, 20(1), 127-136. https://doi.org/10.1007/s10098-017-1463-5
 • Salari, M., Kelly, I., Doytch, N., & Javid, R. J. (2021). Economic growth and renewable and non-renewable energy consumption: Evidence from the U.S. states. Renewable Energy, 178, 50-65. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.016
 • Schermelleh, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measure. Methods of Psychological Research, 23-74.
 • Strielkowski, W., Civín, L., Tarkhanova, E., Tvaronavičienė, M., & Petrenko, Y. (2021). Renewable Energy in the Sustainable Development of Electrical Power Sector: A Review. Energies, 14(24), 8240. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8240
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. California: Pearson.
 • Tang, C. F., Tan, B. W., & Ozturk, I. (2016). Energy consumption and economic growth in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1506-1514. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.083
 • Temiz Dinç, D., & Akdoğan, E. C. (2019). Renewable Energy Production, Energy Consumption and Sustainable Economic Growth in Turkey: A VECM Approach. Sustainability, 11(5), 1273. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1273
 • Ucal, M., & Xydis, G. (2020). Multidirectional Relationship between Energy Resources, Climate Changes and Sustainable Development: Technoeconomic Analysis. Sustainable Cities and Society, 60, 102210. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102210
 • Vasylieva, T., Lyulyov, O., Bilan, Y., & Streimikiene, D. (2019). Sustainable Economic Development and Greenhouse Gas Emissions: The Dynamic Impact of Renewable Energy Consumption, GDP, and Corruption. Energies, 12(17), 3289. https://www.mdpi.com/1996-1073/12/17/3289
 • Wang, Q., & Wang, L. (2020). Renewable energy consumption and economic growth in OECD countries: A nonlinear panel data analysis. Energy, 207, 118200. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118200
 • Wolde-Rufael, Y. (2009). Energy consumption and economic growth: The experience of African countries revisited. Energy Economics, 31(2), 217-224. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2008.11.005
 • Yildirim, E., Saraç, Ş., & Aslan, A. (2012). Energy consumption and economic growth in the USA: Evidence from renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(9), 6770-6774. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.004

___

APA Akyol Özcan, K. & Oktay, E. (2023). THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY UTİLİZATİON TOWARDS THE ECONOMİC GROWTH OF TURKEY: A STRUCTURAL EQUATİON MODELLİNG APPROACH . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (8) , 921-936 .