Sosyal Hizmette Değerlendirme

Değerlendirme sosyal hizmet mesleğin en temel bir becerilerinden biridir. İyi organize edilmiş ve sistemli bir şekilde yapılan bir değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. Sosyal hizmette değerlendirme konusu yeni olmamakla birlikte üzerinde mutlak bir görüş birliğinin olduğunu söylemekte oldukça güçtür. Bu derleme çalışmasında değerlendirmenin sosyal hizmette kullanımının incelemesi amaçlanmıştır. Literatürde sosyal hizmet değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve bunun sonucunda sosyal hizmet açısından değerlendirmenin üç boyutta yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında bu boyutlar müracaatçının değerlendirilmesi, müdahalenin değerlendirilmesi, sosyal politika ve uygulamaları değerlendirmesi olarak üç başlık altında incelenmiştir.

Assessment in Social Work

Assessment social work is one of the most basic skills of the profession. A well-organized and systematic assessment is an important tool for social work intervention to succeed. Although the issue of assessment in social work is not new, it is quite difficult to say that there is an absolute consensus on it. In this review study, it is intended to examine the use of assessment in social work. In the literature, studies on social work assessment have been examined and as a result, it has been concluded that assessment in terms of social work can be done in three dimensions. Within the scope of the study, these dimensions were examined under three headings as assessment of the client, assessment of the intervention, assessment of social policies and practices.

___

 • Acar, Y. B. ve Acar, H. (2002). Sistem kuramı- ekolojik sistem kuramı ve sosyal hizmet: temel kavramlar ve farklılıklar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 13 (1), 29-35.
 • Artan, T. ve Kumbasar, B. (2017). Sosyal hizmet mesleğinde etkili iletişim. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(2), 51-63.
 • Badger, K. (2021). Assessment. 04.08.2023 tarihinde https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195389678/obo-9780195389678- 0152.xml#:~:text=Work%20with%20individuals%20traditionally%20includes,strengths%2C%20and%20capacity%2Dbuilding adresinden alındı.
 • Barker, R., L. (1999). The social work dictionary. NASW Press.
 • Beckett, C. (2010). Assessment and intervention in social work preparing for practice. Sage Publication.
 • Begun, A. (2020). Module 1 chapter 3: Practice evaluation as evidence. 05.08.2023 tarihinde https://ohiostate.pressbooks.pub/swk3402/chapter/module-1-chapter-3-practice-evaluation-as-evidence/#:~:text=Social%20workers%20are%20expected%20to,to%20the%20development%20of%20knowledge adresinden alındı.
 • Bolger, J. and Walker, P. (2018). Models of assessment. Lishman, J., Gibson, A., Brannan, J., ve Yuill, C. (Eds). In Social Work: An Introduction (s. 169-183). Sage Publication.
 • Coulshed, V. ve Orme, J. (2018). Social work practice. Bloomsbury Publishing.
 • Council of Europe. (2020). Risk assessment standards and methodologies for diverse stakeholders in Ukraine. 06.08.2023 tarihinde https://rm.coe.int/risk-assessment-standards-and-methodologies-for-diverse-stakeholders-i/1680a0af41 adresinden alındı.
 • Çifci, E. G., ve Gönen, E. (2011). Sosyal hizmet uygulamalarında etik karar verme süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 149-160.
 • Crisp, B. R., Anderson, M. R., Orme, J. ve Green Lister, P. (2005). Knowledge review. learning and teaching in social work education: textbooks and frameworks on assessment, Bristol, Policy Press.
 • Danış, Z. M. (2006). Davranış bilimlerinde ekolojik sistem yaklaşımı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 9(9), 45-54.
 • Daniel, C. (2007). Outsiders-within: Critical race theory, graduate education and barriers to professionalization. J. Soc. & Soc. Welfare, 34, 25.
 • Demirel, A.C. (2022). Sosyal hizmet uzmanlarının gözünden finansal sosyal hizmet uygulamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Duyan, V. (2014). Sosyal hizmet: Temelleri, yaklaşımları, müdahale yöntemleri. Sosyal Çalışma Yayınları.
 • Erbay, E. (2019). Güç ve güçlendirme kavramları bağlamında sosyal hizmet uygulaması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(42), 41-64.
 • Erdem, R., Adıgüzel, O. ve Kaya, A. (2010). Akademik personelin kurumlarına ilişkin algıladıkları ve tercih ettikleri örgüt kültürü tipleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 73-88.
 • Franklin, C. (2023). Letter from the editor in chief. 08.08.2023 tarihinde https://oxfordre.com/socialwork/page/145 adresinden alındı.
 • Güney, P. Ç. (2023). Sosyal hizmet mesleği, kültür ve kültürel yeterlilik standartları. Toplumsal Politika Dergisi, 4(1), 66-78.
 • Juhila, K., Caswell, D. ve Raitakari, S. (2013). Resistance. Analysing social work communication: Discourse in practice. Routledge Publishing.
 • Karahan, G. ve Duyan, V. (2019). Social work with families:“first session”. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(3), 379-395.
 • Kırlıoğlu, M. (2019). Güçlendirmenin özü “güç”: Sosyal hizmet uzmanlarının iş yerindeki güçleri/güçsüzlükleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 646-662.
 • Killick, C. ve Taylor, B. J. (2020). Assessment, risk and decision making in social work: An introduction. Sage Publication.
 • Lacks, M. ve Lamson, A. (2018). The biopsychosocial-spiritual health of active duty women. Mental Health, Religion & Culture, 21(7), 707-720.
 • Lee, S. (2020). Social Inclusion and the role of social workers. Handbook of Social Inclusion: Research and practices in health and social sciences, 1-16.
 • Lees, A. (2017). Facts with feelings: social workers’ experiences of sharing information across team and agency borders to safeguard children. Child and Family Social Work, 22, 892-903.
 • Martin, R. (2010). Social Work Assessment (Transforming Social Work Practice Series). Learning Matters. Milner, J., ve O'Byrne, P. (2020). Assessment in social work. Bloomsbury Publishing.
 • Moss, P. A. ve Schutz, A. (2001). Educational standards, assessment, and the search for consensus. American Educational Research Journal, 38(1), 37-70.
 • NASW. (2016). NASW Standards for Social Work Practice in Health Care Settings. 05.08.2023 https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=fFnsRHX-4HE%3D&portalid=0 adresinden alındı.
 • NASW. (2023). Why choose the social work profession? 05.08.2023 https://www.socialworkers.org/Careers/NASW-Career-Center/Explore-Social-Work/Why-Choose-the-Social-Work-Profession adresinden alındı.
 • Netting, F.E., Kettner, P. M., McMurtry, S.L. ve Thomas, M. (2011). Social work macro practice (5th Edition). Pearson Publishing.
 • Oxford Dictionary (2023). Assessment. 01.08.2023 tarihinde https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/assessment?q=assessment adresinden alındı.
 • Özdemi̇r, E. A. ve Duyan, V. (2019). Baskı ve ayrımcılığa karşı sosyal hizmet. Journal of Academic Value Studies, 4(19), 273-283.
 • Öztürk, A. B. (2009). Sosyal hizmet etiğinde farklı yaklaşımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 105-116.
 • Probst, B. (2015). Why this book is needed. B. Probst (Ed.). In Critical Thinking In Clinical Assessment And Diagnosis (1-14). Springer International Publishing.
 • Ramsundarsingh, S. ve Shier, M. L. (2017). Anti-oppressive organisational dynamics in the social services: A literature review. British Journal of Social Work, 47(8), 2308-2327.
 • Royse, D., Staton-Tindall, M., Badger, K. ve Webster, J. M. (2009). Needs assessment. Oxford University Press.
 • Ragesh, G., Hamza, A. ve Sajitha, K. (2017). Suicide Prevention in India: Role of Social Workers. Social Work Chronicle, 6(1), 1-10.
 • SCIE. (2007). The nature of assessment: The definitions of assessment. 01.08.2023 tarihinde https://www.scie.org.uk/publications/guides/guide18/natureofassessment/definitions.asp adresinden alındı.
 • Sheafor, B.W. ve Horejsi, C.J. (2014). Sosyal hizmet uygulaması. (Çev. Ed. Çifci D.B.) Nika Yayınevi.
 • Şahin, F. (2009). Sosyal hizmette kendi kaderini tayin hakkı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(19), 87-98.
 • Tapan, M. G. (2023). Sosyal hizmet uygulamalarında motivasyonel mülakat: tanım, ruh ve uygulama prensipleri. Bayram, A. T. (ed.), Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar-IV. Özgür Publications.
 • Taylor, B. ve Devine, T. (2020). Assessing needs and planning care in social work. Routledge.
 • TDK. (2023). Değerlendirme. 01.08.2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Thompson, N. (1993). Anti-Discriminatory Practice. Macmillan.

___

APA Demirel, A. C. (2023). Sosyal Hizmette Değerlendirme . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (8) , 937-946 .