Toplum kökenli pnömoni olgularında serum D-dimer düzeylerinin prognostik değeri

AMAÇ: D-dimer fibrinolitik sistem aktivasyonu sonrası fibrin yıkımı sonucu oluşur. Serum D-dimer düzeyinin potansiyel kullanımı venöz tromboembolizm için tarama testi olsa da diğer bozukluklardaki rolü iyi tanımlanmamıştır. D-dimer düzeyleri ve toplum kökenli pnömoni (TKP) olan hastaların son durumları arasındaki ilişki hakkında fazla bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı TKP olan olgularda serum D-dimer düzeyinin prognostik değerini araştırmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2006?Eylül 2006 tarihleri arasında toplum kökenli pnömoni tanısı alan 64 ve pulmoner emboli tanısı konulan 45, toplam 109 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Ayrıca 20 sağlıklı erişkin ile kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilen olguların demografik özellikleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Pnömoni grubundaki hastalar pnömoni şiddet indeksi (PSI) ile değerlendirildi. Bu üç gruptaki olguların serum D-dimer düzeyleri lateks destekli turbidimetrik yöntem ile ölçüldü ve birbirleriyle kıyaslandı. BULGULAR: Serum D-dimer düzeyleri pulmoner emboli grubunda (748.3±769.6 μg/L) diğer iki gruba göre ve TKP grubunda (357.8±294.7 μg/L) kontrol grubuna (149.7±99.6 μg/L) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p

Prognostic value of serum D-dimer levels in patients with community acquired pneumonia

AIM: D-dimer results from the fibrin breakdown after fibrinolytic system activation. Although the potential use of serum D-dimer levels has been assessed as a screening test for venous thromboembolism, its role in other disorders has not been as well defined. Little is known about the relationship between D-dimer levels and the clinical outcomes of patients with community-acquired pneumonia (CAP). The aim of this study was to investigate the prognostic value of plasma D-dimer levels in patients with CAP. MATERIAL-METHODS: This prospective study was conducted between January 2006 to September 2006 including 64 cases diagnosed as CAP, 45 cases as pulmonary emboli and 20 cases for control group. The demographic characteristics, physical examination findings and laboratory test results of cases were recorded. The severety of cases in pneumonia group were assessed with Pneumonia Severity Index (PSI). Among three groups levels of D-dimer in serum were measured with latex buttressed turbidimetric method for quantitative determination and compared. RESULTS: Serum D-dimer levels were higher in patients with pulmonary embolism (748.3±769.6 &#956;g/L) when compared other two groups and it was higher in CAP (357.8±294.7 &#956;g/L) group when compared to controls (149.7±99.6 &#956;g/L) (p<0.05). A significant relationship was found between the presence of elevated D-dimer levels and radiologic pneumonia extension and PSI. CONCLUSION: We concluded that D-dimer levels could be useful for predicting clinical outcome in patients with CAP.

Kaynakça

1. Uyan Pamukçu A. Çocukluk çağında pnömoniler. Galenos Tıp Dergisi 2004; 87: 66- 80.

2. Bilgiç İ,Özhan HM. Pnömoniler.Göğüs Hastalıkları Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, ‹zmir 1997; 93- 107.

3. Garibaldi RA. Epidemiology of community acquired respiratory tract infections in adults: incidence, etiology and impact. Am J Med 1985; 78: 32- 7.

4. Sie P. The valueof laboratory tests inthediagnosisof venous thromboembolism. Haematologica 1995; 80: 57- 60.

5. Chapman CS, Akhtar N, et al. The use of D-dimer assay by enzyme immunoassay and latex agglutination techniques in the diagnosis of deep vein thrombosis. Clin Lab Haemotol 1990; 12: 37- 42.

6. Hager K, Platt D. Fibrin degradation product concentrations (D-dimer) in the course of ageing. Gerontology 1995;41: 159- 65.

7. Günther A, Mosavi P, Heinemann S, et al. Alveolar fibrin formation caused by enhanced procoagulant and depressed fibrinolytic capacities in severe pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 454- 62.

8. Fine MJ, Auble TE, Yealye DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired pneumonia. N Engl J Med 1997; 23: 243- 50.

9. Quick G, Eisenberg P. Bedside measurement of D dimer in the identification of bacteremia in the emergency department. J Emerg Med 2000; 19: 217- 23.

10. Kubzik L. The lung. In: Robbins SL, Cotran RS, Kumar V, Collins T (eds). Robbins Pathologic Basis Of Disease. 6th ed. WB. Saunders; 1999: 697- 755.

11. Levi M, Schultz MJ, Rijneveld AW, et al. Bronchoalveolar coagulation and fibrinolysis in endotoxemia and pneumonia. Crit Care Med 2003; 31: 238- 42.

12. Ribelles JMQ, Tenias JM, Grau E, et al. Plasma D dimer levels correlate with outcomes in patients with communityacquired pneumonia. Chest 2004, 124; 4: 1087- 92.

13. Shilon Y, Shitrit ABG, Rudensky B, et al. A rapid quantitative D dimer assay at admission correlates with the severity of community acquired pneumonia. Blood Coagulation and Fibrinolysis 2003; 14: 745- 48.

14. Güneysel Ö, Pirmit S, Karakurt S. Plasma D dimer levels increasewith the severity of community acquired pneumonia. Tüberkülöz ve Toraks Dergisi 2004; 52 : 341- 47.

15. Shorr AF, Trotta RF, Alkins SA, et al. D dimer assay predicts mortality in critically ill patients without disseminated intravascular or venous thromboembolic disease. Intensive Care Med 1999; 25: 207- 10.

16. Kollef MH, Eisenberg PR, Shannon W. A rapid assay for the detection of circulating D dimer is associated with clinical outcomes among critically ill patients. Crit Care Med 1998; 26: 1054- 60.

17. Becker DM, Philbrick JT, Bachhuber TL, Humphries JE. D dimer testing and acute venous thromboembolism. Arch Intern Med 1996; 156: 939- 46.

18. Pieper CF, Rao KMK, CurrieMS, et al. Age, functional status, and racial differences in plasma D dimer levels in communitydwelling elderly persons. J Gerontol 2000; 55: 649- 57.

19. Castro JD, Perez RE, Montaner L, et al. Diagnostic value of D dimer in pulmonary embolism and pneumonia. Respiration 2002; 4: 229- 33.

20. Raimondi P, Bongard O,de Moerloose P, et al.D dimer plasma concentration in various clinical conditions: implification for the use of this test in the diagnostic approach of venous thromboembolism. Thromb Res 993; 69: 125- 30.

21. Atalay F, Tor M, Erboy F, Açıkgöz S. Acil servise basvuran hastaların D dimer düzeylerinin analizi. Toraks Dernegi 8. Yıllık Kongresi. 27 Nisan 1 Mayıs 2005. Kemer Antalya.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b357

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yoğun bakım hastalarında beslenme

Feza BACAKOĞLU

Astımlı hastalarda sinüs BT'de tesbit edilen anormallik sıklığı ve bunun astım şiddeti ile ilişkisi

ŞEBNEM YOSUNKAYA, Emin MADEN, Faruk ÖZER

Respiratuar bronşiyolite bağlı interstisyel akciğer hastalığı

Oğuzhan OKUTAN, TAYFUN ÇALIŞKAN, Zafer KARTALOĞLU, Erkan BOZKANAT, Ahmet İLVAN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesine bağlı solunum yetmezliklerinde noninvazif mekanik ventilasyonun yeri

Ayşegül Bayrak APAYDIN, ALEV GÜRGÜN, Oben BIYIKLI, Feza BACAKOĞLU

Pulmoner hyalinize granülom: Klinikopatolojik özellikler

Sibel PERÇİNEL, Serpil Dizbay SAK, Berna SAVAŞ

Astımlı hastaların inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri: Doğru uygulama için eğitimin rolü

Emel CEYLAN, Atila AKKOÇLU, Gül ERGÖR, FİDAN YILDIZ, Oya İTİL

Pnömonektomi: Endikasyon ve sonuçları

Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, KENAN CAN CEYLAN, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Halil TÖZÜM, SONER GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Oktay BAŞOK

Sürekli rifampisin tedavisine bağlı akut böbrek yetmezliği

Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Enes Murat ATASOYLU, Abdullah HAHOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ, Zafer KARTALOĞLU

Toplum kökenli pnömoni olgularında serum D-dimer düzeylerinin prognostik değeri

Erkan RODOPLU, Ahmet URSAVAŞ, Hayrettin GÖÇMEN, Funda COŞKUN, Esra UZASLAN, R. Oktay GÖZÜ

Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında alkalen fosfataz

Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gültekin TİBET