Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tanı yöntemleri: 55 olgunun değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada amaç bölgemizde sarkoidozun klinik ve laboratuvar özelliklerini, radyolojik evre ile bu parametreler arasındaki ilişkilerini incelemek ve akciğer dışı organ tutulumlarını saptamaktı. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Ocak 2003 - Haziran 2007 tarihler arasında sarkoidoz tanısı konulan 55 olgu geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Ortalama yaş kadınlarda (52.14±10.44) erkeklerden (39.54±9.44) anlamlı olarak yüksekti (p0.05). Evre ilerledikçe solunum fonksiyon test (SFT) parametrelerinden 1. saniye zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), FEV1/FVC oranı, total akciğer kapasitesi (TLC) ve karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) değerlerinde düşme izlendi. Radyolojik evre ile FEV1, FVC ve TLC arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon (değerler sırasıyla p: 0.003, r: -0.426; p: 0.018, r: -0.340; p: 0.004, r: -0.444) saptandı. Sonuç: Sarkoidozun sıklığı, klinik özellikleri, radyolojik görünümü, akciğer dışı organ tutulum oranı ve prognozu bölgesel farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde hastalığın tamolarak bilinmeyen sıklık, seyir ve prognozunun belirlenebilmesi, etnik ve bölgesel farklılıkların saptanabilmesi için çok merkezli çalışmalara gereksinim vardır.

Clinical features and diagnostic methods of sarcoidosis according to stages: an evaluation of 55 cases

Aim: The aim of this study was to determine the clinical and laboratory characteristics, the extrapulmonary involvement and the association between the radiological stages and these parameters in sarcoidosis patients of our geographic area. Material and methods: Fifty five patients who were diagnosed to have sarcoidosis in our department between January 2003 and June 2007 were retrospectively evaluated. Results: The mean age was significantly higher in female (52.14±'b110.44) than male patients(39.54±'b19.44) (p<0.001). In radiological staging, 21 (38.2%) patients were in stage 1, 29 (52.7%) in stage 2 and five (9.1%) in stage 3. Skin lesions (34.5%) (erythema nodosum, 20%), palpable lymphadenopathy (14.5%), splenomegaly (9.1%), hypercalcemia (15.5%), hepatomegaly (7.3%), hepatosplenomegaly and uveitis (5.8%), nephrolithiasis (3.6%), parotid gland hyperplasia and scar sarcoidoisis (1.8%) were seen in our patients. Serum level of angiotensin converting enzyme (ACE) was high in 23 (59.4%) of 38 and tuberculine skin test (TST) was negative in 36 (76.6%) of 47 patients. Lymphocyte percentage in bronchoalveolar lavage fluid (BAL) was equal to or more than 28% in 18 (72%) of 25 patients; CD4/CD8 ratio was above 3.5 in 15 (62.5%) of 24 cases. Diagnosis was confirmed histopathologically in 42 patients, and with clinical and radiological findings in 13 patients. No significant correlation was found between the radiological staging and serum ACE level, TST, BAL lymphocyte ratio and CD4/CD8 ratio (p>0.05). Forced expiratory volume in the first second (FEV1), forced vital capacity (FVC), the ratio of FEV1/FVC, total lung capacity (TLC) and carbonmonoxide diffusion capacity (DLCO) were found to be decreased with increasing stage. There was a significant negative correlation between radiographic staging and FEV1, FVC and TLC (the values were p: 0.003, r: -0.426; p: 0.018, r: -0.340; p: 0.004, r: -0.444, respectively). Conclusion: The prevalence, clinical features, radiological findings, extra-pulmonary involvement and prognosis of sarcoidosis may present regional variations. In order to determine these variations in our country, multicenter studies should be conducted.

Kaynakça

1. Costabel U. Sarcoidosis: clinical update. Eur Respir J 2001; 18(Suppl 32): 56- 68.

2-. Statement on Sarcoidosis. Joint of the American Thoracic Society (ATS), The European Respiratory Society (ERS) and The World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG) adopted by the ATS Board of Directors and by the ERS Executive Comittee, 1999. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 736- 55.

3. Moller DR. Systemic sarcoidosis. In: Fishman AP, eds. Pulmonary Diseases and Disorders. 3 rd ed. McGraw Hill, 1998; 1055- 68.

4. Tabak L, Kılıçarslan Z, Kıyan E ve ark. 147 sarkoidoz hastasının klinik özellikleri. Solunum 2001; 3: 80- 5.

5. Baran A, Özşeker F, Güneylioğlu D ve ark. Sarkoidoz: yedi yıllık deneyim. Toraks Dergisi 2004; 5: 160- 5.

6. Karalezli A, Ünsal M, Gündoğdu C ve ark. Sarkoidozlu 50 olgunun değerlendirmesi. T Klin J Med Sci 1998; 18:245- 54.

7. Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F ve ark. Sarkoidozda klinik, laboratuvar, fonksiyonel parametreler ve prognoz. Solunum Hastalıkları 2001; 12: 284- 8.

8. Taci Hoca N, Çimen F, Köksal D ve ark. Sarkoidozda radyolojik evre ile solunum fonksiyon testi, serum anjiotensin converting enzim ve galyum-67 sintigrafisi arasındaki ilişki. T Klin J Med Sci 2004; 24: 39- 46.

9. Aytemur Z, ErdinçM, Erdinç E ve ark. Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tanısal yaklaşım. Tüberküloz ve Toraks 2003; 51: 11- 6.

10. Yalnız E, Kömürcüoğlu A, Erbay Polat G ve ark. Sarkoidozda klinik, radyolojik, laboratuvarla ilgili parametreler ve tanı yöntemleri. Toraks Dergisi 2003; 4: 48- 52.

11. Yanardağ H, Pamuk ON, Karayel T. Cutaneous involvement in sarcoidosis: analysis of the features in 170 patients. Respir Med 2003; 97: 978- 82.

12. Mana J, Marcoval J, Graells J, et al. Cutaneous involvement in sarcoidosis: relationship to systemic disease. ArchDermatol 1997; 133: 882- 8.

13. Sharma OP. Vit D, calcium, and sarcoidosis. Chest 1996; 109: 535- 9.

14. Judson MA, Baughman RP, Teirstein AS, et al. Defining organ involvement in sarcoidosis: the ACCESS proposed instrument. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1999; 16:75- 86.

15. Baughman RP, Teirstein AS, JudsonMA, et al. Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis (ACCESS) research group. Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:1885- 9.

16. Müller-Quernheim J. Sarcoidosis: Clinical manifestations, staging and therapy. Respir Med 1998; 92: 140- 9.

17. Nagai S, Izumi T. Bronchoalveolar lavage, still usefull in diagnosing sarcoidosis?. Clin ChestMed 1997; 18: 787-97.

18. Costabel U. CD4/CD8 ratios in bronchoalveolar lavage şuid: of value for diagnosing of sarcoidosis? Eur Respir J 1997; 10: 2699- 700.

19. Kantrow SP, Meyer KC, Kidd P, Raghu G. The CD4/CD8 ratio in BAL şuid is highly variable in sarcoidosis. Eur Respir J 1997; 10: 2716- 21.

20. Verstraeten A, Demedts M, Verwilghen J, et al. Predictive value of bronchoalveolar lavage in pulmonary sarcoidosis. Chest 1990; 98: 560- 7.

21. Winterbauer RH, Hutchinson JF. Use of pulmonary function tests in the management of sarcoidosis. Chest 1980;78: 640- 7.

22. Erdinç M, Aytemur ZA, Erdinç E. Akciğer sarkoidozunda radyolojik bılgular, solunumfonksiyon testleri vebronkoalveoler lavaj bulguları arasındaki ilişki. Tüberküloz ve Toraks 2002; 50: 239- 45.

23. Muller NL, Kullnig P,Miller RR. The CT findings of pulmonary sarcoidosis: Analysis of 25 patients. AJR AM J Roentgenol 1989; 152: 1179- 82.

24. Brauner MW, Grenier P, Mompoint D, et al. Pulmonary sarcoidosis: Evaluation with high resolution CT. Radiology 1989; 172: 467- 71.

25. Lynch DA,WebbWR,Gamsu G, et al. Computed tomography in pulmonary sarcoidosis. J Comput Assist Tomogr 1989;13: 405- 10.

26. Lynch JP III. Computed tomographic scanning in sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med 2003; 24: 393- 418.

27. Müller NL, Mawson JB, Mathieson JR, et al. Sarcoidosis: Correlation of pulmonary parenchymal pattern at CT with results of pulmonary function tests. Radiology 1989;171: 619- 24.

28. Remy Jarden M, Giraud F, Remy J, et al. Pulmonary sarcoidosis: role of CT in the evaluation of disease activity and functional impairment and in prognosis assessment. Radiology 1994; 191: 675- 80.

29. Bjermer L, ThunellM, Rosenhall L, StjernbergN. Endobronchial biopsy positive sarcoidosis: relation to bronchoalveolar lavage and course of disease. Respir Med 1991; 85:229- 324.

30. Stjernberg N, Bjornstad Pettersen H, Truedsson H. Şexible fiberoptic bronchoscopy in sarcoidosis. Acta Med Scand 1980; 208: 397- 9.

31. Armstrong JR, Radke JR, Kvale PA, et al. Endoscopic findings in sarcoidosis: characteristics and correlations with radiographic staging and bronchialmucosal biopsy yield. Ann Otol Rhinol Laryngol 1981; 90: 339- 43.

32. Shorr AF, Torrington KG, Hnatiuk OW. Endobronchial biopsy for sarcoidosis. Chest 2001; 120: 109- 14.

33. Trisolini R, Agli LL, Cancellieri A, et al. The value of şexible transbronchial needle aspiration in the diagnosis of stage I sarcoidosis. Chest 2003; 124: 2126- 30.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

36076