Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

Amaç: Kliniğimizde tanı konulan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olgularının klinik, histolojik ve epidemiyolojik özelliklerini tanımlamak. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize Ocak-Aralık 2005 tarihleri arasında yatarak KHDAK tanısı almış olguların demografik özellikleri,radyolojik ve bronkoskopik bulguları, tanı yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: Bir yıllık süreçte 109 hastaya KHDAK tanısı konuldu. Olguların yaş ortalaması 64.10+9.76 yıl(38-83) olup 82'si erkek, 27'si kadındı. Olguların 95'inde (%87.15) 39.17± 17.33 (5-90) paket-yıl sigara hikayesi vardı. Sigara içme oranı erkeklerde %91.46, kadınlarda %74.07 idi. Hücre tiplerinin dağılımı yassı hücreli akciğer karsinomu (YHAK) %51.4, adenokanser %36.7, kombine tip %10.1, hücre tipi tanımlanamayan ise %1.8 olarak saptandı. Erkeklerde en sık YHAK (%54.87) görülürken kadınlarda ise adenokanser (%55.55) ön plana çıkmaktaydı. Sigara içenlerde de YHAK ilk sıradaydı. Pasif sigara içimi hikayesi olan 8 olgunun 2'sinde YHAK, 6'sında adenokanser saptandı. YHAK %82.14'ü, adenokanserin ise %62.50 radyolojik olarak santral yerleşimliydi. Balgam sitolojisinde %19.26 oranında malign hücre gözlendi. Bronkoskopik incelemede olguların %61.50'sinde endobronşiyal kitle gözlendi. Bronş lavaj ve biyopsi ile olguların %71.55'inde malign hücre saptandı. TTİAB yapılan 33 olgunun 30'unda (%90.90) tanısal materyal elde edildi. TNM sınıflamasına göre değerlendirdiğimizde olguların %68.80'i Evre III B ve IV idi. Malign plevra sıvısı adenokanser olgularının %27.50'inde saptandı. Sonuç: YHAK, akciğer kanserleri içerisinde en sık görüleni olma özelliğini korurken genel olarak KHDAK, muhtemelen sigara içiminin artmasına bağlı olarak kadınlarda artmaya devam etmektedir.

Clinical features in nonsmall cell lung cancer cases

Objective: To describe the clinical, histological, and epidemiological characteristics of patients with nonsmall cell lung cancer in our hospital in last year. Material and Method: Patients that were diagnosed as nonsmall cell lung cancer (NSCLC) in our clinic between January 2005 and December 2005 were evaluated according to their demographic properties, radiological and bronchoscopic findings, diagnostic procedures and pathological grades. Results: During this one year period 109 patients were diagnosed as NSCLC. There were 82 men (75.2%) and 27 women (24.8%). Mean age was 64.10±9.76 (38-83). 95 patients (87.15%) had history of 39.17±17.33 (5-90) pack-year smoking. Smoking rate were 91.46% in men, 74.07% in women. Pathological diagnoses of the cases included squamous cell carcinoma (51.4%), adenocarcinoma (36.7%), mixed type (10.1 %) and undefined (1.8%). Squamous cell carcinoma was the most common type of lung cancer in men (54.87%). Among women, adenocarcinoma was the most common tumors of lung (55.55%). Among-smoking patients squamous cell carcinoma was the leading type. Two of 8 patients who hadpassive smoking history were diagnosed with squamous cell carcinoma, other 6 patients were adenocancer. Radiological evaluation prompted that 82.14% of the squamous cell carcinoma, 62.50% of the adenocancer, lesions were centrally located. 19.26% of all sputum cytology showed malign cells. Endobronchial lesions were found in 61.50% (squamous cell carcinoma 66.07%, adenocancer 52.50%), and 71.55% were diagnosed after broncoscopic biopsy and lavage. Diagnostic materials were taken in 30 of 33 cases (90.90%) who underwent to TTNAB. 75 of the 109 patients (68,80%) were found stage III B and IV, Malign pleural effusion was found mostly with adenocarcinomas (27.50%). Conclusion: Squamous cell carcinoma is still the most common type of lung cancer, and NSCLC are generally increasing among women as the smoking rates are increasing in this population.

Kaynakça

1. Prager D, Cameron R, Ford J, Figlin LA. Bronchogenic carcinoma. In: Murray JF, Nadel JA, Mason RJ, Böusey HA, eds. Textbook of respiratory medicine. 3th ed. Philadelphia: W.B. Saundejs Co.; 2000: 1415- 45.

2. Edwards BK, Brown ML, Wingo PA, Howe HL, Ward E, Ries LAG, et al. Annual report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2002, Featuring population based trends in cancer treatment. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1407- 27.

3. Charlton A Tobacco and lung cancer. In: Thatcher N, Spiro S, eds. New perspectives in lung cancer. London: BMJ Publishing Group; 1994: 1.

4. Cancer Research Campain. Factsheet II: Lung cancer and smoking. Factsheet V: Cancer in the European Community. London: CRÇ, 1992

5. Sağlık Bakanlığı istatistikleri.

6. Okutan O, Kartaloglu Z, İlvan A Kunter E, Cerrahoglu K, Çapraz F. Does the primary lung cancer rate increase among females? Bull Cancer 2004; 91: E201 - E210

7. Alberg AJ, Samet JM. Epidemiology of lung cancer. Chest 2003; 123: 21S-49S.

8. Tyczynski JE. Bray F, Parkin DM. Lung cancer in Europe in 2000: Epidemiology, prevention and early detection. Lancet Oncol 2003; 4: 45- 55.

9. Göksel T, Akkoclu A et al (Turkish Thoracic Society, Lung and Pleural Malignancies Study Group). Pattern of lung cancer in Turkey, 1994-98. Respiration 2002; 69: 207- 10.

10. Halilçotar H, Tatar D, Eıtuğrul G, Çakan A Acıtaş MG, Kömürcüoğlu B. Epidemiyoloji. In: Çavdar T, Ekim N, Akkoçlu A Öztürk Ceds. Akciğer kanseri multidisipliner yaklaşım. 1. Baskı Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 1999:17-22.

11. Meerbeck JPV. Bronchogenic carcinoma. ln:Grassi C, ed. Pulmonary diseases. McGraw Hill International (UK) Ltd; 1999:325-46.

12. Yurdakul AS, Çalışır HC, Demirağ F, Taci N, Öğretensoy M. Akciğer kanserinin histolojik tiplerinin dağılımı (2216 olgunun analizi). Toraks Dergisi 2002: 3; 59- 65.

13. Kanser bildirimlerinin değerlendirilmesi 1995-96. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı yayınları. 1997; 618.

14. Arınç S, Özvaran MK, Güngör N, Çelik O,Soğukpınar Ö, Çolak F, Baran R. Hastanemizde tanı alan akciğer kanserli olguların epidemiyolojik ve histolojik özellikleri. Akciğer Arşivi. 2005; 6: 149-52.

15. Köktürk N, Yeğin D, Çiftçi T ve ark. Akciğer kanserinde epidemiyoloji yıllar içinde değişiyor mu? Toraks Dergisi 2004; 5: 137-42.

16. Yılmaz A Özvaran K, Unutmaz S. Akciğer kanserli olgularda tümör tipi dağılımı ve bazı epidemiyolojik özellikler değişiyor mu? (1992-1998) Toraks Dergisi 2001; 2: 2- 8.

17. Karlıkaya C, Ediş EÇ. Lung cancer histopathölogy in the thrace region of Turkey and comparison with national data. Tüberk Toraks 2005; 53: 132- 8 .

18. Levi F, Franceschi S, Vecchia C, et al. Lung carcinoma trends by histologic type in Vaud and Neuchatel, Switzerland, 1974-1994. Cancer 1997; 79: 906- 14.

19. Maryska LG, Janssen-Heijnen, Coeberg JWW. The changing epidemiology of lung cancer in Europe. Lung Cancer 2003; 41:245-58.

20. Uysal MA Özgül MA Yıldız P, Elibol ZS, Ertan E, Kadakal F, Yılmaz V. Akciğer kanserli olgularımızın histopatolojik tiplerine göre bronkoskopik özellikleri. Akciğer Arşivi 2005; 6: 54- 7.

21. Bozkurt B, Selçuk ZT, Fırat P, Kalyoncu AF, Artvinli M. 1972 2002 döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde akciğer kanseri tanısı konulan hastaların histolojik ve epidemiyolojik değerlendirmesi. Toraks Dergisi 2004; 5: 148- 53.

22. Maryska LG, Janssen Heijnen, Coeberg JWW. Trends in incidence and prognosis of the histological subtypesof lung cancer in North America, Australia, New Zealand and Europe. Lung Cancer 2001; 31: 123- 37.

23. Levi F, Lucchini F, Negri E, Boyle P, La Vecchia C. Mortality from major cancer in the European Union, 1955-1998. Ann Oncol 2003; 14: 490- 95.

24. Friedberg J, Kaiser J. Epidemiology of lung cancer. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1997; 7: 56- 9.

25. Russo A Crosignani P, Franceschi S, Berrino F. Changes in lung cancer histological types in Varese cancer registry, Italy 1976-1992. Eur J Cancer 1997; 33: 1643- 47.

26. Keith RL Neoplastic lung diseases. ln:Hanley ME, Welsh CH, eds. Current diagnosis & treatment in pulmonary medicine. Lange Medical Book/McGraw-Hill International Edition 2003; 424-32.

27. Atıcı AG, Erkan L, Fındık S, Uzun O, Kandemir B. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların kinik özellikleri. Tüberk Toraks 2004; 52: 150-8.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b438

Sayıdaki Diğer Makaleler

Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Faruk ÇİFÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Önder ÖNGÖRÜ, Onur GENÇ, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Majör batın cerrahisi sonrası gelişen Candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Dilaver TAŞ, OĞUZHAN OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Nurittin ARDIÇ, TAYFUN ÇALIŞKAN

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde dosetaksel ile ikinci basamak kemoterapi: 33 olgunun retrospektif analizi

Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ebru ÜNSAL, Emel AKINCI, Nermin ÇAPAN

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ

İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Oryal ERDİK, Tuba SANAL, Cevat CAN

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

OĞUZHAN OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman YEĞEN, Sibel YURT, Nevin IŞIK, Nevin YAMAN, Burcu Arpınar YİĞİTBAŞ, Hafize UZUN, A. Filiz KOŞAR

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ