Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesine bağlı solunum yetmezliklerinde noninvazif mekanik ventilasyonun yeri

AMAÇ: Bu çalışmada KOAH alevlenmesine bağlı hipoksik ve hiperkapnik solunum yetmezliği bulunan olgularda, standart medikal tedavi (SMT) ve SMT ile birlikte non-invazif mekanik ventilasyon (NİMV) uygulanmasının etkinliği araştırılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi?ne KOAH tanısı olup, alevlenme ve solunum yetmezliği nedeniyle yatırılan 66 olgu alınmıştır. Olgular SMT alan Grup I ve SMT ile birlikte NİMV uygulanan Grup II olarak iki gruba ayrılmış ve iki grup kan gazları, yoğun bakım ve hastane yatış süresi, komplikasyon açısından karşılaştırılmıştır. Bulglar: Yoğun bakım (YB)?a alınan 66 olgunun 28?ine SMT, 38?ine ise ek olarak NİMV uygulanmıştır. Başvurudaki bulgular değerlendirildiğinde; NİMV uygulanan grupta, ?Glasgow Coma Score? düşük (p=0.02), ensefalopati skoru yüksek (p=0.03) bulunmuştur. SMT grubunda; pH değerinde 6.saatten sonra, PaO2?de tüm ölçüm saatlerinde düzelmenin olduğu, PaCO2 değerinde ise hiçbir saatte anlamlı düşme olmadığı görülmüştür. NİMV grubunda ise; başvuru, 1. saat, 6. ve 24. saat arasındaki pH değişiklikleri, anlamlı (p=0.01) bulunmuştur. PaCO2 değerlerinde de, pH?daki artışa benzer şekilde iyileşme gözlenmiştir. PaO2 değerleri ise, ilk 24 saatte devamlı artış göstermiştir. İki tedavi grubu birbirleriyle karşılaştırıldığında; ilk 24 saat içindeki tüm değerlendirmelerde PaO2 değerleri, NİMV grubunda SMT grubundan anlamlı olarak yüksek (p=0.001) bulunmuştur. İki grup arasında, YB ve hastanede kalış süreleri ile tedavi başarısı açısından fark saptanmamıştır. NİMV?a bağlı ciddi bir komplikasyon kaydedilmemiştir. İzlemde, sadece SMT grubunda bir hastada (%3.6) hastane kökenli pnömoni gelişmiştir. SMT grubunda solunumsal, NİMV grubunda ise diğer nedenlere bağlı eksitus oranı daha yüksek (sırasıyla %7.1?e karşı %2.6 ve %13.2?e karşı %7.1) bulunmuştur. SONUÇ: KOAH alevlenmesine bağlı solunum yetmezliği gelişen olgularda, SMT?ye NİMV eklenmesinin arteriyel kan gazı parametrelerini daha hızlı düzeltmekle birlikte hastane içi prognozu anlamlı olarak değiştirmediği sonucuna varılmıştır.

Non-invasive mechanical ventilation in respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbation

AIM: In the study, we investigated the effectiveness of standart medical therapy (SMT) and SMT with non-invasive mechanical ventilation (NIMV) in patients with hypoxic and hypercapnic respiratory failure due to COPD exacerbation. MATERIAL-METHODS: This study included 66 patients who were diagnosed to have respiratory failure and COPD exacerbation and hospitalized in Ege University Pulmonary Diseases Department Intensive Care Unit. The patients recieving SMT was classified as Group I whereas patients recieving SMT and NIMV as Group II. The two groups were compared regarding blood gases, length of hospital and intensive care unit stay and complications. The effect of NIMV in respiratory failure was prospectively investigated in the patients admitted to intensive care unit due to COPD exacerbation. RESULTS: Among the 66 patients, 28 patients received SMT, 38 of them received SMT with NIMV. On admission, the ?Glasgow Coma Score? was significantly low (p=0.02) and ?Encephalopathy Score? was significantly high (p=0.03) in NIMV patients. The SMT group showed improved PaO2 and pH at every measurement hour and at 6 hours respectively after the treatment,whereas there was no significant difference in PaCO2 values. In NIMV group, there was significantly improvement in pH,PaCO2 and PaO2 values between the initial, 1st, 6 th and 24 th hours measurements (p=0.01). The PaO2 values were significantly higher (p=0.001) in NIMV group than the SMT group in all assessments in the first 24 hours. There was also no significance in hospital and ICU and treatment success for both groups. Only in one patient (3.6%) in SMT group hospital acquired pneumonia developed. The mortality due to respiratory causes in SMT group was higher than the mortality due to other causes in NIMV group (13.2 % versus 7.1% and 7.1% versus % 2.6, respectively). CONCLUSION: In conclusion, in patients with respiratory failure due to COPD exacerbation although SMT and NIMV help to improve blood gases rapidly, it does not significantly affect the prognosis in hospital.

Kaynakça

1. Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, et al. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD 2006 update. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176:532- 55.

2. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. ERS consensus statement. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1995; 8: 1398- 420.

3. Stoller JK. Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 2002; 13: 988- 94.

4. Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW, Ram FS. Noninvasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2003; 326: 185- 9.

5. Tobin MJ. Mechanical ventilation. N Eng J Med 1994;330: 1056- 61.

6. Fagon JY, Chastre J, Hance AC,Montravers P. Nosocomial pneumonia in ventilated patients; A cohort study evaluating attributable mortality and hospital stay. Am J Med 1993;94: 281- 8.

7. Kaya A. KOAH ata¤›nda noninvaziv mekanik ventilasyon. Bartu Sayral, Acıcan T, eds. Güncel bilgiler ışığında kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2003: 237- 48.

8. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated and healt hassociated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: 388- 416.

9. Gürkan ÖU. KOAH’da invaziv mekanik ventilasyon. Bartu Saryal S, Ac›ıan T (eds). Güncel bilgiler ışığında kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Ankara: Bilimsel tıp yayınevi; 2003: 249- 66.

10. Hess DR. Noninvasive positive pressure ventilation and ventilatory associated pneumonia. Respir Care 2005;50: 924- 9.

11. Hill NS. Noninvasive ventilation. Does it work, for whom, and how? Am Rev Respir Dis 1993; 147: 1050- 5.

12. Meyer TJ, Hill NS. Noninvasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure. Ann Intern Med 1994; 120:760-70.

13. Brochard L, Mancebo J, Wysocki M, et al. Noninvasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 1995; 333: 817-22.

14. Kıyan E. KOAH atakta noninvazif mekanik ventilasyon. Solunum 2001; 3: 62- 6.

15. Pauwels RA, Buist AS, Ma P, Jenkins CR, Hurd SS; GOLD Scientific Comittee. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: National Heart, Lung and Blood Institute andWorld executive summary. Respir Care 2001;46: 798- 825.

16. PuginJ, AuckenthalerR, Mili N, etal.Diagnosisof ventilator yassociated pneumonia by bacteriologic analysis of bronchoscopic and nonbronchoscopic ‘blind’ bronchoalveolar lavage fluid. Am Rev Respir Dis 1991; 143: 1121- 29.

17. Meduri GU, Abou-Shala N, Fox RC, Jones JB. Noninvasive face mask mechanical ventilation in patients with acute hypercapnic respiratory failure. Chest 1991; 100: 445- 54.

18. KramerN, Meyer TJ, Meharg J, et al. Randomized, prospective trial of noninvasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med 1995;51: 1799- 806.

19. Çelikel T. KOAH’da mekanik ventilasyon. Toraks Kitapları, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Sayı 2, Ekim 2000;136-57.

20. Ursavaş A, Karadğ M, Kunt Uzaslan E ve ark. KOAH akut atak tedavisinde noninvazif pozitif basınçlı ventilasyonun etkinli¤i. Solunum 2003; 5: 85- 92.

21. Yıldız P, Koşar F, Erkan L ve ark. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliğinde noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon: Tek başına medikal tedavi ile karşılaştırma. Solunum 2001; 3: 91-5.

22. Dikensoy Ö, ikidağ B, Filiz A, Bayram N. Akut hiperkapnik solunum yetersizli¤i bulunan KOAH olgular›nda invazif olmayan ventilasyonun etkinli¤i. Toraks Dergisi 2001;2: 13- 7.

23. Brochard L, Isabey D, Piquet J, et al. Reversal of acute exacerbations of chronic obstructive lung disease by inspiratory assistance with a face mask. N Eng J Med 1990; 323: 1523- 30.

24. Bott J, CarrolMP, Conway JH, et al. Randomized controlled trial of nasal ventilation in acute ventilatory failure due to chronic obstructive airway disease. Lancet 1993; 341:1555- 7.

25. Ambrossino N, Foglio K, Rubini F, et al. Noninvasive mechanical ventilation in acute respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease; Correlates for success. Thorax 1995; 50: 755- 7.

26. Lucas P, Torancon C, Puente L, Rodriguez C. Nasal continuous positive airway pressure in patients with COPD in acute respiratory failure. Chest 1993; 104:1694-97.

27. Anton A, Guell R, Gomez C, et al. Predicting the result of noninvasive ventilation in severe acute exacerbation of patient with chronic airflow limitation. Chest 2000;117: 828- 33.

28. Avdeev SN, Tret’iakov AV, Grigor’iants RA, et al. Study of the use of noninvasive ventilation of the lungs in acute respiratory insufficiency due exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Anesteziol Reanimatol 1998; 45- 51.

29. Plant PK, Elliott MW. Chronic obstructive pulmonary disease: Management of ventilatory failure in COPD. Thorax 2003; 58: 537- 42.

30. Keenan SP, Kennerman PD, Cook DJ, et al. Effect of noninvasive positive pressure ventilation on mortality in patients admitted with acute respiratory failure; A meta-analysis. Crit Care Med 1997; 25: 1685- 92.

31. Meduri GU, Conoscenti CC,Menoshe P,Nair S.Noninvasive face mask ventilation in patients with acute respiratory failure. Chest 1989; 95: 865- 70.

32. Mehta S, Hill NS. Noninvasive ventilation. State of the art. Am J Resp Crit Care Med 2001; 163: 540- 77.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b439

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sürekli rifampisin tedavisine bağlı akut böbrek yetmezliği

Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Enes Murat ATASOYLU, Abdullah HAHOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ, Zafer KARTALOĞLU

Pnömonektomi: Endikasyon ve sonuçları

Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, KENAN CAN CEYLAN, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Halil TÖZÜM, SONER GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Oktay BAŞOK

Yoğun bakım hastalarında beslenme

Feza BACAKOĞLU

Toplum kökenli pnömoni olgularında serum D-dimer düzeylerinin prognostik değeri

Erkan RODOPLU, Ahmet URSAVAŞ, Hayrettin GÖÇMEN, Funda COŞKUN, Esra UZASLAN, R. Oktay GÖZÜ

Astımlı hastalarda sinüs BT'de tesbit edilen anormallik sıklığı ve bunun astım şiddeti ile ilişkisi

ŞEBNEM YOSUNKAYA, Emin MADEN, Faruk ÖZER

Pulmoner hyalinize granülom: Klinikopatolojik özellikler

Sibel PERÇİNEL, Serpil Dizbay SAK, Berna SAVAŞ

Respiratuar bronşiyolite bağlı interstisyel akciğer hastalığı

Oğuzhan OKUTAN, TAYFUN ÇALIŞKAN, Zafer KARTALOĞLU, Erkan BOZKANAT, Ahmet İLVAN

Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında alkalen fosfataz

Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gültekin TİBET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesine bağlı solunum yetmezliklerinde noninvazif mekanik ventilasyonun yeri

Ayşegül Bayrak APAYDIN, ALEV GÜRGÜN, Oben BIYIKLI, Feza BACAKOĞLU

Astımlı hastaların inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri: Doğru uygulama için eğitimin rolü

Emel CEYLAN, Atila AKKOÇLU, Gül ERGÖR, FİDAN YILDIZ, Oya İTİL