İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Otoimmün Tiroidit Birlikteliği

Amaç: Otoimmün hastalıklar belli bir organ veya hücre tipine yönelik immün reaksiyonları içerebilen, multisistemik hastalıklara yol açabilen durumlardır. Otoimmün tiroiditin prevalansı %13,4 civarındadır ve çeşitli otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir. Biz de bu çalışmamızda interstisyel akciğer hastalığı (İAH) ile otoimmün tiroid hastalıklarının birlikteliğini değerlendirmeyi planladık. Yöntemler: Çalışmamıza İAH tanısı ile takip edilen 24 olgu dahil edildi. Tüm olgulara tiroid fonksiyon testleri (TFT), tiroid otoantikorları ve tiroid ultrasonu ile değerlendirme yapıldı. Endokrin Bölümü tarafından gerekli görülen olgulara tiroid iğne aspirasyon biyopsisi (TİAB) yapıldı. Ayrıca diğer bir kolda otoimmün tiroidit tanısı olan 19 hastaya da İAH yönünden değerlendirilmesi için, akciğer grafisi, toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT), solunum fonksiyon testi (SFT) ve diffüzyon testi yapıldı. Bulgular: İAH tanısı olan 24 hastanın yaş ortalaması 47,82±15,1 yıl idi (kadın:19, erkek:5). İAH tanıları sırasıyla sarkoidoz (n=10), tiplendirilemeyen (n=8), pulmoner langerhans hücreli histiyositozis (n=2), romatoid artrit akciğer tutulumu (n=2), pnömokonyoz (n=2) idi. Olgulardan 8 kişide kronik tiroidit, 7 kişide kronik tiroiditle birlikte multinodüler guatr (MNG), 2 kişide diffüz guatr, 4 olguda MNG saptanırken 3 kişinin ise tiroid bulguları normaldi. Mevcut bulgularla 15 hastada (%62,5) otoimmün tiroidit saptandı. Diğer kolda değerlendirilen otoimmün tiroiditi olan 19 hastanın tümü kadındı ve yaş ortalaması 41,84±12,49 idi. Olguların hiçbirinde klinik, fizyolojik ve radyolojik olarak İAH ile uyumlu olabilecek bulgu yoktu.Sonuç: Çalışmamızda İAH olan hastalarda otoimmün tiroidit birlikteliğini toplum prevalansına göre anlamlı derecede yüksek tespit ettik. İAH tanısı olan hastaların tiroid yönünden detaylı değerlendirmelerinin yapılmasının olası tiroid patolojisinin erken fark edilmesini sağlayacağını düşünmekteyiz

Interstitial Lung Diseases Coexisting with Autoimmune Thyroid Diseases

Objective: Autoimmune diseases invlolve immune reactions to a particular organ or cell type and may lead to multisystemic diseases. The prevalance of autoimmune thyroiditis is 13.4% and it can exist together with other autoimmune diseases. In this study, we aimed to evaluate the association of interstitial lung disease (ILD) with autoimmune thyroid diseases.Methods: In this study, 24 cases with the diagnosis of ILD were included. Thyroid function tests, thyroid auto-antibodies and thyroid ultrasonography were carried out on all cases. Thyroid fine needle biopsy was performed in some patients, with the indication of the endocrinology department, to confirm the diagnosis. On the other hand, 19 patients who were diagnosed with autoimmune thyroiditis were evaluated in terms of ILD with chest radiography, thorax high-resolution computed tomography, pulmonary function tests and diffusion test.Results: The mean age of 24 patients diagnosed as ILD (19 females, 5 males) was 47.8±15.1 years. ILD diagnoses of patients were sarcoidosis (n=10), non-diagnostic (n=8), pulmonary Langerhans cell histiocytosis (n=2), pulmonary involvement of rheumatoid arthritis (n=2) and pneumoconiosis (n=2). Chronic thyroiditis (n=8), chronic thyroiditis with multinodular goiter (n=7), diffuse goiter (n=2) and multinodular goiter (n=4) were detected in cases with ILD. Only 3 patients’ thyroid findings were normal. Fifteen patients (62.5%) had autoimmune thyroiditis. On the other hand, the mean age of 19 patients with autoimmune thyroiditis (all patients were female) was 41.84±12.49 years. None of the patients had clinical, physiological or radiological findings for ILD. Conclusion: In our study, we identified that the prevalence of autoimmune thyroiditis was significantly higher than normal in patients with ILD. We consider that detailed assessment in terms of thyroid disease will achieve early recognition of possible thyroid pathology for ILD diagnosed patients

Kaynakça

1. Morgenthau AS, Padilla ML. Spectrum of fibrosing diffuse parenchymal lung disease. Mt Sinai J Med 2009; 76: 2-23. [CrossRef]

2. Costabel U, King TE. International consensus statement on idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir J 2001; 17: 163-7. [CrossRef]

3. Leslie KO. Pathology of interstitial lung disease. Clin Chest Med 2004; 25: 657-703. [CrossRef]

4. Ryu JH, Daniels CE, Hartman TE, Yi ES. Diagnosis of İnterstitial Lung Diseases. Mayo Clin Proc 2007; 82: 976-86. [CrossRef]

5. Nead MA, Morris DG. Interstitial Lung Disease: A Clinical Overview and General Approach. In: Fishman AP, Elios JA, Fishman JA, Kaiser KR, Grippi MA, Senior RM, Pack AI (eds). Pulmonary Diseases and Disorders: New York: McGraw-Hill, 4rd Ed. 2008; 1: 1105-24.

6. Raghu G, Weycker D, Edelsberg J, Bradford WZ, Oster G. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174: 810-6. [CrossRef]

7. Henke CE, Henke G, Elveback LR, Beard CM, Ballard DJ, Kurland LT. The epidemiology of sarcoidosis in Rochester, Minnesota: a population-based study of incidence and survival. Am J Epidemiol 1986; 123: 840-5.

8. Hemminki K, Li X, Sundquist J, Sundquist K. Familial associations of rheumatoid arthritis with autoimmune diseases and related conditions. Arthritis Rheumatis 2009; 60: 661-8 [CrossRef]

9. Şentürk T, Yavaşoğlu İ, Coşkun A, Bolaman Z. Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Otoantikorları Prevelansı. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6: 15-8.

10. Hadj-Kacem H, Rebuffat S, Mnif-Feki M, Belguith-Maalej S, Ayadi H, Peraldi-Roux S. Autoimmune thyroid diseases: genetic susceptibility of thyroid-specific genes and thyroid autoantigens contributions. Int J Immunogenet 2009; 36: 85-96. [CrossRef]

11. Staii A, Mirocha S, Todorova-Koteva K, Glinberg S, Jaume JC. Hashimoto thyroiditis is more frequent than expected when diagnosed by cytology which uncovers a pre-clinical state. Thyroid Res 2010; 3: 11. [CrossRef]

12. İkitimur HD, Toker F, Demir T, Bozkurt K, Yıldırım N. İnterstisyel akciğer hastalıkları tanısında VATS: beş olgu sunumu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52: 164-70.

13. Tabak L. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Genel Yaklaşım. In: Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A (eds). Solunum Sistemi ve Hastalıkları: İstanbul. 1.baskı. 2010; 1.s.1053-63.

14. Ertürk A, Gülhan M, Çapan N, Arul M, Kurt B. Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları (58 olgunun retrospektif değerlendirilmesi). Solunum Hastalıkları 2000; 11: 367-75.

15. Sharma OP. Sarcoidosis and other autoimmune disorders. Curr Opin Pulm Med 2002; 8: 452-6. [CrossRef]

16. Khardori R, Eagleton LE, Soler NG, McConnachıe PR. lymphocytic interstitial pneumonitis in autoimmune thyroid disease. Am J Med 1991; 90: 649-52. [CrossRef]

17. Strimlan CV, Rosenow EC 3rd, Weiland LH, Brown LR. Lymphocytic interstitial pneumonitis. Review of 13 cases. Ann Intern Med 1978; 88: 616-21. [CrossRef]

18. Verghese J, Ambrose AF. Autoimmune thyroiditis and pulmonary fibrosis in a patient with myastenia gravis. Muscle Nerve 1995; 18: 1350-1.

19. Chistiakov DA. Immunogenetics of Hashimoto’s thyroiditis. J Autoimmune Dis 2005; 2: 1. [CrossRef]

20. Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu. 3. Baskı. 2012. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği.

21. Barbesino G, Chiovato L. The genetics of Hashimoto’s Disease. Endocrinology and metabolism clinics of North America 2000; 29: 357-73. [CrossRef]

22. Zaletel K, Gaberšĉek S. Hashimoto’s Thyroiditis: From Genes to the Disease. Curr Genomics 2011; 12: 576-88. [CrossRef]

23. Suvak Ö, Saylam B, Coşkun F, Oktay M, Albayrak A, Suvak B, ve ark. Tiroid Nodülü Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızdaki Tiroid Kanser İnsidansı: Bir Referans Merkez Çalışması”.Yeni Tıp Dergisi 2012; 29: 37-42.

24. Dempsey OJ, Paterson EW, Kerr KM, Denison AR. Sarcoidosis. BMJ 2009; 339: 3206. [CrossRef]

25. Rosen Y. Pathology of sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med 2007; 28: 36-52. [CrossRef]

26. Barnadas MA, Rodríguez-Arias JM, Alomar A. Subcutaneous sarcoidosis associated with vitiligo, pernicious anaemia and autoimmune thyroiditis. Clin Exp Dermatol 2000; 25: 55-6. [CrossRef]

27. Lamberts LE, Janse M, Haagsma EB, van den Berg AP, Weersma RK. Immune-mediated diseases in primary sclerosing cholangitis. Dig Liver Dis 2011; 43: 802-6. [CrossRef]

28. Papadopoulos KI, Hörnblad Y, Liljebladh H, Hallengren B. High frequency of endocrine autoimmunity in patients with sarcoidosis. Eur J Endocrinol 1996; 134: 331-6. [CrossRef]

29. Antonelli A, Fazzi P, Fallahi P, Ferrari SM, Ferrannini E. Prevalence of hypothyroidism and Graves disease in sarcoidosis. Chest 2006; 130: 526-32. [CrossRef]

30. Kmieć P, Lewandowska M, Dubaniewicz A, Mizan-Gross K, Antolak A, Wołyniak B, et al. Two cases of thyroid sarcoidosis presentation as painful, recurrent goiter in patients with Graves’ disease. Arq Bras Endocrinol Metabol 2012; 56: 209-14.

31. Antonelli A, Fazzi P, Fallahi P, Ferrari SM, Ferrannini E. Prevalence of hypothyroidism and Graves disease in sarcoidosis. Chest 2006; 130: 526-32. [CrossRef]

32. Fernandez-Fernandez FJ, Sanchez-Trigo S, Sesma P. Autoimmune hypothyroidism:might its presence be useful to support the diagnosis of sarcoidosis in a patient with acute symmetrical oligoarthritis? Bratisl Lek Listy 2011; 112: 355-6.

33. Mayock RL, Bertrand P, Morrison CE, Scott JH. Manifestations of sarcoidosis. Analysis of 145 patients, with a review of nine series selected from the literature. Am J Med 1963; 35: 67-89. [CrossRef]

34. MasukoHongo K, Kato T. The association between autoimmune thyroid diseases and rheumatic diseases: a review. Nippon Rinsho 1999; 57: 1873-7.

35. Vilallonga R, Ciudin A, Fort JM, Baena JA, Gonzalez O, Armengol M, et al. Isolated Langerhans Cell Histiocytosis of the Thyroid in an Adult Female: one-year followup. Int J Endocrinol 2011; 2011: 898302.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.2b453