İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde vinorelbin-sisplatin ile gemsitabin-sisplatin kemoterapi rejimlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi

Amaç: Çalışmamızda, lokal ileri evre KHDAK tedavisinde vinorelbin-sisplatin (VP) ve gemsitabin-sisplatin (GP) rejimlerinin etkinlik, toksisite, yaşam kalitesi ve yaşam süresi açısından, etkinlik ile farklılıklarının karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: VP kolunda 24 olguya vinorelbin 30 mg/m2 (1. ve 8. gün) ve sisplatin 80 mg/m2 (1. gün), GP grubunda 24 olguya gemsitabin 1250 mg/m2 (1. ve 8. gün) ve sisplatin 80 mg/m2 (1. gün) uygulandı. Kombinasyonlar, 21 gün ara ile en çok dört kür yapıldı. Olgulara EQRTC-QLQ C30 ve EORTC-QLQ LC yaşam kalitesi anketleri her kür öncesi uygulandı. Olgular tedavi sonrası iki yıl izlendi ve sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: VP kolundaki on hastada kısmi yanıt (%45.5), sekiz hastada stabil yanıt (%36.4), dört hastada progresif yanıt; GP kolunda 11 hastada kısmi yanıt (%45.8), dokuz hastada stabil yanıt (%37.5), dört hastada progresif hastalık saptandı. İki grupta da tam yanıt izlenmedi. Ortalama yaşam süresi iki kolda sırasıyla, 9 ile 11 ay, progresyon süresi 6 ile 5 ay, bir yıllık yaşam süresi %41.6 ile %30.9 idi. Yanıt oranları, ortalama yaşam süresi ve bir yıllık yaşam süresi arasında anlamlı bir fark yoktu. En sık görülen hematolojik yan etki VP ve GP kolunda grad I anemi idi (%13-%20.71). Grad 3-4 nötropeni ve nötropenik ateş VP kolunda daha sık izlendi (%16.6-%3.6). Nonhematolojik toksisiteler arasında VP kolunda konstipasyon, GP kolunda ateş daha fazla görüldü. Yaşam kalitesi değerlendirmesinde, VP kolunda sosyal fonksiyonda kötüleşme, GP kolunda fonksiyonel skalada KT ile birlikte bir düzelme vardı. Sonuç: Nötropeni ve nötropenik ateşe VP kolunda daha sık rastlandı ancak oranlar literatürle uyumluydu. Lokal ileri ve ileri evre KHDAK'de VP ve GP kombinasyonları arasında yanıt, yaşam süresi, yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

The effectiveness of vinorelbine plus cisplatine and gemsitabine plus cisplatine in local advanced nonsmall cell lung cancer

Aim: Aim of the study is to determine the effectiveness and differences on the effectiveness, survival, toxicity and quality of life assessment of vinorelbine plus cisplatine (VP) and gemsitabine plus cisplatine (GP) chemotherapy regimens in local advanced NSCLC. Material and methods: Twenty four patients received vinorelbine 30 mg/m2 (day 1 and 8) plus cisplatine 80 mg/m2 in VP arm and gemsitabine 1250 mg/m2 (day 1 and 8) plus cisplatine 80 mg/m2 in GP arm. Cycles were recevied in every 21 days up to four cycles. Quality of life assessment (EQRTC-QLQ C30 and EORTC-QLQ LC) was performed before each cycle. Patients were followed-up two years after therapy and results were evaluated retrospectively. Results: In VP arm partial response was found in ten patients (45.5%), stable disease in eight patients (37.5%) and progressive disease in four patients. In GP arm partial response was found in 11 patients (45.8%), stable disease in nine patients (37.5%), progressive disease in four patients. Median survival time in each arm was 9 and 11 months, time to progression 6 and 5 months, one year survival was 41.6% and 30.9% respectively. There were no differences between groups in response rates, median survival time and one year survival time. Grade I anemia was the most common hematological toxicity in each group (13%-20.71%). There were significant differences in grade 3-4 neutropenia between arms which was significantly higher in VP arm (16.6%-3.6%). There were statistical differences in nonhematological toxicities; constipation was higher in VP arm, fever was higher in GP arm. Quality of life assessment found deterioration in social function in VP arm, improvement in other functions. In GP arm there was improvement in functional status with chemotherapy. Conclusion: There were significant differences in neutropenia in VP arm but percentages were consistent with literature. No differences were identified in response rate, survival, quality of life scale between VP and GP regimens in local advanced NSCLC.

Kaynakça

1. Non small Cell Lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy in non small cell lung cancer; a meta analysis using updated data on induvidual patients from 52 randomised trials. Br Med J 1995;311:899-909.

2. Hotta K, Matsuo K, Ueoka H et al. Adiition of platinum compaunds to a new agent in patient with advanced NCSLC; a literature based meta-analysis of randomised trials. Ann Oncol 2004;15:1782-1789.

3. Rinaldi M, Cauci C, Gridelli C. First line chemotherapy in advanced or metastatic NSCLC. Ann Oncol 2006;17:64-67.

4. David G, Pfister J, David H et al. American Society of Clinical Oncology Treatment of Unresectable Non Small Cell Lung Cancer Guideline: Update 2003. J Clin Oncol 2004;22:330-353.

5. Halilçolar H, Tatar D, Ertuğtul G ve ark. Epidemiyoloji. Akciğer Kanseri Multidisipliner Yaklaşım. (Editör: Akkoçlu A, Öztürk C) Toraks Kitapları sayı:1. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi 1999:17-22.

6. Depierre A, Chastang C, Quoix E et al. Vinorelbine versus vinorelbine plus cisplatin in advanced non small cell lung cancer: a randomized trial. Ann Oncol 1994;5:37-42.

7. Wozniak AJ, Crowley JJ, Balcerzak SP et al. Randomized trial comparing cisplatin with cisplatin plus vinorelbine in the treatment of advanced non small cell lung cancer: a Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol 1998;16:2459-2465.

8. Kelly K, Crowley J, Bunn PA Jr et al. Randomized phase III trial of paclitaxel plus carboplatin versus vinorelbine plus cisplatin in the treatment of patients with advanced non small cell lung cancer: a Southwest Oncology Group trial. J Clin Oncol 2001;19:3210-3218

9. Crinò L, Scagliotti GV, Ricci S et al. Gemcitabine and cisplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin in advanced non small cell lung cancer: A randomized phase III study of the Italian Lung Cancer Project. J Clin Oncol 1999;17:3522-3530.

10. Cardenal F, López Cabrerizo MP, Antón A et al. Randomized phase III study of gemcitabine cisplatin versus etoposide cisplatin in the treatment of locally advanced or metastatic non small cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:12-18.

11. Schiller JH, Harrington D, Belani CP et al. Comparison of Four Chemotherapy Regimens for Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2002;10:346:92-98.

12. Shepherd FA, Abratt R, Crino L et al. The influence of gemcitabine and cisplatin schedule on response and survival in advanced non small cell lung cancer. Lung Cancer 2000;30:117-125.

13. Martoni A, Marino A, Sperandi F et al. Multicentre randomised phase III study comparing the same dose and schedule of cisplatin plus the same schedule of vinorelbine or gemcitabine in advanced non small cell lung cancer. Eur J Cancer 2005;41:81-92.

14. Gebbia V, Galetta D, Caruso M et al. Gemcitabine and cisplatin versus vinorelbine and cisplatin versus ifosfamide+gemcitabine followed by vinorelbine and cisplatin versus vinorelbine and cisplatin followed by ifosfamide and gemcitabine in stage IIIB IV non small cell lung carcinoma: a prospective randomized phase III trial of the Gruppo Oncologico Italia Meridionale. Lung Cancer 2003;39:179-189.

15. Chen SC, Lin MC, Chang JW et al. Phase II study of regimen of gemcitabine and cisplatin in advanced non small cell lung cancer. Jpn J Clin Oncol 2000;30:494-498.

16. Scagliotti GV, De Marinis F, Rinaldi M et al. Phase III randomized trial comparing three platinum based doublets in advanced non small cell lung cancer. J Clin Oncol 2002;20:4285-4291.

17. Comella P, Frasci G, Panza N et al. Randomized trial comparing cisplatin, gemcitabine, and vinorelbine with either cisplatin and gemcitabine or cisplatin and vinorelbine in advanced non small cell lung cancer: interim analysis of a phase III trial of the Southern Italy Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2000;18:1451-1457.

18. Le Chevalier T, Brisgand D, Douillard JY et al. Randomized study of vinorelbine and cisplatin versus vindesine and cisplatin versus vinorelbine alone in advanced non small cell lung cancer: results of a European multicenter trial including 612 patients. J Clin Oncol 1994;2:360-367.

19. Jassem J, Maciej K M, Roszkowski K et al. A phase II study of gemcitabine plus cisplatin in patients with advanced non small cell lung cancer: clinical outcomes and quality of life. Lung Cancer 2002;73-79.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.4b534

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metastatik pulmoner karsinoid tümör

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK

Endobronşiyal patolojinin olmadığı lezyonlarda BT bronş işareti ve floroskopi eşliğinde transbronşiyal biyopsinin tanısal değeri

Aydın YILMAZ, İbrahi̇m Onur ALICI, Hakan ERTÜRK, Yılmaz Leyla AYDIN, ATALAY ÇAĞLAR

Güvercin besleyici hastalığı (hipersensitivite pnömonisi)

Mine GAYAF, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Zekiye AYDOĞDU

Üniversite öğrencilerinin tütün kullanımı ve konu ile ilgili bilgi düzeyleri

Evrim Eylem AKPINAR, Serdar AKPINAR, MERAL GÜLHAN

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde vinorelbin-sisplatin ile gemsitabin-sisplatin kemoterapi rejimlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi

Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU, Hamide AYDOĞDU, Serpil TEKGÜL, Enver YALNIZ, Emel ÖZDEN

Hafif hiperhomosisteinemi ve heterozigot metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu ile ilişkili pulmoner tromboemboli

Baykal TÜLEK, Mecit SÜERDEM

Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında kompleman C3 ve C4’ün önemi

Kutbay Hatice ÖZÇELİK, Süleyman GÜVEN, Firdevs ATABEY, Funda ARKIN, Arman POLUMAN, Ayşe Filiz KOŞAR

Maligniteyi taklit eden endobronşiyal tüberküloz

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Özlem Selçuk SÖNMEZ, Didem Fatma BİREL, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüberküloz kontrolü

Faruk ÇİFTÇİ

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediasten lenf nodu evrelemesinde PET-BT’nin Yeri

Ebru BELLEK, Salih Serdar ERTUTAN, Metin HALLAÇ, Kerim SÖNMEZOĞLU, MEHMET KAMİL KAYNAK, Kürşat BOZKURT, Canan AKMAN, Büge ÖZ, Mustafa YAMAN