Güvercin besleyici hastalığı (hipersensitivite pnömonisi)

Hipersensitivite pnömonisi, antijenik ajanların yoğun ve tekrarlayan inhalasyonları sonucu gelişen, interstisyel ve parankimal dokuları etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. ?Ekstrensek alerjik alveolit? adı da verilir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta, nefes darlığı ve ateş yakınmasıyla hastanemize başvurdu. Öyküde, evinde güvercin beslediği öğrenildi. Posteroanterior (PA) akciğer grafisinde, miliyer paternde mikronodüler infiltrasyon vardı. Anamnez, klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde transbronşiyal biyopsi ve bronkoalveoler lavaj uygulanarak, hipersensitivite pnömonisi tanısı kondu. Hastaya maruziyetten kaçınılması önerildi ve kortikosteroid tedaviyle klinik ve radyolojik iyileşme izlendi. Olgumuz, dispne ve ateş kliniği ile başvuran, akciğer radyogramı ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde (YRBT) mikronodüler infiltrasyonlar izlenen olgularda, hipersensitivite pnömonisinin de akla getirilmesi ve çevresel maruziyetin sorgulanması gerektiğini vurgulamak için sunulmaktadır.

Pigeon breeder’s disease (hypersensitivity pneumonitis)

Hypersensitivity pneumonitis is an inflamatuary disease that represents one possible response of the interstisiel and paranchimal tissue to the intensive and repeated inhalation of antigenic substances. It is also named as extrinsic allergic alveolitis. A 27-year old male who breeds pigeons in his house was admitted to the hospital with dyspnea and fever. His PA chest radiogram revealed milier patern micronoduler infiltrations. History, clinical and radiological findings, revealing bronchoalveoler lavage and transbronchial biopsy, the patient was diagnosed as hipersensitivity pneumonia. Removal of pigeons was suggested and with corticosteroid therapy, clinical and radiological regression was observed. We empasize that hypersensitivity pneumonia must be kept in mind and must be invastigated in patients with dyspnea and fever symptoms and micronodular patern in radiology.

Kaynakça

1. Acıcan T, Saryal S. Hipersensitivite Pnömonileri. In Numan Numanoğlu (ed) Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Ankara: Antıp Yayınları; 2001: 531-539.

2. Schuyler M. Hypersensitivity pneumonitis. In: Fishman AP (ed) Fishman’s Pulmonary Disease and Disorders. New York Mc Grew Hill 1998:1084-1097.

3. Bourke S, Boyd G. Pigeon fanciers lung. BMJ 1997;315:70-71.

4. Merrill W. Hypersensitivity pnömonitis. Just think about it. Chest 2001;120:1055-1057.

5. Toprak E, Öğüş C, Özdemir T. Ekstrensek alerjik alveolitisGüvercin besleyici hastalığı (bir olgu nedeniyle) Akciğer Arşivi 2004;1:48-50.

6. Demirel Y, Ferda Ö. Hipersensitivite pnömonisi. In: Mısırlıgil Z. (ed). Alerjik Hastalıklar: Antıp Yayınları; 2004:273-293.

7. Güngör S, Bilgin S, Akbaba B ve ark. Kuş besleyici hastalığı (iki olgu nedeniyle) Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007;55:103-107.

8. Naçar N, Kiper N, Doğru D ve ark. Güvercin besleyenlerin pnömonisi olan bir çocukta inhale steroid tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:330-333.

9. Tanaka H, Honda Y, Hirasawa M et al. Budgerigar breeders hypersensitivity pneumonitis presenting as chronic bronchitis with purulent sputum. Internal Medicine 1995;34:676-678.

10. Yılmaz S, Çımrın A, itil O ve ark. Bird fanciers lung: clinical and pathological view. Turkish Respiratory Journal 2002;3:102-105.

11. Hasani A, Johnson M, Pavia D et al. Impairment of lung mucociliary clearence in pigion fanciers. Chest 1992;102:887-891.

12. Pelikan Z, Schot JDL, Koedijk FHJ. The late bronchus obstructive respons to bronchial challenge with pigeon feaces and its correlattion with precipitanting antibodies (Ig G) in the serum of patients having long term contact with pigeons. Clin Allergy 1983;13:203-211.

13. Terho E. Diagnostic criteria for farmer’s lung disease. Am J Ind Med 1986;10:329-334.

14. Bourke SJ, Dalphin JC, Boyd G et al. Hypersensitivity pneumonitis: current concepts. European Respiratory Journal 2001;18:81-92.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b370

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metastatik pulmoner karsinoid tümör

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK

Güvercin besleyici hastalığı (hipersensitivite pnömonisi)

Mine GAYAF, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Zekiye AYDOĞDU

Üniversite öğrencilerinin tütün kullanımı ve konu ile ilgili bilgi düzeyleri

Evrim Eylem AKPINAR, Serdar AKPINAR, MERAL GÜLHAN

Endobronşiyal patolojinin olmadığı lezyonlarda BT bronş işareti ve floroskopi eşliğinde transbronşiyal biyopsinin tanısal değeri

Aydın YILMAZ, İbrahi̇m Onur ALICI, Hakan ERTÜRK, Yılmaz Leyla AYDIN, ATALAY ÇAĞLAR

Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında kompleman C3 ve C4’ün önemi

Kutbay Hatice ÖZÇELİK, Süleyman GÜVEN, Firdevs ATABEY, Funda ARKIN, Arman POLUMAN, Ayşe Filiz KOŞAR

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediasten lenf nodu evrelemesinde PET-BT’nin Yeri

Ebru BELLEK, Salih Serdar ERTUTAN, Metin HALLAÇ, Kerim SÖNMEZOĞLU, MEHMET KAMİL KAYNAK, Kürşat BOZKURT, Canan AKMAN, Büge ÖZ, Mustafa YAMAN

Hafif hiperhomosisteinemi ve heterozigot metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu ile ilişkili pulmoner tromboemboli

Baykal TÜLEK, Mecit SÜERDEM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüberküloz kontrolü

Faruk ÇİFTÇİ

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde vinorelbin-sisplatin ile gemsitabin-sisplatin kemoterapi rejimlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi

Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU, Hamide AYDOĞDU, Serpil TEKGÜL, Enver YALNIZ, Emel ÖZDEN

Maligniteyi taklit eden endobronşiyal tüberküloz

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Özlem Selçuk SÖNMEZ, Didem Fatma BİREL, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK