Evaluation of Cigarette Smoking Attitudes and Behaviors among Students of a State High School in İstanbul

Amaç: İstanbul'da bir devlet lisesinde okuyan öğrencilerin sigara içme alışkanlıkları, nedenleri ve sigaranın zararları ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: İstanbul Anadolu yakasında bir devlet lisesinde okuyan öğrencilere sigara ile ilgili tutum ve davranışları değerlendiren 15 soruluk bir anket uygu- landı.Anketler tüm okula sınıflarda,aynı ders saati içersinde, öğretmenler gözetiminde dolduruldu. Anketler daha sonra toplanarak değerlendirmeye alındı. Bulgular: Anket sorularımız, ilgili okulda 415 öğrenci tarafından yanıtlandı. Öğrencilerin 263'ü(%63.3) kız,152'si(%36.3) erkekti. 415 öğrencinin 349'u(%84) hiç siga- ra içmemişken, 66 öğrenci(%15.9) sigara içen ve /veya sigara içip bırakmıştı. Öğrencilerin 55'i(% 13.2) aktif sigara içmekteydi.Sigara içme nedenlerine bakıldığında % 63.6'sı arkadaşları içtiği için, % 47.2'si sınav stresi nedeniyle, % 40'ı ise aile içi sorunları nedeniyle içtiğini ifade etti. Sigara içen grupta arakadaşlarının sigara içme oranı içmeyen gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı(p=0.0001). Öğrencilerin sigaranın zararları ile ilgili soruya doğru yanıt verme oranları %59 olarak saptandı.Sigara içen öğrencilerin %56.3'ü sigarayı bırakmayı düşünürken % 43.7'si sigarayı bırakmayı düşünmüyordu.Logistik regresyon analizi sonucunda ark- adaşlarının sigara içiyor olmasının içmeyenlere göre sigara içme riskini yaklaşık 8 kat artırdığı tespit edilmiştir. Sonuç: İlgili okulda sigara içme nedenleri arasında en sık saptananlar;arkadaşlarının sigara içmesi, sınav stresi ve aile içi sorunlardı. Sigaranın zarar verdiği sistemleri irdeleyen soruda öğrencilerin bilgi eksikliği olduğu saptandı.Arkadaşlarının sigara içmesi sigara içme riskini 8 kat artırmaktaydı. Bu bilgiler ışığında ilgili okulda, eğitim planlamasında sigaraya daha fazla yer verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin aile içi sorunları ve sınav stresleri ile daha yakından ilgilenmesi ve bu sorunlarla baş etme konusunda yardımcı olmaları öğrencilerin zararlı maddelere yönelmesine engel olabilir kanaatindeyiz.

İstanbul'da bir Devlet Lisesinde Öğrencilerin Sigara ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Objective: We aimed to evaluate smoking habits of students, reasons of smoking and students' level of knowledge on the adverse effects of smoking in a state high school in İstanbul.Methods: A 15-item questionnaire was administered to the students attending a state high school in İstanbul to evaluate their attitudes and behaviors towards cigarette smoking. The questionnaire was completed by each class of students at the same class period under the supervision of their teachers.Results: The questionnaire was completed by 415 students at the respective school. While 349 students (84%) never smoke, 66 (15.9%) students were either current smokers or quitters. Fifty five of the students (13.2%) were active smokers. When we looked at the reasons of smoking, they reported that 63.6% smoked cigarettes because their friends did; 47.2% smoked cigarettes due to exam-related stress; and 40% smoked cigarettes due to family problems. The rate of smoking friends in the smoker group was significantly higher than in the non-smoker group (p=0.0001). A logistic regression analysis showed that having smoking friends was associated with an 8-fold increase in the risk of smoking compared to having no smoking friends. Conclusion: The most common reasons of smoking at the school were friends who were smokers, exam-related stress and family problems. Having friends who smoke was associated with an 8-fold increase in the risk of smoking. We believe that counselling services' close engagement with family problems of students and exam-related stress issues and helping them to cope with these problems may prevent their vulnerability to toxic substances

Kaynakça

California Environmental Protection Acency' Healthy effects of expo- sure to environmental tobacco smoke' Final Report. California Envi- ronmental Protection Acency Office Of Environmental Health Hazard Assesment, 1997.

Hofhuis W, Jongste JC, Merkus PJF. Adverse health effects of postnatal tobacco smoke exposure on children. Arc Dis Child 2003; 88: 1086-90.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tobacco use among high school students- United States, 1997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1998; 47: 229-33. [CrossRef]

Currie C, Hurrelmann K, Settertobulte W, Smith R, Todd J. Health behavi- our in school aged children. A WHO cross-national study. International report. WHO health policy for children and adolescents series No 1. 2000.

Piko PF, Luszczynska A, Gibbons FX, Tekozel M. A culture-based study of personal and social influences of adolescent smoking. Eur J Public Health 2005; 15: 393-8. [CrossRef]

Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Şube Müdürlüğü. Türkiye Küresel Gençlik Tütün Araştırması 2003.

Williams GC, Cox EM, Kouides R, Deci EL. Presenting the facts about smo- king to adolescents: effects of an autonomy-supportive style. Arch Pedi- atr Adolesc Med 1999; 153: 959-64. [CrossRef]

Alexander C, Piazza M, Mekos D, Valente T. Pers, schools and adolescent cigarette smoking. J Adolesc Health 2001; 29: 22-30. [CrossRef]

Buller DB, Borland R, Woodall WG, Hall JR, Burris-Woodall P, Voeks JH. Understanding factors that influence smoking uptake. Tob Control 2003; 12: 16-25. [CrossRef]

Bonewitz N. Nicotine addiction. Prim Care Clin Office Prac 1999; 26: 611- 31. [CrossRef]

Wang MQ. Social environment influences on adolescents' smoking prog- ression. Am J Health Behav 2001; 25: 418-25. [CrossRef]

De Vires H. Socio-economic differences in smoking. Dutch adolescents' beliefs and bahaviour. Soc Sci Med 1195; 41: 419-24.

Burt RD, Peterson AV. Smoking cessation among high school seniors. Prev Med 1998; 27: 319-27. [CrossRef]

World Health Report 1999. Geneva, WHO.

World Bank. Curbing The Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. 1999. Washington, World Bank.

Kocabaş A. Orta dereceli okul öğrencilerinde sigara içme alışkanlığı. An- kara Tıp Mecmuası 1988; 41: 9-22.

Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Keleş F, Dindar İ, Turan N. Edirne merkezin- de 5100 orta-lise öğrencisinde sigara içme davranış ve Spielberger testi ile ölçülen kaygı düzeyinin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi 1992; 31: 53-9.

Güraksın A, Ezmaci T, Inandı T, Vançelik S, Tufan Y. Erzurumda orta ve lise öğrencilerinde sigara prevelansı. AÜTD 1998; 30: 89-93.

Demirhan H, Bostancı M, Zincir, Özen I. Denizli Tavas ilçe merkezinde öğ- renim görmekte olan ortaöğrenim öğrencilerinde sigara, alkol ve uçucu madde kullanımı. Sağlık ve Toplum 2001; 11: 74-80.

Göksel T, Cirit M, Bayındır Ü. Factors affecting smoking behavior in high school students in İzmir. Turk Thorac J 2001; 2: 49-53.

Arbak P, Erdem F, Karacan Ö, Özdemir Ö. Smoking habits in high-school students in Düzce. Eurasian J Pulmonol 2000; 2: 17-21.

Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A, Sen F, Topçu F. Manisa ilinde lise öğrenci- leinin sigaraya karşı tutumları. Turk Thorac J 2000; 1: 61-6.

Ögel K, Tamar D, Evren C, Çakmak D. Lise gençleri arasında sigara alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12: 47-52.

Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Ercan O, Uysal O, Kaymak-Albayrak D, Ilter O. Ci- garette smoking among Turkish high school students. J Adolesc Health 2002; 30: 7-8.

Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N. Elazığ'da lise ve dengi okul üçüncü sınıf öğ- rencilerinde sigara içme durumu-1989. Fırat Üniv Derg 1990; 5: 121-33.

Coogan PF, Adams M, Geller AC, Brooks D, Miller DR, Lew RA, et al. Factors associated with smoking among children and adolescents in Connecti- cut. Am J Prev Med 1998; 15: 17-24. [CrossRef]

Gaeta G, Del Castello E, Cuomo S, EfFuso L, Boccalatte A. Familial and friends who smoke: influence on adolescents. G Ital Cardiol 1998; 28: 259-66.

PIAR. Sigara alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırması raporu 1988. Ankara, TC. Sağlık Bakanlığı.

Tümerdem Y, Ayhan B, Emekli U. İstanbul kentinde öğrenim gençliğinde si- gara içme olayı etkinliklerinin araştırılması. Eurasian J Pulmonol 1986; 412-6.

Everett SA, Husten CG, Warren CW, Crossette L, Sharp D. Trends in tobac- co use among high school students in the United States, 1991-1995. J Sch Health 1998; 68: 137-40. [CrossRef]

Harrel JS, Bangdiwala SI, Deng S, Webb JP, Bradley C. Smoking initiation in youth: the roles of gender, race, socioeconomics and developmental status. J Adolesc Health 1998; 23: 271-9. [CrossRef]

Flay BR, Hu FB, Richardson J. Psychosocial predictors of different stages of cigarette smoking among high school students. Prev Med 1998; 27: 9-18. [CrossRef]

Skinner WF, Massey JL, Krohn MD, Lauer RM. Social influences and const- raints on the initiation and cessation of adolescent tobacco use. J Behav Med 1985; 8: 353-75. [CrossRef]

Collins LM, Sussman S, Rauch JM, Dent CW, Johnson CA, Hansen WB, et al. Psychosocial predictors of young adolescents cigarette smoking: a sixteen-month, three wave longitudinal study. J Appl Social Psychol 1987; 17: 554-73. [CrossRef]

Ergüder T, Soydal T, Uğurlu M, Çakır B, Warren CW. Küresel Gençlik Tütün Araş- tırması Türkiye. Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Şube Müdürlüğü 2003.

Keskinoğlu P, Karakuş N, Pıçakçıefe M, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etkisi. Turk Thorac J 2006; 7: 190-5.

Ünlü M, Orman A, Şen TA, Doğan N, Tuncer GZ. Factors affecting the ciga- rette smoking habits among students in Afyon-Turkey. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2004; 1: 15-9.

Yüksel S, Cücen Z. Enquiries into cigarette smoking habits of university students. Turk Thorac J 2001; 13: 169-73. [CrossRef]

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.6b650

Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Cigarette Smoking Attitudes and Behaviors among Students of a State High School in İstanbul

Ülkü Aka AKTÜRK, Özlem Saniye İÇMELİ, SELAHATTİN ÖZTAŞ, Nagihan Durmuş KOÇAK, AYSUN ŞENGÜL, Banu Musaffa SALEPÇİ, Dilek ERNAM

Tracheal Laceration Due to Elective Intubation and Its Treatment with Endotracheal Stenting

Aybüke KEKEÇOĞLU, Cengiz ÖZDEMİR, Levent KARASULU, Ayşe Filiz KOŞAR, Levent DALAR

Pulmonary Hamartomas: A Report of 13 Parenchymal and Endobronchial Cases

Gülbanu Horzum EKİNCİ, Esra Akkütük ÖNGEL, Osman HACIÖMEROĞLU, Murat KAVAS, Ayşe ERSEV, Ali ATASALİHİ, Adnan YILMAZ

The Evaluation of Family Physicians' Knowledge on the Use of Inhalation Devices

Elif TANRIVERDİ, Kezban Özmen SÜNER, Hasan SÜNER, Sinem İLİAZ, ALİ NİHAT ANNAKKAYA

A New Area to Fight: Electronic Cigarette

ŞERMİN BÖREKÇİ, Nazmi BİLİR, HAYDAR CELAL KARLIKAYA, TÜSAD Tütün Çalışma GRUBU

Evaluation of the Demographical and Clinical Characteristics of the Children with Foreign Body Aspiration: A Single Center Experience

SEVGİ PEKCAN, BAHAR GÖKTÜRK, ŞÜKRÜ NAİL GÜNER, Tamer ALTINOK, Vesile Meltem ENERGİN

An Anterior Primary Myxoid Liposarcoma Case

Ercan KURTİPEK, Hıdır ESME, Taha Tahir BEKÇİ, Mihrican YEŞİLDAĞ, Burhan APİLİOĞULLARI

Bilateral Upper Zone Patchy Opacities on the Chest Radiography Taken for Screening in a Patient without Any Smptoms: What Is Your Diagnosis?

TAYFUN ÇALIŞKAN, Yasin UYAR, Dilaver DEMİREL, OĞUZHAN OKUTAN, Faruk ÇİFTÇİ, Ersin DEMİRER, Zafer KARTALOĞLU

Approaches in Diagnosis and Treatment of Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Questionnaire Study

OĞUZHAN OKUTAN, Oğuz UZUN, Savaş ÖZSU, BÜLENT ALTINSOY, Ceyda MAHLEÇ ANAR

A Different Clinical Type of OSAS: REM-Related OSAS

HANDAN İNÖNÜ KÖSEOĞLU, ASİYE KANBAY, OSMAN DEMİR