Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Amaç: Cam fabrikası işçilerinde silika kristaline maruz kalma ile oluşan soiunumsai semptomların ve mesleki kronik bronşit gelişiminin prevalansını ve solunum fonksiyonlarında değişiklikleri incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Cam fabrikasında çalışan 37 bayan (%23.4), 121 erkek (%76.6) toplam 158 işçi (ortalama yaş SD: 27.65±8.64 yıl) çalışmaya alındı. İşçiler solunum sistemi semptomları açısından bir anket formu doldurdular. Tüm olguların solunum fonksiyon testleri (SFT) taşınabilir spirometri ileyapıidı. Soiunumsai şikayetler ve olguların solunum fonksiyon testleri benzer yaş, cins ve sigara öyküsü olan kontrol grubu ile kıyaslandı. Bulgular: İşçilerin ortalama çalışma süresi 60.32±86.64 ay idi. Fabrikada çalışan işçilerde %19 öksürük, %23 balgam, %25 hırıltı ve %16 dispne tespit ettik. Bu semptomlardan üçü kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (sırasıyla p=0.052, p=0.002, p=0.0001, p=0.013). Kontrol grubu ile kıyaslandığında fabrikada çalışan işçilerde FEVı%, FVC%, PEF% ve FEF25-75% değerleri anlamlı düzeyde düşük saptandı (sırasıyla p=0.001, p=0.0001, p=0.0001, p=0.007). Fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan işçiler arasında soiunumsai semptomların prevalansı ve SFT parametreleri anlamlı farklılık göstermedi. İşçilerde çalışma süreleri ile FEVı % değerleri arasında negatif bir korelasyon izlendi (r=-0.214, p=0.007). Sonuç: Cam fabrikasında çalışan işçiler artmış soiunumsai semptomlara ve düşük SFT değerlerine sahiptirler. Bu sektörde çalışan işçiler mesleki kronik bronşit riski altındadırlar. Bu iş kolunda işçi sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, çalışanlara mesleki hastalıklar konusunda eğitim verilmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması uygun olur kanaatindeyiz.

Respiratory symptoms and pulmonary functions test results in glass- factory workers

To determine the prevalence of respiratory symptoms, lung function abnormalities and the prevalence of chronic bronchitis among glass factory workers who were exposed to silica-cyrstal. Material and Method: 37 female (23.4%) and 121 male (76.6%) total 158 workers (mean age SD: 27.65±8.64 years) employed in glass factory were studied. All of the workers filled a questionnaire for their respiratory symptoms. Their pulmonary function tests (PFT) were determined by a portable spirometry. Their respiratory symptoms and PFT results were compared with a control group who has similar age, sex, and smoking habit.vResults:The mean duration of employment of workers was 60.32±86.64 months. The workers had high prevalence of cough (19%), phlegm (23%), wheezing (25%) and dyspnea (16%) when compared to control group (p=0.052, p=0.002, p=0.0001, p=0.013, respectively). The workers had lower FEV]%, FVC%, PEF% ve FEF25-75% results compared to the control group (p=0.001, p=0.0001, p=0.0001, p=0.007, respectively). The prevalence of respiratory symptoms and PFT results were not significantly different between departments of the factory. A negative correlation was found between FEVi % and duration of employment (r=-0.214, p=0.007). Conclusion: Increased respiratory symptoms and reduced PFT results were found amongst glass-factory workers. This population is under increased risk of occupational chronic bronchitis. Taking precautions for workers' health, training workers against occupational diseases, and regular check ups will provide those workers' well-being.

Kaynakça

1. Evyapan F. Mesleksel astım. Solunum 2004; 6: 283- 90.

2. Çımrın AH. Mesleksel astım Türkiye gerçeği. Toraks Dergisi 2000; 1: 87- 9.

3. Maxfield R, Alo C, Reilly MJ, Rosenman K, Kalinowski D, StanburyM, et al. Surveillance for silicosis, 1993 linois, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Texas, and Wisconsin. 1997; 46: 13-28.

4. Froines JR, Wegman DH, Dellenbaugh CA. An approach to the characterization of silica exposure in U.S. industry. 1986; 10:345-61.

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Silicosis mortality, prevention, and control-United States, 1968 2002. 2005; 54:401-5.

6. Pınar E. Pnömokonyozlar: Silikozis Antrakozis. In: Özyardımcı N, ed. Nonspesifik Akciğer Hastalıkları. Bursa: Uludağ Üniversitesi basımevi, 1999; 927- 52.

7. Akkurt İ, Erdem N, Keleşoğlu A, Şimşek C, Ersoy N, Sabır H. Quartz değirmeninde çalışanlarda görülen komplike silikozis. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44: 60-4.

8. Begin R, Filion R, Ostiguy G. Emphysema in silica and asbestos-exposed workers seeking compensation. A CT scan study. Chest 1995; 108: 647- 55.

9. Tiwari RR- Narain R, Patel BD, Makwana IS, Saiyed HN. Spirometric measurements among quartz stone ex workers of Gujarat, India. 2003; 45: 88-93.

10. Hnizdo E, Sluis CGK, Baskind E, Murray J. Emphysema and airway obstruction in non-smoking South African gold miners with long exposure to silica dust. Occup Environ Med 1994; 51:557-63.

11. Hnizdo E, Vallyathan V. Chronic obstructive pulmonary disease due to occupational exposure to silica dust: a review of epidemiological and pathological evidence. 2003; 60: 237- 43.

12. Polatlı M, Sayıner A, Erdinç M, Erdinç E, Okyay E. Perlit işçilerinde solunum fonksiyon testleri. Solunum 1995; 19: 899- 904.

13. Çımnn AH, Sevinç C, Manisalı M, Yalçın E, Aklan Y. Kumlamacılık küçük iş yerlerinde yüksek silikozis riski. Solunum Hastalıkları 1999; 10: 121-25.

14. Çakmak A, Tunçbilek A. Ankara Set Çimento Fabrikasında çalışan işçilerde kronik obstrüktif akciğer hastalığı insidansı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1998; 46: 345- 51.

15. Sakar A, Kaya E, Çelik P, Gencer N, Temel O, Yaman N, ve ark. Seramik fabrikası işçilerinde silikozis. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005; 53:148- 55.

16. Offlcal Statement of the American Thoracic Society. Standardization of spirometry. 1994 update. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 1107-36.

17. Malmberg P, Hedenstrom H, Sundblad BM. Changes in lung function of granite crushers exposed to moderately high silica concentrations: a 12 year follow up. Br J Ind Med 1993; 50: 726-31.

18. Ng TP, Chan SL Lung function in relation to silicosis and silica exposure in granite workers. Eur Respir J 1992; 5:986-91

19.Suhr H, Bang B, Moen BE. Respiratory health among quartz exposed slate workers- a problem even today. 2003;53:406-7

20.Hacıoğlu M, Fişekçi F, Özkurt S, Kıter G, Başer S, Zencir M. Denizli ilinde yaşayan erişkinlerdeki kronik bronşit prevalansını etkileyen risk faktörleri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi 2003; 4:47.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b363

Sayıdaki Diğer Makaleler

Majör batın cerrahisi sonrası gelişen Candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Dilaver TAŞ, OĞUZHAN OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Nurittin ARDIÇ, TAYFUN ÇALIŞKAN

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

OĞUZHAN OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

İlginç bir spontan pnömotoraks olgusu: sönmüş balon belirtisi

Oryal ERDİK, Tuba SANAL, Cevat CAN

İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür SAMANCILAR, UFUK ÇAĞIRICI, Ali VERAL, Tolga ÖZ, Alpaslan ÇAKAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Faruk ÇİFÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Önder ÖNGÖRÜ, Onur GENÇ, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ

Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman YEĞEN, Sibel YURT, Nevin IŞIK, Nevin YAMAN, Burcu Arpınar YİĞİTBAŞ, Hafize UZUN, A. Filiz KOŞAR