Bir göğüs hastalıkları hastanesinin medikal yoğun bakımda hastane kökenli pnömoniler, insidans, risk faktörleri ve etkenlerin antibiyotik dirençleri

Yoğun Bakım Üniteleri hastane kaynaklı infeksiyonların en sık karşılaşıldığı hastane bölümleridir. Hastane kökenli pnömoni ve bunun özel bir formu olan ventilatör ilişkili pnömoni yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon kaynaklı mortalite nedenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışma, 2003 yılında İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Yoğun Bakım Ünitesindeki hastane kaynaklı pnömoni insidansını, risk faktörlerini, etken dağılımını ve antibiyotik direnç özelliklerini ortaya koymak üzere planlanmıştır. Veriler retrospektif olarak hastane infeksiyon komitesi surveyans formlarının incelenmesi ile toplanmıştır. VİP olgularında mortalite (%64.1), diğer hastane kökenli pnömonilere (%36) göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. En sık izole edilen etkenler, Acinetobacter (% 47), S. aureus (%23), P. aeruginosa (%15) olarak saptanmıştır. İzole edilen etkenlerde çoklu ilaç direnci dikkati çekmektedir.

Hospital acquired pneumonias in a medical intensive care unit of chest diseases hospital incidence, risk factors and antibiotic resistance of etiologic agents

Intensive care units are the hospital units which the hospital acquired infections are encountered most frequently. Hospital Acquired Pneumonia (HAP) and the special form of it defined as Ventilator Associated Pneumonia (VAP) is one of the leading causes of the infection related mortality in the intensive care units. This study is planned for determining the incidence of hospital acquired pneumonia, risk factors, distribution of etiologic agents and antibiotic resistance patterns at İzmir Chest Diseases and Surgery Hospital during 2003. Data was collected by analyzing the hospital infections control committee surveillance forms. Mortality of the VAP cases (64.1%) was found statistically higher than other HAP’s (36%). The most often isolated agents were determined as Acinetobacter sp. (47%), S.aureus (23%), P.aeruginosa (15%). Multi-drug resistance was noticed among isolated agents.

Kaynakça

1. Çetin ÇB. Yoğun Bakım Ünitesi ve İnfeksiyon Kontrol Önlemleri. In: Yüce A, Çakır N, eds. Hastane İnfeksiyonları. İzmir, Güven Kitabevi 2003; 318-322 .

2. Biberoğlu K. Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3:73-80.

3. Yüce A. Pnömoniler. In: Yüce A, Çakır N, eds. Hastane İnfeksiyonları. İzmir, Güven Kitabevi 2003;168-82.

4. Erdo¤an H, Baykam N, Erdoğan A, Balaban E, Albayrak D, Dokuzoğuz B. Ventilatörle ilişkili pnömoni. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2003;7:45-50.

5. Karacan Ö,Altaş O,Savaş Ş, ve ark. Yoğunbakım ünitelerimizdeki alt solunum yolu infeksiyonları: 3 yıllık analiz. Yoğun Bakım Dergisi 2004;4:61-8.

6. Ulusoy S. Yoğun bakım ünitelerinde Gram-Pozitif mikroorganizmalar ve direnç sorunu. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3: 118-28.

7. Sümerkan B. Yoğun bakım ünitelerinde Gram-Negatif mikroorganizmalar ve direnç sorunu. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3:129-34.

8. Donovitz GR, Mandell GL. Acute pneumoniae. In:Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and pracptice of infectious diseases. 4th ed. NewYork , Churchill Livingstone 1995;619-37.

9. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically Sixth Edition: Approved Standard M7-A6, NCCLS., 2003 , PA, USA

10. Comitede’Antibiogrammde la Societe FrancaisedeMicrobiologie Report 2000-2001: MIC and zone diameter nterpretive standards and interpretive reading rules for Staphylococcus spp., Paris 2001.

11. Anonymous. Centers for Disease Control. CDC definitions for nosocomial infections. Am Rev Respir Dis 1988;139: 1058-59.

12. Harmancı A, Harmancı Ö, Akova M. Hospital acquired pneumoniae: challenges and options for diagnosis and treatment. J Hosp Infect 2002;51:160-7.

13. Dawson-Saunders B, Trapp RG. Basic and clinical bioistatistics. Second ed. New Jersey, Appleton and Lange 1994;143-161,41-64.

14. Öktem S, Özol D, Toros A, Bacakoğlu F, Özhan MH. Hastane kökenli ağır pnömonilerde prognostik faktörler. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3:194-9.

15. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM et al. The prevalance of nosocomial infection in intensive care units in Europe: Results of the European prevalance of infection in intensive care (EPIC) study. JAMA 1995;274:639-44.

16. Köksal GM,Öz H.Mekanik ventilasyona bağlı gelişen nozokomiyal pnömoni olgularımız.Anestezi Dergisi 2002;10:217-21.

17. Urli T, Perone G, Acquala A., et al. Surveillance of infections acquired in intensive care: usefullness in clinical practice. J Hosp Infect 2002;52:130-5.

18. Sevinç C, Uçan ES. Yaşamı tehdit eden pnömoniler.Toraks Dergisi 2000;1:50-7.

19. Arman D. Ventilatör iliflkili pnömonide antibiyotik tedavisi. Yo¤un Bakım Dergisi 2002;2:88-92.

20. Tekeli E. Yoğun bakım infeksiyonlarının dünü, bugünü, yarını: Değişen profili. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2:14-34.

21. Jones ME,Draghi DC, Thornsberry C, Karlowsky JA, Sahm DF, Wenzel RP. Emerging resistance among bacterial pathogens in the intensive care unit-a European and North American Surveillance study (2000–2002). Ann Clin Microbiol Antimicrob 2004;3:14.

22. Willke A. Yoğun bakım mikroorganizmalarının ülkemizdeki direnç profili. Yoğun Bakım Dergisi 2002:55-7.

23. Balaban E, Aksaray S, Erdoğan H, Baykam, Güvener E. Yoğun bakım ünitelerinde saptanan bakteriyel nozokomiyal pnömoni etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeks Derg 2001;15:467-72.

24. Zer Y, Bayram A, Balcı İ. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ait trakeal aspirasyon örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumları. İnfeksiyon Derg 2001;15:307-10.

25. Palabıyıkoğlu İ, Tuluna M, Ünal N.Solunum yollarının kolonizasyonu ve nozokomiyal pnömoni.İnfeks Derg 2000; 14:41-5.

26. Çolpan A, Güngör Ş, Baykam N, Dokuzoğuz B. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik direnç durumlarının araştırılması. İnfeks Derg 2002;16:55-8.

27. Levin AS. Multiresistant Acinetobacter infections: a role for sulbactam combinations in overcoming an emerging worldwide problem. Clin Microbiol Infect 2002;8:144-53.

28. Demirdağ K, Cihangiroğlu M, Yüce P, Özden M, Kalkan A. Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların trakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. KLİMİK Dergisi 2003;16:68-72.

29. Carretto E, Emmi V, Barbarini D, et al. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in an Italian intensive care unit: clinical and therapeutical remarks. J Chemother 2004;16:145-50.

30. Xiong Z, Zhu D, Wang F, Zhang Y, Okamoto R, Inoue M. Investigation of extended-spectrumbeta-lactamase in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli fromChina. Diagn Microbiol Infect Dis 2002;44:195-200.

31. Çokça F, Tekeli E. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Klebsiella pneumoniae suşlarında geniş spektrumlu beta Medikal yoğun bakım ünitesinde hastane kökenli pnömoniler laktamazların araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 1998;32:1-7.

32. Daoud Z, Hakime N. Prevalance and susceptibility patterns of extended-spectrumbetalactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in a general university hospital in Beirut, Lebanon. Rev Esp Quimioter 2003;16:233-38.

33. Hsueh PR, Liu YC, Yang D, et al. Multicenter surveillance of antimicrobial resistance of major bacterial pathogens in intensive care units in 2000 in Taiwan. Microb Drug Resist 2001;7:373-82.

34. Shehabi AA, Mahafzah A, Baadran I, Qadar FA, Dajani N. High incidence of Klebsiella pneumoniae clinical isolates to extended-spectrum B-lactam drugs in intensive care units. Diagn Microbiol Infect Dis 2000;36:53-6.

35. Gunseren F, Mamikoglu L, Ozturk S, et al. A surveillance study of antimicrobial resistance of gram-negative bacteria isolated from intensive care units in eight hospitals in Turkey. J Antimicrob Chemother 1999;43:373-8.

Kaynak Göster