Asemptomatik sigara içicilerde sigara içiminin akciğer difüzyon kapasitesine etkisi

Amfizematöz lezyonlar, sigara kullanımı ile ilişkili ilk görülen yapısal akciğer hasarıdır. Sigara içimi ile ilişkili akciğer patolojilerinin tanısında ve önlenmesinde akciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin erken saptanması önemli katkı sağlar. Bu çalışmada asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde karbon monoksit difüzyon kapasitesini karşılaştırarak asemptomatik sigara içicilerde solunum fonksiyon testleriyle akciğerdeki erken reverzibl harabiyeti göstermeyi amaçladık. Çalışmamızda karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde ölçülerek karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 54 olgunun 29'u sigara içerken, 25'i sigara içmemekteydi. Olguların yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Standart spirometrik testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75%) ve DLCO, DLCO/VA değerlerini ölçtük. Sigara içen grupta DLCO, DLCO/VA değerleri, küçük hava yolları akım obstrüksiyon değerlerine göre daha yüksek oranda azalmıştı. Bu da sigara içicilerin değerlendirilmesinde DLCO, DLCO/VA'nın daha duyarlı ve patolojiyi erken saptamada daha etkili fonksiyonel bir test olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra sonuçlarımızda DLCO, DLCO/VA değerleriyle sigara içim süresi ve sigara miktarı arasında da anlamlılık vardı. Bu çalışmanın pratik önemi; genç, sağlıklı sigara içicilerde akciğer fonksiyonlarındaki reverzibl hasarların erken saptanması, sigaraya bağlı gelişebilecek hastalıkların erken dönemde tanısını mümkün kılmaktadır.

The effect of cigarette smoking on pulmonary diffusing capacity in asymptomatic smokers

Emphysematous lesions seem to be the first structural pulmonary lesion in direct relation with smoking. Early detection of lung function tests abnormalities is an important contribution towards prevention and diagnosis of smoking related lung pathology. In this study we compared pulmonary diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO) in asymptomatic smokers and non-smokers. Our aim is to show early reversible damages of lung in asymptomatic smokers by pulmonary function test. Fifty-four subjects of which 29 smokers and 25 non-smokers with a similar age range and sex distribution were included in the study. We performed standard spirometric tests (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75%, PEF), and DLCO, DLCO/VA studies analysed. The results obtained were as follows: In the smokers group, a high number of reduced values of DLCO, DLCO/VA comparing with small airways flow obstruction was found, which seems to mean that DLCO, DLCO/VA are more sensitive and earliest functional test to detect pathology in smokers’ evaluation. Furthermore, a significant correlation was found between DLCO, DLCO/VA values and duration of smoking, number of cigarettes smoked. The practical importance of this study is that the possibility of early detection of reversible damages of lung function in young healthy smokers is an important contribution to diagnose smoking associated diseases in early stages.

Kaynakça

1. Dye JA, Alder KB. Effects of cigarette smoke on epithelial cells of the respiratory tract. Thorax 1994;49:825-834.

2. Bennett WD, Chapman WF. Infectiveness of cough for enhancing mucus clearence in asymptomatic smokers. Chest, 1992;102: 412-416.

3. Todisco T, Baglioni S,Amir E, Palumbo R. Effect of bamiphylline on tracheobronchial mucus clearance in subjects with smokers' simple chronic bronchitis. Respiration 1995;62:16-20.

4. Akkaya A. Sigaranın solunum fonksiyonlarına etkisi. In:Özyardımcı N, ed. Sigara ve Sağlık. Bursa 2002:129-135.

5. Demir T. Difüzyon testi. In:Yıldırım N, ed.Akciğer fonksiyon testleri fizyolojiden klinik uygulamaya.Turgut Yayıncılık İstanbul 2004:146-153.

6. Andre S, Lucas M, Raposo M, Matos C, Abreu M. The effect ofcigarette smoking on pulmonarydiffusing capacity in asymptomatic smokers. Rev Port Pneumol 2003;9 (Suppl 5):34-35.

7. American Thoracic Society. Standardization of spirometry: 1987 update. Am Rev Respir Dis 1987;136:1286-1296.

8. American Thoracic Society. Single-breath carbon monoxide diffusing capacity (transfer factor). Recommendations for a standard technique 1995 update. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:2185-2198.

9. Süerdem M. Patoloji. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına yaklaşım. In: Barners PJ, eds.Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. İstanbul Turgut Yayıncılık, 2000:40-43.

10. Mirici A. Küçük hava yolu hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı. In: Barners PJ, eds Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. İstanbul Turgut Yayıncılık, 2000:57-62.

11. Thurlbeck WM, Muller DC. Emphysema. Definition, imaging and quantification. AJR 1994:163:1017.

12. Sashidhar K, Gulati M, Gupta D, ve ark. Emphysema in heavy smokerswith normal chest radiography.Detection andquantification by HRCT. Acta Radiologica 2002;43:60-65.

13. Tylen U, BoijsenM, Ekberg-JanssonA, ve ark. Emphysematous lesions and lung function in healty smokers 60 years of age. Respir Med 2000;94:38-43.

14. Jannson A,Anderson B, Bake B, ve ark. Neutrophil-associated activation markers in healty smokers relates to a fall in DLCO and to emphysematous changes on high resolution CT. Respir Med 2001;95:363-373.

15. Yang SC. Pulmonary diffusing capacity in normal smoking Chinese. J Formos Med Assoc 1993;92 (Suppl 2):61-68.

16. Sansores RH, Pare PD, Abboud RT. Acute effect of cigarette smoking on the carbon monoxide diffusing capacity of the lung. Am Rev Respir Dis. 1992;146:951-958.

17. PopovicGrle S, Pavicic F, Bicanic V. The effect of cigarette smoking on pulmonary diffusing capacity in asymptomatic smokers. Lijec Vjesn 1992;114:118-121.

18. Viegi G, Paoletti P, Prediletto R, ve ark. Carbon monoxide diffusing capacity, other indices of lung function, and respiratory symptoms in a general population sample.Am Rev Respir Dis 1990;141:1033-1039.

Kaynak Göster