Akciğerin dev hidatik kisti: 24 olgunun analizi

Amaç: Bu çalışmada oniki yıllık sürede kliğinimizde tanı alan dev akciğer kist hidatik olgularını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: 1995-2007 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Elazığ Devlet hastanesinde kist hidatik tanısı ile opere edilen 157 kist hidatik olgusundan, herhangi bir eksende çapı 10 cm’nin üstünde olan 24 olgunun sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Olguların yedisi bayan, onyedisi erkektir. En genci yedi, en yaşlısı 38 yaşında olup ortalama yaş 20.2 yıl olarak bulunmuştur. Akciğerin dev hidatik kistlerinin ortaya çıkış yaşları akciğerin diğer kistlerine göre daha erken bulunmuştur. Dev kist hidatiklerin sağ akciğerde, sola göre daha sık ortaya çıktığı görülmüştür. Olguların hepsinde ortak yakınma; göğüs ağrısı, öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı idi. ‹ki olguda hidatik kist bilateral, bir olguda multipl olarak tespit edilmiştir. Yirmiiki hastaya kistotomi + kapitonaj uygulanırken iki olguya lobektomi uygulanmıştır. Seride erken ve geç ölüm oluşmamıştır. Postoperatif üç olguda (%12.5) komplikasyon gelişmiştir. Olguların hiçbirinde ‹ki yıllık izlemde nüks oluşmamıştır. Sonuç: Kist hidatiklerde olduğu gibi dev kist hidatiklerin tedavisinde de seçilecek ilk yöntem cerrahi tedavi

Giant hydatid cyst of lung: analysis of 24 cases

Aim: The aim of this study was to evaluate the patients diagnosed to have giant pulmonary hydatid cyst in our department in 12 years period. Material and methods: Twenty four cases of the 157 hydatid lung disease cases, operated at Elazı¤ State Hospital and Research Hospital of Yüzüncü Y›l University Faculty of Medicine between 1995 and 2007, with a cyst diameter of more than 10 cm in any axis were studied retrospectively. Results: Of the 24 cases, seven were female and seventeen were male. They were aged seven to 38 years and the mean age was found to be 20,2 years. The mean age for giant hydatid disease of the lung was smaller than other hydatid disease of the lung. It was observed to be more frequent in the right hemithorax than in the left. In all the cases, the common complaints were chest pain, cough, sputum production and shorthness of breath. In two patients the hydatid cysts were bilateral, in one patient the cysts was multiple. Twenty two patients underwent cystotomy and capitonnage, two patients underwent lobectomy. There were no early or late mortalities. Three patients (12,5%) had postoperative complication. No operative mortality was encountered. There were no recurrences in these cases for two years. Conclusion: As in the hydatid cysts, in the treatment of giant hydatid cysts as well, the treatment to be chosen should be surgical. It should also be considered that the risks of surgical treatment are greater than those of the normal hydatid cysts.

Kaynakça

1. Doğan R, Yüksel M, Çetin G, et al. Surgical treatment of the hydatid cyst of the lung: report on 1055 patients. Thorax 1989; 44:192- 9.

2. Mamishi S, Saghep S, Pourakbari B. Hydatid disease in Iranian children. 2007; 40: 428- 31.

3. Kilic D, Findikcioglu A, et al. Management of complicated hydatid cyst of the thorax. 2007; 77: 752- 7.

4. Basavana GH, Siddesh G, Jayaraj BS, Krishnan MG. Ruptured hydatid cyst of lung. 2007; 55: 141-5.

5. Halezeroğlu S, Celik M, Uysal A, et al. Giant hydatid cysts of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113;712- 7.

6. Karaoğlanoğlu N, Kürkcüoğlu IC, Görgüner M, et al. Giant hydatid lung cysts. Eur J Cardiovasc Surg 2001;19; 914- 7.

7. Symbas PN, Aletras H. Hydatid disease of the lung. In: Shields TW, ed. General thoracic surgery. Philadelphia: Williams and Wilkins, 1994; 1021- 31.

8. Lamy AL, Cameron BH, LeBlanc JG, et al. Giant hydatid lung cysts in the Canadian northwest: outcome of conservative treatment in three children. J Pediatr Surg 1993; 28: 1140- 3.

9. Burgos R, Varela E, Castedo J, et al. Pulmanary hydatidozis surgical treatment and follow-up of 240 cases. Eur J Cardio Thoracic Surg 1999; 16: 628- 35.

10. PopM,Mureşan A, Râjnoveanu R,ManM.Difficult diagnosis in pulmonary hydatidosis. 2006; 110: 314- 8.

11. Dincer SI, Demir A, Sayar A, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease: a comparison of children and adults. 2006; 41: 1230- 6.

12. Dhaliwal RS, Kalkat MS. One-stage surgical procedure for bilateral lung and liver hydatid cysts. Ann Thorac Surg 1997; 64: 338- 41.

13. Köktürk O, Gürüz Y, Akay H ve ark. Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks 2002; 3: 1- 16.

14. Ulkü R, Yilmaz HG, Onat S, Ozçelik C. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts: report of 139 cases. 2006; 91: 77- 81.

15. Altıntaş N, Özcel MA. Kist hidatikli hastalarda operasyon öncesi ve sonrası IFAT ile Ig Gve Ig Mantikorlarının araştırılması. T Parazitol Derg 1991; 15: 31- 40.

16. Zarzosa MP, Domingo AO, Gutierrez P, et al. Evaluation of six serological tests in diagnosis and postoperative control of pulmonary hydatid disease patients. Diagn Microbiol Infect Dis 1999; 35: 255- 62.

17. Yalçınöz MC, Tarlan fi, Güder M ve ark. Akciğer hidatik kist hastalığında serolojik yöntemlerin tanı değerleri ve karşılaştırılmaları. Heybeliada Tıp Bülteni 1996; 2: 21-4.

18. Mikhailova V, BrankovO, Drebov R. The surgical treatment of pulmonary and associated echinococcosis in childhood. Khirurgiia (Sofiia)1999; 55: 16- 20.

19. Erdogan A, Ayten A, Demircan A. Methods of surgical therapy in pulmonary hydatid disease: is capitonnage advantageous? 2005; 75: 992- 6.

20. Blanton R. Echinococcosis. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson textbook of pediatrics.W.B. Saunders Company. 2000; 1079- 81.

21. Aslan M, Polat E, Aygün G ve ark. Kistik ekinokokkozis şüpheli serum örneklerinde IHA, ELISA IgG ve kendi hazırladığımız ELISA IgG test sonuçlarının karşılaştırılması. T Parazitol Derg 2003; 27: 122- 4.

22. Wu MB, Zhang LW, Zhu H, Qian ZX. Surgical treatment for thoracic hydatidosis: review of 1230 cases. 2005; 118: 1665- 7.

23. Sakamoto T, Gutierrez C. Pulmonary complications of cystic echinococcosis in children in Uruguay. 2005; 55: 497- 503.

24. Kutlay H. Akciğer kist hidatik hastalığının cerrahi tedavisi. Ekim N, Uçan ES, eds. Toraks Kitapları. 2001; 3: 605-9.

25. Köktürk O. Akciğer hidatik kist hastalığı. Ekim N, Uçan ES, eds. Toraks Kitapları. 2001; 3: 557- 604.

26. Ramos G, Orduna A, Garcia-Yuste M. Hydatid cyst of lung: diagnosis and treatment. World J Surg 2001; 25: 46- 57.

27. Oudni M’RadM, M’Rad S,Gorcii M, et al. Cystic echinococcosis in children in Tunisia: fertility and case distribution of hydatid cysts. 2007; 100: 10- 3.

Kaynak Göster