Akciğer kanserli hastalarda akciğer dışı metastaz ile klinik değerlendirmenin ilişkisi

Akciğer kanserli hastalarda uzak metastazlara özgül semptom ve bulgular ile metastaz varlığı arasındaki ilişki tartışmalı bir konudur. Çalışmamıza akciğer kanseri tanısı alan ve uzak metastazı olan 131 akciğer kanserli olgu alınmıştır. Hastaların 106 (%80.9)'sı küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 25 (%19.1)'i ise küçük hücreli akciğer kanseri idi. Uzak metastazı olan hastaların 63 (%48.1)'ünde kemik metastazı, 27 (%20.6)'sinde karaciğer metastazı, 24 (%18.4)'ünde ise beyin metastazı ve diğerlerinde (%12.9) ise surrenal, karşı akciğer, cilt, intraabdominal ve servikal lenf bezleri metastazı vardı. Uzak metastazı olan hastalar içinde, kemik metastazı olanların %39.7 (25/63)'sinde, beyin metastazı olanların %54.2 (13/24)'sinde ve karaciğer metastazı olanların ise %37.1 (10/27)'inde organa özgül semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar bulguları müspet olarak saptandı. Klinik değerlendirmenin, kemik, karaciğer ve beyin metastazlarını tahmin etmedeki sensitiviteleri sırasıyla %39.7, %37.1, %54.2, spesifisiteleri %79.4, %82.7, %94.4, pozitif prediktif değerleri %64.1, %35.7, %68.4, negatif prediktif değerleri %58.7, %83.5, %90.2, ve likelihood değerleri 1.9, 2.1, ve 9.7 olarak bulundu. Akciğer kanserli hastaların uzak metastaz varlığı açısından sadece organa özgül semptom, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile değerlendirilmesinin, özellikle kemik ve karaciğer metastazlarında yeterli olmadığı görülmektedir.

The correlation between the distant metastases and clinical evaluation in lung cancer patients

The relationship between metastatic organ-specific abnormalities and distant metastases is controversial. The study included 131 lung cancer patients with distant metastases. Hundred and six patients (80.9%) were non-small cell lung cancer and 25 (19.1%) were small-cell lung cancer. Of the whole patients with distant metastases, 63 (48.1%) had bone, 27 (20.6%) liver, 24 (18.4%) brain and remainders (12.9%) had surrenal, lung, skin and intraabdominal – cervical lymph node metastases. Organ specific symptoms, physical examination findings and laboratory data were detected in 39.7% (25/63) patients with bone metastases, in 54.2% (13/24) patients with brain metastases, in 37.1% (10/27) patients with liver metastases. Sensitivity of prediction of clinical evaluation of the patients, for putting forward bone, liver and brain metastases were 39.7% , 37.1% , 54.2% , specificity 79.4%, 82.7% , 94.4% positive predictive value 64.1% , 35.7% , 68.4% , negative predictive value 58.7% , 83.5% , 90.2% and likelihood value 1.9 , 2.1 , 9.7 respectively. As a result, in lung cancer patients with bone and liver metastases, clinical evaluation of organ-specific symptoms, physical findings and laboratory data were not so effective to predict distant metastases.

Kaynakça

1. Işıtmangil T, Balkanlı K.Akciğer kanserinde yeni evrelendirme sistemi. In:Hastürk S,Yüksel M, eds.Akciğer Kanseri. İstanbul, Bilmedya grup yayınevi;2000:79-101.

2. Salvatirra A,Baamande C, Lamas JM, ve ark.Extrathoracic staging of bronchogenic carcinoma. Chest 1990;97:1052-1058.

3. Hooper RG, Beechler CR, Johnson MC. Radioisotope scanning in the initial staging of bronchogenic carcinoma. Am Rev Respir Dis 1978;118:279-286.

4. Alpar S, Uçar N, Turgut A, ve ark.Akciğer kanseri hastalarda uzakmetastaz ile organa özgül semptomları ilişkisi. Tüberküloz ve Toraks 2004;52:14-18.

5. Bilgin S, Yılmaz A, Özdemir F, ve ark. Extrathoracic staging of non-small cell bronchogenic carcinoma: Relationship of the clinical evaluation to organ scans. Respirology 2002;7:57-61.

6. Mountain CF. A new international staging system for lung cancer. Chest 1997;111:1710-1717.

7. Tornyos K, Garcia O, Karr B, LeBeaud R. A correlation study of bone scanning with clinical and laboratory findings in the staging of non-small cell lung cancer. Clin Nucl 1991;16:107-109.

8. Jacobs L, Kinkel WR, Vincent RG. ‘Silent’ brain metastases from lung carcinoma determined by computerized tomography. Arch Neurol 1977;34:690-693.

9. Silvestri GA, Littenberg B, Colice GL. The clinical evaluation for detecting metastatic lung cancer: A meta-analysis. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:225-230.

10. Çok G.Akciğer kanserlerinde evreleme ve prognoz. In:Akkoçlu A, ed.Akciğer Tümörleri.Ankara:Türkiye Klinikleri, Ortadoğu reklam tanıtım ve yayıncılık A.Ş. 2004:3:222-230.

11. The Canadian Lung Oncology Group. Investigating extrathoracic metastatic disease in patients with apparently operable lung cancer. Ann Thorac Surg 2001;71:425-433.

12. Quint LE, Tummala S, Brisson LJ, ve ark. Disribution of distant metastases from newly diagnosed non small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 1996;62:246-250.

13. Klein JS, Webb WR. The radiologic staging of lung cancer. J Thorac Imaging 1991;7:29-47.

14. Metintaş M,Özdemir N, Ekici M, ve ark. Bronş kanserli olgularda akciğer dışı metastaz ile metastazla ilgili semptom, fizik muayene ve laboratuar bulgularının ilişkisi. Solunum Hastalıkları 1994; 3:327-337.

15. Yılmaz U,Utkaner G,Kopcuoğlu R,Kalenci D.Bronş kanserinin başlangıç evrelemesinde kemik sintigrafisi (klinik değerlendirme ile ilişkisi). Tüberküloz ve Toraks 1997;45:1-6.

16. Toloza EM, Harpole L, McCrory DC. Noninvasive staging of non small cell lung cancer. In:Block AJ, Collop NA, Mann DL, eds. Lung cancer guidelines. Chest 2003;123:137-146.

17. Margolis ML. Non-small Cell Lung Cancer –Clinical aspects, diagnosis, stagings and natural history. In:Fishman AP, ed. Pulmonary Diseases and Disorders. NewYork: McGraw Hill; 1998;1759-1781.

18. Kormas P, Bradshaw JR, JeyasinghamK. Preoperative computed tomography of the brain in non-small cell bronchogenic carcinoma. Thorax 1992;47:106-108.

19. Moğulkoç N.Akciğer kanserlerinin semptomları ve bulguları. In: Haydaroğlu A, ed.Akciğer Kanserleri: Tanı ve tedavi. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi;2000:57-76.

20. Pfister DG, Johnson DH,Azzoli CG, ve ark.American Society of Clinical Oncology treatment of unresectable non-smallcell lung cancer guideline: Update 2003. J Clin Oncol 2004; 22:1-24.

21. Pagani JJ. Non-small cell lung carcinoma adrenal metastases: computed tomography and percutaneous needle biopsy in their diagnosis. Cancer 1984;53:1058-1060.

Kaynak Göster