Akciğer hidatik kisti ve cerrahi tedavi

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde Kasım 2003-Temmuz 2010 tarihleri arasında hidatik kist tanısı ile opere edilen hastaların cerrahi tedavi sonuçları retrospektif olarak tartışıldı. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 50 erişkin olgu akciğer hidatik kisti tanısı ile opere edildi. Yirmi altı olgu erkek (%52), 24 olgu (%48) kadındı. Olguların yaş ortalaması 45,8 (20-76) yıldır. Olguların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, şikâyetleri, klinik bulguları, tanısal ve radyolojik özellikleri, yapılan cerrahi uygulamalar, cerrahi tedavi sonuçları ve cerrahi sonrası izlemleri kayıt altına alınarak değerlendirildi. Bulgular: Hidatik kist 25 olguda sağ hemitoraksta, 18 olguda sol hemitoraksta, yedi olguda bilateral yerleşimliydi. Kırk dört hastaya kistotomi-kapitonaj (%88), beş hastaya wedge rezeksiyon (%10), bir hastaya pnömonektomi (%2) uygulandı. Hastalara postoperatif iki ay boyunca albendazol tedavisi verildi, iki yıllık takip süresince nüks saptanmadı. Sonuç: Akciğer kistlerinin primer tedavisi cerrahidir. Hem kistin boşaltılması ve germinatif membranın çıkarılması hem de parankim koruyucu niteliği ile kistotomi-kapitonaj yeterli iyileşme sağlayan bir yöntemdir.

Hydatid cyst of lung and surgical therapy

Aim: In this study, the surgical results of patients operated with the diagnosis of hydatid cyst between November 2003 and July 2010 in our clinic were discussed retrospectively. Material and method: A total of 50 adult patients were operated with the diagnosis of pulmonary hydatid cyst in our clinic. Twentysix cases (52%) were male, twenty-four cases (48%) were female. The mean age of patients was 45,8 (20-76) years. The demographic charactheristics of patients such as age and gender, symptoms, clinical findings, diagnostic and radiological features, surgical procedures, results of surgical treatments and postoperative followup results were evaluated based on the records. Results: Twenty-five of hydatid cysts were located in the right hemithorax, 18 of them were located in the left hemithorax and 7 of hydatid cysts were located bilaterally. Cystotomy and capitonnage was performed in 44 (88%) patients, wedge resection was performed in 5 (10%) patients and 1 (2%) patient underwent pneumonectomy. All patients were treated with albendazole postoperatively for two months and there was no recurrence. Conclusion: Primary treatment of lung hydatid cysts was surgery. The fluid of the cysts can be aspirated, germinative membrane can be removed and parenchyma can be protected with cystotomy-capitonnage method.For this reason, cystotomy capitonnage method provides enough improvement.

Kaynakça

1. Health Statistics: Republic of Turkey Ministry of Health, Research Planning and Coordination Counsil, Ankara, 1997.

2. Özyurtkuran MO, Balcı AE. Surgical treatment of intrathoracic hydatid disease: A 5 five year experience in an endemic region. Surg Today 2010;40:31-37.

3. Sivrikoz MC, Tunçözgür B, Nacak İ, Elbeyli L. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in pediatric patients. Pediatric Pulmonology 2003;35:87-90.

4. Fuat S. Kist hidatikli olgularda cerrahi deneyimimiz. The Eurasian Journal of Medicine 2007:39:178-183.

5. Balcı AE, Eren N, Eren Ş, Ülkü R, Cebeci E. Surgical treatment and follow up of 728 cases. Solunum Hastalıkları 2001;12:216-222.

6. Yuncu G, Sevinç S. Akciğer hidatik kistleri. İlker Ö, Adem G, eds. Göğüs Cerrahisi 1. Baskı. Ankara: Sim Matbaacılık; 2003:1011-1024.

7. Eren N, Özgen G. Simultaneous operation for right pulmonary and liver echinococcosis. Scan J Thorac Cardiovasc Surg 1990;24:131-134.

8. Novick RJ, Tchervenkov CI, Wilson JA, Munro DD, Mulder DS. Surgery for thoracic hydatid disease: North American experience. Ann Thoracic Surg 1987;43:681-686.

9. Ozçelik C, Inci I, Toprak M, Eren N, Ozgen G, Yaşar T. Surgical treatment of pulmonary hydatidosis in children: Experience in 92 patients. J Pediatr Surg 1994;29:392-395.

10. Turna A, Yilmaz MA, Haciibrahimoğlu G, Kutlu CA, Bedirhan MA. Surgical treatment of pulmoner hydatid cysts: is capitonnage necessary. Ann Thorac Surg 2002;74:191-195.

11. Burgos L, Baquerizo A, Muñoz W, de Aretxabala X, Solar C, Fonseca L. Experience in the surgical treatment of 331 patient with pulmonary hydatidosis. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102:427- 430.

12. Burgos R, Varela A, Castedo E, Roda J, Montero CG, Serrano S. Pulmonary hydatiosis: Surgical treatment and follow up 240 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1999;16:628-634.

13. Peleg H, Best LA, Gaitini D. Simultaneous operation for hydatid cysts ofright lung and liver. J Thorac Surg 1985;90:783-787.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.2b453

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akciğer hidatik kisti ve cerrahi tedavi

Muammer Cumhur SİVRİKOZ, Hacer BOZTEPE, Egemen DÖNER, Erhan DURCEYLAN, Ebubekir AKSU, CUMHUR MURAT TULAY

Göğüs duvarının primer leiomyomu

Leyla Yağcı TUNCER, Ebru SULU, Ferda AKSOY, HURİYE BERK TAKIR, CÜNEYT SALTÜRK, Ebru DAMADOĞLU, Adnan YILMAZ

Radyolojik olarak maligniteyi taklit eden endobronşiyal tüberküloz olgularının klinik ve bronkoskopik özellikleri

Aydın YILMAZ, İbrahi̇m Onur ALICI, NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, YURDANUR ERDOĞAN, Çiğdem BİBER, Ülkü TURAY YILMAZ, Havva YÜCEL

Bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşiyal hamartom olgusu

Leyla Yağcı TUNCER, Volkan BAYSUNGUR, Ebru DAMADOĞLU, Erdal OKUR, Ebru SULU, GÖKHAN ERGENE, Adnan YILMAZ

Sigara ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıkları

OĞUZHAN OKUTAN, TAYFUN ÇALIŞKAN

Pulmoner alveoler proteinozis: İki olgu sunumu

Dilaver TAŞ, Ersin DEMİRER, Erdoğan KUNTER, Zafer KÜÇÜKODACI, Ömer AYTEN, OĞUZHAN OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU

Reynaud fenomeni ile tekrarlayan spontan mediastinal amfizem birlikteliği: Bir olgu nedeniyle

Ahmet ERTUĞRUL, Ahmet Gökhan GÜNDOĞDU, Özkan ÇİNİCİ, Sefa SELÇUK, Galip ERDEM, ATİLA EROĞLU

Reekspansiyon akciğer ödemi: 8 olgunun analizi

UFUK ÇOBANOĞLU, Fuat SAYIR, DUYGU MERGAN İLİKLERDEN

Semptomatik bronşektazili erkek hastaların doğurganlık çağındaki eşlerinde cinsel fonksiyon bozuklukları ve depresyon yaygınlığı: Hastalığın semptomları eşlerini ne kadar etkiliyor?

UFUK ÇOBANOĞLU, Umut KARASU, Yavuz SELVİ, Mustafa GÜLEÇ, Fuat SAYIR, Adem AYDIN, DUYGU MERGAN İLİKLERDEN

Bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Hasan KAHRAMAN, Mustafa Haki SUCAKLI, Ali ÖZER, Nurhan KÖKSAL