Screenfest Film Festivali Sempozyumu: Türkiye’de Film Festivali Çalışmalarının İnşası

Bu yazı Screenfest: Film Festivali Araştırma Dergisi tarafından 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Film Festivali Sempozyumuna ayrılmış olup, yazıda sempozyum, Batıda yerleşik haline gelmiş olan film festivali çalışmaları alanının Türkiye’de de kurumsallaşmasının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Sempozyumda festivaller ve sinema endüstrisi, ulus-ötesi film festivalleri, film festivallerinin yeşilleştirilmesi, film programlama pratikleri, dijitalleşme, film festivallerinin dekolonize edilmesi, tematik -belgesel, insan hakları, yerli- film festivalleri, festivallerin sektör ve akademi arasındaki ilişkileri üzerine yapılan sunuşlar, film festivali çalışmalarının içindeki niş çalışma alanlarına işaret etmiş ve akademinin sektörle daha güçlü bir ilişki kurması gerektiğini vurgulamıştır. Sempozyumun Ankara, İstanbul, Adana ve Antalya Film Festivalleri zamanında dönüşümlü olarak düzenlenecek olması, Türkiye’de film festivali araştırmaları literatürüne hatırı sayılı bir katkı yapacağı açıktır.

Screenfest Film Festival Symposium: The Construction of Film Festival Studies in Turkey

This article is devoted to the Film Festival Symposium organized by screenfest: Journal of Film Festival Studies between November 10-11, 2021, and in the article, the symposium is evaluated as an indicator of the institutionalization of the field of film festival studies in Turkey, which has become established in the West. Presentations made at the symposium on festivals and the cinema industry, transnational film festivals, greening film festivals, film programming practices, digitalization, decolonizing film festivals, thematic-documentary, human rights, indigenous- film festivals, the relations of festivals between industry and academia also pointed out the niche topics within film festival studies, and emphasized that the academy should establish a stronger relationship with the film industry. The fact that the symposium will be held alternately during the Ankara, Istanbul, Adana and Antalya Film Festivals will obviously make a significant contribution to the literature on film festival studies in Turkey.

___

  • Binark, F. M. (2019). Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası “Hallyu”: Güney Kore’de Sinema Endüstrisi, K-Dramalar ve K-pop. Siyasal Kitabevi.
  • Çam, A.; Şanlıer Yüksel, İ. (2020). Türkiye Sinema Mekânları, Seyir ve Seyirci Araştırmaları Bibliyografyası: Yaklaşımlar, Kaynaklar ve Yöntemler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 18 (36), 593-632.
  • de Valck, M. (2020). Vulnerabilities and Resiliency in the Festival Ecosystem: Notes on Approaching Film Festivals in Pandemic Times. P. Dominik Keidl, L. Melamed, V. Hediger, A. Somaini (Ed), Pandemic Media: Preliminary Notes Toward an Inventory (ss. 125-135). (Configurations of Film). Meson Press. https://pandemicmedia.meson.press/chapters/space-scale/vulnerabilities-and-resiliency-in-the-festival-ecosystem-notes-on-approaching-film-festivals-in-pandemic-times/.
  • Iordanova, Dina (2016). The film festival and film culture’s transnational essence. Marijke de Valck, Brendan Kredell and Skadi Loist (Ed.), Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (ss. XI-XVIII). Routledge
  • Özgen, A. (2021, 29 Mayıs). Sinemanın Dekolonizasyonu Ne İfade Ediyor? Altyazı Fasikül, https://fasikul.altyazi.net/dunya/sinemanin-dekolonizasyonu-ne-ifade-ediyor/.
  • Vizenor, G. (1993). The Ruins of Representation: Shadow Survivance and the Literature of Dominance. American Indian Quarterly, 17 (1 ), 7-30.
  • Vizenor, G. (2008). Aesthetics of Survivance: Literary Theory and Practice. G. Vizenor (Ed.), Survivance: Narratives of Native Presence (ss. 1-23). University of Nebraska Press.