Yetki İtirazı Davalarında SGK İşyeri Sicil Numarasının İşlevi ve İşkolu Koduna Yönelik İtirazların Hukuki Niteliği

İşyerinin girdiği işkolunun tespiti özellikle işletme toplu iş sözleşmelerine ilişkin yetki itirazı davalarında uyuşmazlık konusu olmaya devam etmektedir. Yargıtay’a göre, yetki itirazı davasında işletme kapsamına ilişkin bir uyuş- mazlık söz konusu ise Mahkemenin bu konuyu ön sorun veya bekletici sorun yapması gerekir. Ancak, Yargıtay, sendikanın Bakanlığa yetki başvurusunu yaptığı tarihten önce işverenin SGK nezdinde işkolunun değiştirilmesine iliş- kin girişimde bulunup bulunmadığını sorgula- makta ve incelemeyi bu tarihteki SGK kayıtları ile sınırlı tutmaktadır. Halbuki, işletme kapsamına ilişkin uyuş- mazlıklar genellikle SGK kayıtlarındaki maddi hatalardan kaynaklanmaktadır. İş ve sosyal gü- venlik mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı yanın- da vergi mevzuatı ve ticaret odaları gibi kamu- sal nitelikteki kuruluşların işyeri tescil ve sicil işlemleri bir bütün olarak Eurostat NACE Rev.2 kodları temelinde düzenlenmiştir. Sosyal Gü- venlik Kurumu’nun bu kod temelli kayıtların- daki bir hata, yetki işlemlerinde işyerinin farklı bir işkolunda görünmesine neden olmaktadır. İşverenin yetki itirazı davasında ileri sürdü- ğü işkolu kodu itirazı hukuki niteliği itibarıyla işkolu değişikliği talebi değil, maddi hatanın giderilmesi isteminden ibarettir ve 6356 sayılı Kanun m. 5/2 kapsamında değerlendirilemez.

The Function of SSI Workplace Registration Number in the Competence Disputes and Legal Nature of the Objection to Branch of Activity Code

The determination of the branch of activity code that covers the workplace continue to be an issue of dispute especially in competence disputes concerning enterprise collective agree- ments. According to Court of Cassation; if there is a dispute in the scope of the enterprise in com- petence cases, the court should assess this as a preliminary question or preliminary issue. Yet the Court of Cassation questions whether the em- ployer undertook an initiative to change its branch of activity at SSI before the date of the trade union’s application to Ministry for com- petence and limits the inquiry with the SSI re- cords of this date. However, the disputes concerning the scope of enterprise usually emerge from error of facts in SSI records. Labour and social secu- rity legislation, job security and tax legislation are regulated basing on Eurostat NACE Rev.2 coding system; as well as the public institu- tions like trade chambers’ workplace registry procedures. Because of an error in the Social Security Institute’s code-based records, the workplace seems to be in a different branch of activity. The legal nature of objection to branch of activity code in competence disputes is only a request to correct the error in fact; not a branch of activity request and it cannot be considered in the context of art. 5 para. 2 act no. 6356.

Kaynakça

Canbolat, Talat, Toplu iş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri, İstanbul 2013.

Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2015, 674-675.

Eyrenci, Öner, 6356 sayılı Kanunda Toplu İş Söz- leşmesi Türleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.15, 2013.

Özkaraca, Ercüment, Toplu İş İlişkileri, Yargı- tay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 2014, Ankara 2016.

Şahlanan, Fevzi, Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul, 1992.

Tuncay, Can/Kutsal, Burcu, Toplu İş Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2017.

Yenisey, Kübra, İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul, 2007 (işletme).

Yenisey, Kübra, Sendikal Örgütlenmede İşko- lu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi, Çalışma ve Toplum, 2013/4 (İşkolu).

Yıldız, Gaye Burcu, Yetki Tespitine İtiraz Davala- rında Bekletici Mesele, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, İ. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi özel sayısı, cilt 1, Ocak 2016.

Kaynak Göster