Uzaktan Çalışmanın Bir Türü Olarak Evde Çalışma

Meydana gelen ekonomik, teknolojik ve sos-yal gelişmeler, yeni çalışma biçimlerini de bera-berinde getirmiştir. Ortaya çıkan yeni çalışma bi-çimleri, klasik çalışmanın aksine zaman ve işyeri açısından esnekleştirilmiş çalışma şekillerini içer-mektedir. En bilinen atipik çalışma türlerinden olan evde çalışmanın da Türkiye’de yaygın uy-gulama alanı bulduğu, ekonomik ve teknolojik değişimin etkisiyle içeriğinin yenilendiği bir ger-çektir. Türkiye’de evde çalışanlar büyük ölçüde iş ve sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışında bırakıldığından çalışanların gelir güvencesi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Mevzuatımız bakımından evde çalışma “Evde Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 461-469 maddele-ri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine 2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile eklenen fıkralar uyarınca, “evde çalışma”, “uzaktan çalışma” üst başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Çalışmamızın amacı, Türkiye’de evde çalışanların iş hukuku karşısın-daki durumunu incelemektir. Bu amaç doğrul-tusunda, evde çalışmanın hukuksal özellikleri belirlenmelidir. Ayrıca evde çalışma modelinin ortaya çıkardığı sorunlara, 4857 sayılı İş Kanu-nu ile karşılaştırma yapılarak çözüm getirilmeye çalışılacaktır.

Working from Home As a Type of Remote Work

The economic, technological and social developments brought about new forms of work. Emergence of new forms of work in-volves flexible forms of work in terms of time and work place contrary to the classical work. It is a fact that working from home, one of the most well-known type of atypical works, has found widespread application area in Turkey and its content is renewed due to economic and technological change. In Turkey, home workers are largely excluded from the scope of labor and social security law, therefore the ncome security of the employees is negative-ly affected.In our legislation, home-work is regulated under the title of “Home Worker Employment Contract” in the Turkish Law of Obligations numbered 6098, between the articles 461–469. In addition, according to the paragraphs added to the 14th article of the Labor Law numbered 4857 with the Law numbered 6715 in 2016, “Home Work” was rearranged under the heading “Remote Work”. The aim of our study is to examine the position of the workers who work at home, in view of the labour law in Turkey. For this purpose, the legal characteris-tics of work at home should be determined. In addition, the problems posed by home-work model will try to be solved, by comparing with the Labour Law No. 4857.

Kaynakça

Alp, Mustafa: “Tele Çalışma (Uzaktan Çalış-ma)”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan I, İs-tanbul 2011.

• Aydın, Ufuk: “Tele Çalışma ve Tele Çalışma Avrupa Sözleşmesi”, Prof. Dr. Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul 2008, ss. 351-376.

• Başterzi, Süleyman: “Çalışmanın Kesintiye Uğramasının Sosyal Sigorta İlişkisine Etkisi”, Ankara, 2007. • Berenstein, Ave/Mahon, Pascal: Labour Law in Switzerland, Kluwer Law International, Ha-gue-London-Boston, 2001.

• Centel, Tankut: “Türkiye’de Yeni İstihdam Tür-leri ile İş İlişkilerinin Esnekleştirilmesi” (“Yeni İstihdam Türleri”), Çalışma Hayatında Esnek-lik/ Flexibilität im Arbeitsleben, İzmir 1994.

• Civan Ersun Orhan: İş Hukukunda Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 26, 2010, ss. 525-573.

• Çelik, Nuri/ Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 30. Bası, Eylül 2017, İstanbul.

• Däubler, Wolfgang: Die Offenen Flanken Des Arbeitsrechts / İş Hukukunun Zayıf Yönleri, (Çev. Vedat Laçiner). Ali Güzel’e Armağan, 2010, ss.145-158.

• Dulay Yangın, Dilek: Türk İş Hukukunda Evde Çalışma, Ankara 2016.

• Dulay Yangın, Dilek: “6715 Sayılı Yasa’nın Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümleri ve De-ğerlendirilmesi”, SİCİL, Sayı: 36, Yıl: 2016, ss. 148-171. (Uzaktan Çalışma)

• Engin, Murat: Türk İş Hukukunda Evde Ça-lışma, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi. 2000, Ankara, ss. 269-287.

• Erdut, Tijen: Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evde Çalışma, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2011/2, ss. 55-82.

• Ergin, Hediye: “Özel Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Yeni Borçlar Kanunu Hükümlerinin İş Hukuku Bakımından Önemi”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çö-züm Önerileri, 15. Yıl Toplantıları, 3-4 Haziran 2011, İstanbul 2012, ss. 209-221. • Eyrenci, Öner: “Tele Çalışma ve İş Hukuku”, İHD, 1991, Cilt 1, ss. 199-210.

• Eyrenci, Öner/Bakırcı, Kadriye: Dünyada ve Türkiye’de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İTO Yayınları İstanbul 2000.

• Freeman, Dena: Homeworkers İn Global Supply Chains, Greener Management Inter-national, No. 43, 2003.

• Gülver, Ender: “Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine”, Prof. Dr. Berin Ergin’e Armağan, İÜ-HFM C.I, XXII, S.2, 2014, ss. 103-122.

• Güzel, Ali: “Fabrikadan İnternet’e İşçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 1997, Ankara, ss. 83- 126.

• Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık, 17. Bası, İstanbul, 2018

• Kandemir, Murat: İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, Legal Yayın-cılık, İstanbul 2011.

• Kandemir, Murat: “Evde Çalışma ve 6098 Sayı-lı Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Söz-leşmesine İlişkin Hükümleri”, Prof. Dr. Berin Ergin’e Armağan, İÜHFM C.I, XXII, S.2, 2014, ss. 143-166. (Evde Çalışma)• Karadeniz, Oğuz: “Ev Hizmetlerinde Çalışan-lar ve Sosyal Koruma Sorunu”, İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi, 2008, Ankara.

• Keskin, Doğan: “Kısmi Süreli ve Ev Eksenli Çalışmada Kadının Yeri ve Sorunları”, İş Mü-fettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi, Ankara 2008. • Koç, Yıdırım: Eve İş Verme, Ankara 2001.

• Lordoğlu, Kuvvet: İş Verme Sistemi İçinde Kadın İşgücü Üzerine Bir Alan Araştırması, Friedrich Ebert Vakfı, 1990, İstanbul.

• Martino, Vittorio Di/Wirth Linda: Telework: A New Way of Working and Living. Internatio-nal Labour Review, 129 (5), 1990, ss. 529-549.

• Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/ Baysal, Ulaş: İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.• Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, Cilt I, An-kara 2017 (I).

• Moore, Jeanne: “Homeworking and Work-Life Balance: Does İt Add To Quality Of Life?”, Re-vue Européenne de Psychologie Appliquée. No. 56, 2006, ss. 5-13.

• Özdemir, Burhan: “Ev Çalışması”, Kemal Oğuz-man’a Armağan. İş Hukuku ve Sosyal Güven-lik Hukuku Türk Milli Komitesi, 1997, Ankara, ss. 127-150.

• Özer, Hatice Duygu: Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği, Antalya Bilim Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı:12, Aralık 2018, ss. 193-226.

• Ray, Jean-Emmanuel/Rojot, Jacques: “A Com-parative Study of the Impact of Electronic Technology on Workplace Disputes: National Report on France”, Comp. Labor Law&Pol’y Journal. 24, 2005, ss. 117-146.

• Ruiz Vega, Luz: “Home Work: Towards a New Regulatory Framework?” International La-bour Review. 2, 1992, 131 vd.

• Soysal, Tamer: “Tele Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 9, Cilt: 1, 2006, ss. 133-165.

• Sözer, Ali Nazım: Türk Sosyal Sigortalar Huku-ku, 4. Baskı, İstanbul, 2019.

• Süzek, Sarper: İş Hukuku, Beta Yayıncılık, 2018, İstanbul.

• Tuncay, A. Can: “Çalışma Süreleri ve İstihdam Türlerinde Esnekleştirme”, Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler, ÇMİS, Ankara 1995, ss. 57-74.

• Turan, Ercan/Pakin-Akın, Ebru: “Ev Eksenli Ça-lışanların Sosyal Güvenliği Üzerine Değerlen-dirmeler”, SİCİL, Yıl: 3, Sayı: 12, Aralık 2008, ss. 187-199.

• Uşan, Fatih: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret, Ankara, 2003.

• Villegas Schneider de G.: Home Work: a Case for Social Protection”, International Labour Review, 129 (4), 1990, ss. 423–43

Kaynak Göster