ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI VE ŞÜPHE FESHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Taraflar arasında kişisel bir ilişki kurması nedeniyle iş sözleşmesinde tarafların birbirine olan güveni, özellikle işverenin işçiye olan güveni, sürekli nitelikte olan bu sözleşmenin devam edebilmesi için önemlidir. İşçinin, esaslı bir şekilde iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi veya işverene ya da işyerine karşı suç niteliğinde bir eylemde bulunması halinde işveren, iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle sona erdirebilir. Ancak işçinin esaslı bir şekilde iş sözleşmesini ihlal ettiği veya işverene ya da işyerine karşı suç niteliğinde bir eylemde bulunduğu ispat edilemeyip, ortada sadece güçlü ve giderilemeyen bir şüphe mevcut olabilir. Böyle bir durumda şüphe feshi gündeme gelecektir.Bu çalışmanın ilk bölümünde şüphe feshinin ne olduğu, hukuki niteliği, hangi koşullarda hukuken geçerli kabul edileceği, suçsuzluk karinesiyle ilişkisi gibi konular, özellikle kavramın doğduğu Alman hukukundaki kararlar ve doktrin ışığında ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Türk hukukunda şüphe feshine ilişkin Yüksek Mahkeme kararları, birinci bölümde yapılan tespit ve varılan sonuçlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

CONCEPT OF DISMISSAL ON GROUNDS OF SUSPICION AND EVALUATION OF JUDGEMENTS OF COURT OF APPEAL IN THIS REGARD

Mutual trust and confidence in contracts of employment, especially the employers' trust and confidence in employees, are of importance regarding the formation and continuation of such continuing performance contracts as they create a personal relation between the parties. Employers may terminate employment contracts for valid reason or for just cause in case of essential breach of obligations arising from employment contracts or misconducts that constitutes criminal acts against employers or workplace. However essential breach of obligations arising from employment contracts or criminal acts against employers or workplace may not be proven and there may only be strong and unavoidable suspicion. In such cases dismissal on ground of suspicion will come up. First chapter of this study examines the concept and legal character of dismissal on ground of suspicion under which conditions it will be considered valid, its relation with the presumption of innocence etc. especially in the light of jurisprudence and doctrine of German law where this concept was born. At the second chapter, judgments of Turkish Court of Appeal regarding the dismissal on ground of suspicion will be evaluated within the scope of the findings and conclusions of the first chapter

Kaynakça

Astarlı, M. "İş Sözleşmesinin İşçinin Davranış- ları Nedeniyle Geçerli Feshinde İhtar", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. , Temmuz 2009, ss. 963-992.

Baysal, U. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

Çelik, N., Caniklioğlu, N., Canbolat, T. İş Hu- kuku Dersleri, 28. Bası, Beta Yayınları, İstanbul Deinert, O. "Die Verdachtskündigung - Neues zu alten Thema", Arbeit und Recht, Heft 8-9, , ss. 285-297. Doğan Yenisey, K. "Şüphe Feshi", Sicil İş Huku- ku Dergisi, S.11, Eylül 2008, ss. 65-72.

Dörner K. Kündigungsrecht - Großkommentar zum gesamten Recht der Beendigung von Arbe- itsverhältnissen, Verlag C.H. Beck , 3. Auflage, München 2007.

Dörner, K. "Abschied von der Verdachtskündi- gung", Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 1993, ss. 873-877.

Dörner, K. "Die Verdachtskündigung im Spie- gel der Methoden zur Auslegung von Gesetzen", Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 1992, ss. 865

Eylert, M., Friedrichs, A. "Die Anhörung des Ar- beitnehmers zur Verdachtskündigung", Der Bet- rieb, Heft 40, 2007, ss. 2203-2206.

Eyrenci, Ö., Taşkent, S., Ulucan, D. Bireysel İş Hukuku, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2016.

Griebeling J. Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz (KR) und zu sonstigen kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften, Lu- chterland Verlag, 9. Auflage, München 2009.

Kappellhoff, U. Anwaltshandbuch-Arbeitsrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2005.

Kılıçoğlu M., Şenocak K. "İş Güvencesinde Tahmin İlkesi", Yargıtay Dergisi, C. 34, S. 1-2, Ocak-Nisan 2008, ss. 97-110 .

Manav A. E. İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Turhan Kitabevi, Ankara 2009,

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal, U. İş Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.

Müller-Glöge, R. in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Verlag C.H.Beck, 6. Auflage, Mün- chen 2006.

Naujok, H. "Das Spannungsverhältnis zwischen Verdachtskündigung und Unschuldsvermutung", Arbeit und Recht, 1998, s. 398-402.

Süzek, S. İş Hukuku, 11. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2015.

Tschöpe, U. "Verhaltensbedingte Kündigung - Eine systema-tische Darstellung im Lichte der BAG-Rechtsprechung", Betriebsberater, 2002, ss. 778-784.

Ulucan, D. "4773 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı", İş Güvencesi, Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, 2. Baskı, İs- tanbul 2003.

v. Hoyningen-Huene, G., Linck, R. Kündigun- gsschutzgesetz - Kommentar, Verlag C.H.Beck, Auflage, München 2007. v. Steinau-Steinrück, R., Glanz, P. "Die Verda- chtskündigung in der Praxis", Neue Juristische Woche-Spezial 2008, ss. 274-275.

Wolfhard U. O. Die Verdachtskündigung im Rechtsvergleich Deutschland, Schweiz, Österreich, und ihre Vereinbarkeit mit Art 6 II EMRK, Viyana 2009.

Kaynak Göster