Metal Sektöründeki Son İş Bırakma Eylemleri Nedeniyle İşten Çıkarmalar

Metal sektöründeki son iş bırakma eylemleri, Türk hukuk sistemi bakımından, yasa dışı eylem-ler olarak nitelendirilmektedir. Gerçekten, geçerli bir toplu iş sözleşmesine rağmen işin bırakılması, işçilerin yanısıra, sanayi ile şirket sahiplerine za-rar vermektedir. Bu eylemlere katılan ve bir süre iş bırakan işçiler, işe iade davası açmışlardır. Anı-lan işçilerden bazılarının tekrardan işe alınmayıp işten çıkarılmaları, Yargıtay kararları tarafından işverenin eşit davranma borcuna aykırılık olarak değerlendirilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu konudaki bireysel başvuruda, başvurucular tarafından eşitlik ilkesine aykırı bir davranışın ka-nıtlanmamış olduğunu belirtmiştir. Yine, bu ka-rarda, çalışma ve grev haklarının ihlal edilmediği kabul edilmektedir.

Recent Dismissals Due to the Cessation of Work In the Metal Industry

Latest protests in the metal industry are considered as unlawful acts by the Turkish justice system. In fact, interruption of a smooth working system and refusing to work, even though the workers are under a valid collective labour agreement, harm the industry, company owners and besides the workers themselves. The workers who were attended any of those protests and quit their job for a while, had filed a lawsuit on reinstatement. Some of the workers' acceptance to get back to their work, while not giving some others' the same chance or opportunity, is been considered against equal treatment orders of the Court of Cassation. However, the Constitutional Court claimed by an individual application that there was no act conflicting with the principle of equality regarding the cases. Similarly, it is considered as there is no infringement to work and strike rights of the worker.

Kaynakça

o Baskan, Ş. E. (2013). 6356 Sayılı Kanun Çerçevesin- de İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi. An- kara: Turhan Kitabevi

o Çelik, N./Caniklioğlu, N./Canbolat, T. (2016). İş Hu- kuku Dersleri. 29. bası. İstanbul: Beta Yayınevi

o International Labour Organization (2006). Free- dom of Association. Digest of decisions and prin- ciples of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. Geneva

o Jean-Michel Servais, J.-M. (2009). International Labour Law. The Netherlands: Wolters Kluwer Bu- siness

o Tunçomağ, K./Centel, T. (2016). İş Hukukunun Esasları. 8. Bası. İstanbul: Beta Yayınevi

Kaynak Göster