İşe İade İlâmlarının İcrasında Kesinleşme Şartı

eçerli neden olmadan iş sözleşmesi feshedilen işçi, iş iade davası açmak ve ilgili haklarını hükme bağlatmak hakkına sahiptir. İşe iade ilâmı, yeni bir iş sözleşmesi kurulmasıyla aynı hukukî sonuçları doğurur. İşçi davayı kazanırsa işe iade ilâmındaki fer’ilerin ilâm borçlusu tarafından yerine getirilme-si için icra dairesine başvurabilir. Hukuk Muhake-meleri Kanunu’na göre istinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanunu’nun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36. maddesi hükmü saklıdır (HMK m. 350/1). Kişiler hukuku, aile huku-ku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ka-rarlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez (HMK m. 350/2). İşe iade ilâmları da hemen icra edilemez ve şeklî anlamda kesin hüküm hâline gelmeden icra-ya konulmaz (İş Kanunu m. 21/6). İşçinin işe iadesi-ne hükmedilir fakat ilâmın koşulları ilâm borçlusu tarafından tam olarak yerine getirilmezse, işçi icra dairesine başvurmalı ve icra emri tebliğ ettirme-lidir. İşe iade ilâmı kendiliğinden kabili icra oldu-ğundan cebrî icraya muhtaç değildir. Buna karşılık işe iade ilâmındaki yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin ilâmlı icraya konulması gerekir. İşe iade ilâmı derhal icra edilebilir olmadığında, ilâm ala-caklısı ilâmın şeklî anlamda kesinlik kazanmasına kadar beklemelidir.

Formal Res Judicata Condition in Enforcement of Reinstatement Judgments

f the employee is unfairly dismissed, he or she has the right to sue for reinstatement and also claim connected rights to obtain judicial order. The judgment granting the relief has the same le-gal effect as if a new labor contract is concluded. The employee who is unfairly dismissed can apply to labor court to obtain an order for his reinstate-ment. If the employee wins the lawsuit he or she can apply to enforcement offices in order to com-pel the judgment-obligee to the performance of the secondary issues in reinstatement judg-ment. According to the Code of Civil Procedure, application to appeal shall not stay the enforce-ment of the judgments. The provision in article 36 of the Code of Enforcement and Bankruptcy regarding stay of enforcement is reserved (CPC a. 350/1). Rulings regarding the law of persons, family law and property rights concerning real property shall not be enforced until they become unappealable (CPC a. 350/2). Also reinstatement judgments are not immediately enforceable and they shall not be enforced until they become res judicata effect (Labor Code a. 21/6). If an employ-ee is ordered to be re-instated or re-engaged but the terms of the judgment are not fully complied with by the judgment-obligee then the employ-ee must apply to enforcement offices and send an enforcement order. No enforcement is neces-sary for the reinstatement judgment because it is a self-executory judgment. However, the judicial costs and attorney fee which had been ordered in the reinstatement judgment are needed to be en-forced. When the reinstatement judgment is not immediately enforceable, the judgment-creditor must wait until the judgment becomes formal res judicata.

Kaynakça

• Aktepe, Sezin: İşe İade Davalarının Medenî Usûl Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirilme-si (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 63-101).

• Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kâmil/Deren-Yıl-dırım, Nevhis: Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

• Alp, Mustafa: İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası) (DEÜHFD 2003/1, s. 1-40).

• Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2019.

• Baamonde, Xulio Ferreiro:İspanya İcra Siste-mi ve Teşkilat Yapısı (Uluslararası İcra ve İflaHukuku Konferansı ve Çalıştayı, Tebliğler ve Raporlar, Ankara 2014, s. 45-57).

• Baycık, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.

• Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

• Budak, Ali Cem: Tartışmalar (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, İstinaf Derecesi, Yargıtay Kararlarının Değerlendiril-mesi, Bilirkişilik, İflâsın Ertelenmesi, Eskişehir, 3-5 Ekim 2003, 1-2 Ekim 2004, Ankara 2007, s. 167-172).

• Buz, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005. ,

• Ertan, Emre: Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu (SİHD 2018/40, s. 74-96).

• Çankaya, Osman Güven/Günay, Cevdet İlhan/Göktaş, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2006.

• Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Ta-lat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2019.

• Denti, Vittorio/Silvestri, Elisabetta: Regional Report from Continental Western Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 155-170).

• Duman, Barış: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka-nununa Göre Hizmetlerin Tespiti, Ankara 2002

• Dönmez, Kâzım Yücel: İşe İade Davalarında Ka-rarın Kesinleşmesi ve Tebliği (SİHD 2010/18, s. 143-149)

• Günay, Cevdet İlhan: İş Davaları, Ankara 2012 (Günay-İş Davaları).• Günay, Cevdet İlhan: İş Güvencesi Uygulama-sında Hukukî Sorunlar ve Öneriler (Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010, s. 153-179).

• Günay, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009 (Günay- İş Kanunu Şerhi).• Jacob, Jack: General Report including Regional Report from Great Britain (Trends in the Enfor-cement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 3-67).

• Kılıçoğlu, Mustafa/Şenocak, Kemal: İş Kanunu Şerhi, C. 1, İstanbul 2008.

• Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 2 İs-tanbul 2001 (Kuru-Usul 2).

• Kuru, Baki: Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, 2, Ankara 2020 (Kuru-El Kitabı).

• Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Me-denî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014. • Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: Tespit Davaları, İs-tanbul 2010.

• Manav, A. Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009.

• Narmanlıoğlu, Ünal: İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Sonuçlar (SİHD 2010/19, s. 12-27).

• Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/Deynekli, Ad-nan/Doğan, Ayhan: İİK Şerhi, C. 1,2,3,4,5, An-kara 2007.

• Önen, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku, An-kara 1979.

• Önen, Ergun: İnşaî Dâva, Ankara 1981 (Önen-İn-şaî Dâva).

• Özbek, Mustafa: İşe İade Davasında Davacı İşçi-nin Tedbiren İşe İadesi (Çalışma ve Toplum Der-gisi 2012/4, s. 11-39) (Özbek-Tedbiren İşe İade).

• Özbek, Mustafa Serdar: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği, C. 1, 2, An-kara 2018 (Özbek-İlâmlı İcranın Etkinliği).

• Özekes, Muhammet: İş Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hu-kuku Bakımından Değerlendirilmesi (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 479-514) (Özekes-İş Kanunu).

• Özekes, Muhammet: Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygu-lama Sorunları (İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, s. 131-170) (Öze-kes-Uygulama Sorunları).

• Özekes, Muhammet: İşe İade Davalarında Hü-küm Altına Alınan Alacakların Takibi ve İcra Taz-minatları (SİHD 2006/4, s. 32-38) (Özekes-İşe İade Davaları).

• Özekes, Muhammet: 7036 sayılı Kanunla Yapı-lan Değişikliklerin İşe İade Davasının Niteliği ve İcrasına Etkisi (SİHD 2018/39, s. 62-77) (Öze-kes-İşe İade Davasının Niteliği ve İcrası).

• Özkaya-Ferendeci, H. Özden: Alman Hukuku’n-da Fesih Bildiriminin İptali Davası İle Türk Huku-ku’ndaki İşe İade Davası’nın Yargılama Hukuku Bakımından Genel Bir Karşılaştırılması (MİHDER 2011/18, s. 121-163).

• Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Mu-hammet/Atalı, Murat/Erdönmez, Güray/Akkan, Mine/Yeşilırmak, Ali/Taş Korkmaz, Hülya: Me-denî Usûl Hukuku, C. 1, 2, 3, Ankara 2017.

• Postacıoğlu, İlhan E.: Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.• Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2015.

• Saraç, Coşkun: Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti (Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010, s. 451-488).

• Stalev, Zhivko: Regional Report fromContinen-talEastern Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deven-ter 1988, s. 171-189).

• Sungurtekin Özkan, Meral: İnşai Karar ve Özel-likleri (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Ar-mağanı, Ankara 2004, s. 553-576).

• Süzek, Sarper: İş Hukuku, İstanbul 2019.

• Tanrıver, Süha: “Tartışmalar” (Medenî Usûl ve İc-ra-İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, İstinaf Dere-cesi, Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Bi-lirkişilik, İflâsın Ertelenmesi, Eskişehir, 3-5 Ekim 2003, 1-2 Ekim 2004, Ankara 2007, s. 162-163).

• Tutumlu, Mehmet Akif: Hukuk Yargılamasında Hüküm ve Gerekçeli Karar, Ankara 2007.

• Uçum, Mehmet: İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları (SİHD 2008/11, s. 43-58).

• Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, C. 1-2, İstanbul 2000.• Yılmaz, Ejder: İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler (SİHD 2006/4, s. 20-31, s. 27-29) (Yılmaz-İşe İade Davalarında Yargıla-ma Usulü).

• Yılmaz, Ejder: İşe İade Başvurusunun Avukat Aracılığıyla Yapılabilirliği (SİHD 2009/14, s. 123-133) (Yılmaz-İşe İade Başvurusu).

• Yılmaz, Ejder: İşe İade Davasında Verilen Hük-mün İcra Takibine Konulması (SİHD 2010/17, s. 45-52) (Yılmaz-İcra Taki

Kaynak Göster