İş Hukukunda Ev Hizmetleri

ş hukukumuzda “ev hizmetleri” İş Kanu-nu’nun kapsamı dışında bırakılmıştır. Ev hiz-metlerini konu alan ayrı bir iş kanunu ise bu-lunmamaktadır. Dolayısıyla, bu alanda çalışan işçiler, Borçlar Kanunu kapsamında yer almak-tadırlar. Ancak, hukukumuzda “ev hizmetleri” kavramı tanımlanmamıştır. Bu nedenle, hangi işlerin bu kapsamda yer alacağı tam olarak belli değildir. İş Kanunu’nun, ev hizmetlerini kapsam dışı bırakan düzenlemesinin hukuki niteliği de tartışmalıdır. Yine, ev hizmetlerinin niteliği ve işin yapıldığı yer, ev hizmetleri ko-nulu iş sözleşmelerini diğer iş sözleşmelerin-den ayırmaktadır. Borçlar Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemelerin, ev hizmetleri yönünden ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir. Aşağıda tüm bu hususlar dikkate alınarak konu incele-necektir

Domestic Services in Labour Law

In labour law, domestic services are exclud-ed from the scope of the Labour Act. There is no separate labour act on domestic services. Therefore, workers working in this field are covered by the Code of Obligations. How-ever, the concept of domestic services has not been defined in our law. For this reason, it is not clear exactly which jobs will be in-cluded in this scope. The nature of the labour act provision that excludes home services is controversial. Again, the quality of domestic services and the place of work distinguishes the contracts on domestic services from oth-er contracts. Some regulations in the Code of Obligations also need to be evaluated in term of domestic services. The subject will be examined below by considering all these is-sues

Kaynakça

• Aktay, A. N./Arıcı, K./Kaplan, E.T.S.: 2013, İş Hu-kuku, 6. Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi.

• Akyiğit, E.: 1999, Kıdem Tazminatı, Ankara, Seç-kin Yayınevi.

• Akyiğit, E.: 2008, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 sayılı İş Kanunu Şerhi, 1. Cilt, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları.

• Caniklioğlu, N./Özkaraca, E.: 2016, Ev Hizmet-lerinde Çalışanların Sigortalılığı, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Mecmuası, Özel Sayı, 1133-1161.

• Çelik, N./Caniklioğlu. N./Canpolat, T.: 2019, İş Hukuku Dersleri, 32. Bası, İstanbul, BETA Yayı-nevi.

• Çil, Ş.: 2011, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, (9. Hukuk Dairesi 2010-2011 Yılları), 4. Baskı, Anka-ra, Turhan Kitapevi.

• Demir, F.: 2013, İş Hukuku ve Uygulaması, 7. Baskı, İzmir, Albi Yayınları.

• Ertürk, A. A.: 2015, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9. Mad-desi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu-kuku Dergisi, Legal, C. 12, S. 46, 89-127.

• Ekonomi, M.: 1976, İş Hukuku, Cilt 1, Ferdi İş Hukuku, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.

• Eren, F.: 2018, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi.

• Erdoğdu, S./Toksöz, G.: 2013, Kadının Görün-meyen Emeğinin Görünen Yüzü, Türkiye’de Ev İşçileri, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), An-kara Ofisi.

• Eyrenci, Ö./Taşkent, S./Ulucan, D.: 2019, Bireysel İş Hukuku, 9. Baskı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Güzel, A./Okur, A.R./Caniklioğlu, N.: 2018, Sos-yal Güvenlik Hukuku, 17. Bası, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Günay, A.: 2018, Türk Hukukunda ve Karşılaş-tırmalı Hukukta Evde Çalışma, İstanbul, Legal Yayınevi.

• Kökkılınç, A. G.: 2019, Ev Hizmetlerinde Çalışan İşçilerin İş İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşlet-me Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2, 537-557.

• Manav, A. E.: 2015, Ev Hizmetlerinde Çalışanla-rın Sigortalılığı, TBB Dergisi, 120, 509-537.

• Mollamahmutoğlu, H./Astarlı, M./Baysal, U.: 2019, İş Hukuku Ders Kitabı, Cilt 1, Bireysel İş Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Lykeion Yayınları.

• Narmanlıoğlu, Ü.: 2014, İş Hukuku, Ferdi İş İliş-kileri I, 5. Baskı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Okur, A. R.: 2004, Ev Hizmetlerinde (İşlerinde) Çalışanların Sigortalılığı, Kamu – İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Ar-mağan, C. 7, S. 3, 347-368.

• Özkaraca, E.: 2008, İşyeri Devrinin İş Sözleşme-lerine Etkisi ve İşverenin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, Beta Yayınevi.

• Sevimli, K. A.: 2013, Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Ge-nel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması, Çalış-ma ve Toplum, 2013/1, 107-147.

• Süzek, S.: 2019, İş Hukuku, 18. Baskı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Şakar, M.: 2015, Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, 7. Baskı, Ankara, Yaklaşım Yayınları.

• Şakar, M.: 2018, İş Hukuku Uygulaması, 12. Bas-kı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Şakar, M.: 2017, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12. Baskı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Tunçomağ, K./Centel, T.: 2013, İş Hukukunun Esasları, 6. Baskı, İstanbul, BETA Yayınevi.

• Yıldırımalp, S.: 2014, Türkiye’de Ev Hizmetin-de Çalışanların Sorunları, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C 4, S. 1, 45-59.

Kaynak Göster