İŞ HUKUKUNDA AMACA UYGUN YORUM

Türk Medeni Kanunu'nun 1. Maddesinin 1. Fıkrasına göre "Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır." Öğretide ve yargı kararlarında da kabul edildiği gibi kanunun özünün (ruhunun) araştırılması kanun amacının belirlenmesini gerektirir. Bu nedenle "işçi lehine yorum" iş ilişkilerinde her durumda başvurulacak bir yorum yöntemi değildir. İş hukuku kuralının amacı belirlenemiyorsa, o takdirde iş mevzuatının tümünün genel amacından hareketle işçi lehine yoruma başvurulabilir. Zamana göre objektif (amaca uygun) yorum, yorum yapılan zamanın koşul ve ihtiyaçlarına göre yorum yapılmasına imkân tanıdığından iş yasası kuralının gerçek amacının belirlenmesinde etkili bir yorum yöntemidir.

EXPEDIENT INTERPRETATION IN LABOUR LAW

According to the fi rst paragraph of fi rst article of Turkish Civil Code; "The law shall be applicable to all the issues where it refers with its wording and substantiality." As it's accepted in doctrine and case law, the search for substantiality (spirit) of the law requires the identifi cation of its purview. In this regard, "interpretation in favour of the worker" is not an interpretation method to refer in every condition in labour relations. If the purview of the labour rule cannot be identifi ed, then "interpretation in favour of the worker" could be applicable, with reference to the general purview of the whole labour legislation. Allowing to interprete according to the conditions and needs of the time the interpretation is made; up to date objective (expedient) interpretation is an effective method for identifi cation of the real purview of the labour law provision.

Kaynakça

Aktay, A.N. – Arıcı, K. – Kaplan, E.T.S.: İş Hukuku B.6, Ankara 2013.

Akipek, J.G. – Akıntürk, T.: Türk Medeni Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, B.4, İstanbul 2002.

Akyiğit, Ercan: Toplu İş Hukuku, Ankara 2015.

Alpagut, Gülsevil: AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler, TİSK Akademi, 2008/1, 7-37.

Aral, Vecdi: Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, B.2, İstanbul 1975.

Aykaç, Hande Bahar: İş Hukukunda Alt İşveren, İstanbul 2011.

Balta, Tahsin Bekir: İdare Hukuku, I, Genel Konular, Ankara 1970/72.

Başterzi, Süleyman: Avukatla Bağıtlanan Sözleşmenin Hukuki Niteliği, İş Sözleşmesinin Vekalet ve Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Ayrılması, Sicil, 17, Mart 2010, 175-198.

Başterzi, Süleyman: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 2009, Ankara 2011, 1-131.

Baycık, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.

Baycık Gaye: Çalışma Sürelerinde Güvenceli Esneklik Uygulamaları, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, İstanbul 2014, 223-262.

Boldt, Gerhard: Le contrat de travail dans le droit de la République Fédérale d’Allemagne, Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E. C.A., Paris 1965, 225-310.

Brun, A.-Galland, H.: Droit du travail, T.I, Les rapports individuels de travail éd. 2, Paris 1978.

Can, Cahit: Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri ve Genel Gelişim Çizgisi, B.2, Ankara 2012.

Centel, Tankut: İş Hukuku, C.I, Bireysel İş Hukuku, B.2, İstanbul 1994.

Çağıl, Orhan Münir: Hukuk Metodolojisi Dersleri, B.3, İstanbul 1962.

Çelik, Nuri: Asıl İşveren Tarafından Alt İşverene İş Verilmesinin Koşulları, Karar İncelemesi, Sicil 13, Mart 2009, 83-92.

Çelik, Nuri: İş Kanunu’ndaki Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi Koşuluna İlişkin Bir Yasal Değişiklik Girişimi Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.I, İstanbul 2011, 5-8.

Çelik, N.-Caniklioğlu, N.-Canbolat, T.: İş Hukuku Dersleri, B.28, İstanbul 2015.

Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara 1986.

Çil, Şahin: Uygulamaya Yansıyan Yönüyle Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2009, 5-126.

Demir, Fevzi: En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, B.7, İzmir 2013.

Demircioğlu, M.-Centel, T: İş Hukuku, B.17, İstanbul 2013.

Dereli, Toker: Turkey’s 2003 Labour Act, An experiment in law-making based on social dialogue, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011, 27- 32.

Deschenaux, Henri: Le titre préliminaire de Code Civil, T. II, I, Fribourg 1969.

Doğan Yenisey, Kübra: İş Hukukunun Emredici Yapısı, İstanbul 2014.

Doğan Yenisey, Kübra: La modifi cation du contrat de travail, Genève 2005.

Doğan Yenisey, Kübra: La protection du salarié face à une modifi cation in “pejus”, Halil Aksu’ya Armağan, İstanbul 2000, 428-436.

Dupeyroux, Jean-Jacques: Droit civil et droit du travail: l’impasse, Dr.soc., Mai 1988, 371-373.

Durand, P.-Jaussaud, R.: Traité de droit du travail, T.I, Paris 1947.

Edis, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, B. 2, Ankara 1983.

Ekonomi, Münir: İş Hukuku, C. I, Ferdi İş Hukuku, B. 3, İstanbul 1987.

Elbir, Halid Kemal: İş Hukukunda Yorum, İHD, Ocak 1969, 3-34.

Esener, Turhan: İş Hukuku, B. 3, Ankara 1978.

Esener Turhan: Hukuka Giriş, B. 11, İstanbul 2015.

Eyrenci, Öner: İş Sürelerinin Esnekleştirilmesi ve Türk İş Hukuku, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, 227-242.

Eyrenci, Ö.-Taşkent, S.-Ulucan, D.: Bireysel İş Hukuku, B. 5, İstanbul 2014.

Gülmez, Mesut: Sosyal İnsan Haklarının Temelinde Sosyal Devlet İçin Öneriler, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. III, İstanbul 2011, 3133-3174.

Güriz, Adnan: Hukuk Başlangıcı, B. 12, Ankara 2009.

Gürkan, Ülker: Sosyolojik Hukuk İlmi, Ankara 1961.

Güven, E.-Aydın, U.: Bireysel İş Hukuku, B. 4, Eskişehir 2013.

Güzel, Ali: Alt İşveren Uygulanmasında Güvencesiz Bir Sisteme Doğru…, ÇT, 27, 2010/4, 15-28.

Güzel, A.-Ugan Çatalkaya, D.: İş Sözleşmesinin Uygulanmasında ve İşverenin Yetkisinin Sınırlanmasında Dürüstlük (Objektif İyi Niyet) Kuralının İşlevi Üzerine, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, İstanbul 2014, 17-66.

Hatemi, Hüseyin: Medeni Hukuka Giriş, B. 3, İstanbul 2004.

Işık, Rüçhan: Esneklik: Toplu Pazarlık Yoluyla, Sicil, 3, Eylül 2006, 126-136.

Işıktaç, M.-Metin, S.: Hukuk Metodolojisi, İstanbul 2003.

İmre, Zahit: Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1980.

Javiller, Jean-Claude: Droit du travail, éd. 2, Paris 1988.

Jeammaud, Antoine: Le droit du travail en changement, Essai de Mesure, Dr. Soc., Mars 1998, 211- 222.

Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, B. 6, Ankara 1981.

Kar, Bektaş: İş Hukukunda Yorum, Sicil, 28, Aralık 2012, 72-81.

Kar, Bektaş: İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, C. I, İzmir 2014, 869-882.

Kauffmann O., Kessler. F.-Köhler, P.A.: Le droit social en Allemagne, Paris 1991.

Keyman, Selahattin: Hukuka Giriş ve Metodoloji, Ankara 1981.

Keyman, Selahattin: Hukukta Bir Tanım Denemesi, Prof. Dr. Akif Erginay’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1981, 3-29.

Keyman, S.-Toroslu, H.: Hukuka Giriş, B. 5, Ankara 2012.

Kılıçoğlu, M.-Şenocak, K.: İş Kanunu Şerhi, B. 3, İstanbul 2013.

Kırca, Çiğdem: Kanunların Yorumunda Yorum Yöntemleri, Norm Koyma ve Hüküm Verme, Ankara Hukuk Toplantıları, Ankara 2009, 347-366.

Levenbach, Marius G.: Le contrat de travail en droit néerlandais, Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A., Paris 1965, 583-727.

Mengoni, Luigi: Le contrat de travail en droit italien, Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A., Paris 1965, 414-521.

Meyer, Nadège: L’ordre public en droit du travail, Paris 2006.

Mollamahmutoğlu, H.-Astarlı, M.-Baysal, U.: İş Hukuku, B. 6, Ankara 2014.

Munck, Jean de: Les trois crises du droit du travail, Dr.Soc., Mai 1999. 443-446.

Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku, I, Ferdi İş İlişkileri, B. 5, İstanbul 2014.

Oğuzman, M.K.-Barlas, N.: Medeni Hukuk, B. 16, İstanbul 2010.

Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, B. 2, Ankara 1992.

Özveri, Murat: Güvencesizliğin Hukuku: Esneklik, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011, 277-295.

Pélissier, Jean: Droit çivil et contrat individuel de travail, Dr.soc., Mai 1988, 387-394.

Ray, Jean-Emmanuel: Nouvelles Technologies et nouvelles formes de subordination, Dr.soc., Juin 1992, 525-537

Reisoğlu, Seza: Hizmet Akdi, Ankara 1968.

Rivero, J.-Savatier, J.: Droit du travail, éd. 12, Paris 1991.

Rozes, Louis: Remarques sur l’ordre public en droit du travail, Dr.soc., Septembre-octobre 1977, 311- 326.

Sağlam, Fazıl: Anayasa Hukuku Ders Notları, Lefkoşa 2013.

Sağlam, Fazıl: Sosyal Devlet İlkesi ve Duyarsızlaşma, Prof. Dr. Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul 2008, 753-771.

Saymen, Ferit Hakkı: Türk İş Hukuku, İstanbul 1954.

Serozan, Rona: Medeni Hukuk, Genel Bölüm-Kişiler Hukuku, B. 6, İstanbul 2015.

Serozan, Rona: Hukukta Yöntem, İstanbul 2015.

Sözer, Ali Nazım: Hukukta Yöntembilim, B. 2, İstanbul 2011.

Spyropoulos, Georges: Le droit du travail à la recharche d’un nouvel équilibre entre le social et l’économique: refl exions en marge d’un congrés, Dr.soc., Mars 1992, 259-264.

Supiot, Alain: Critique du droit du travail, Paris 1994.

Supiot, Alain: Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris 2005.

Supiot, Alain: Pourquoi un droit du travail?, Dr.soc., Juin 1990, 485-492.

Sur, Melda: İş Hukuku, Toplu İlişkiler, B. 5, İstanbul 2015.

Süzek, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara 1976.

Süzek, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985.

Süzek, Sarper: İş Hukuku, B. 4, 2008, B. 9, 2013, B. 11, 2015, İstanbul.

Süzek, Sarper: Bireysel İş Hukukunun Bugünü ve Geleceği, Sicil, 14, Haziran 2009, 5-28.

Süzek, Sarper, İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, 129-137.

Süzek, Sarper: İş Hukukunda Yorum, İnan Kıraç’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, Ankara 1994, 231-238.

Tanör, Bülent: Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul 1978.

Teyssié, Bernard: Droit du travail, 1, Relations individuelles de travail, éd. 2, Paris 1992.

Tuncay, A. Can: Brief history and fl exibilisation efforts of Turkish Labor Law, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, C. I, İzmir 2014, 341-367.

Tunçomağ, Kenan: İş Hukuku, C. I, B. 4, İstanbul 1986.

Tunçomağ, K.-Centel, T.: İş Hukukunun Esasları, B. 6, İstanbul 2013.

Ulucan, Devrim: Çalışma Hayatında Esneklik, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara 1998, 525-541.

Ulucan, Devrim: Esneklik İhtiyacı ve İş Hukukunun İşçiyi Koruma İşlevi, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, 203-217.

Yıldız, Gaye Burcu: Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 2011, 203-231.

Kaynak Göster