Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Kısmi Süreli Çalışma Uygulaması

Mevzuatımızda son yıllarda çalışan kadınlara ve annelere yönelik farklı hükümler getirilmektedir. Bunlardan birisi de, çalışan ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenebilmelerine olanak tanıyan düzenlemelerdir. Bu çerçevede 4857 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinmeye bağlı kısmi süreli çalış- ma hakkı tanıyan hükümler getirilmiştir. Öte yandan konuyla ilgili olarak, "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, Kanunun m. 74/II hükmünde, doğum ve evlat edinmeye dayalı olarak haftalık çalışma süresinin yarısına kadar izin hakkı tanıyan yeni düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmamızda esas itibariyle 4857 sayılı Kanunun m. 13/V hükmüne göre yapılacak kısmi süreli çalışmaya ilişkin esaslar değerlendirilmeye çalı- şılacak, aynı Kanunun m. 74/II hükmüne gerekli görüldüğü ölçüde yer verilecektir. İşçilere istihdamın sürekliliğinin sağlanması bakımından doğum halinde kısmi süreli çalışma hakkının getirilmesinin yerinde olduğu söylenebilir. Ancak mevcut mevzuat hükümlerinin, istihdamda özellikle kadın işçiler bakımından olumsuz etki yapabileceği düşünülmektedir. Zira Kanunda ve özellikle de Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler, uygulamada sorun ve tartışmalara neden olabilecek, işverenlere ve işyerlerine birçok konuda sorun yaşatabilecek şekilde kaleme alınmıştır. Özellikle Kanunda düzenlenmesi gereken hususların Yönetmelikle getirilmesi isabetli olmamıştır. Sözü edilen hükümlerin gerekli değişiklikler yapı- larak Kanunda düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Part-Time Work Practice Due to Childbirth/Adoption of a Child

Our legislation contains various provisions for working women and mothers along with the ones providing parents to take care of their children. In this context, the amended article 13 of Labour Code No. 4857 brings the right for part-time work due to childbirth and adoption of a child. Also a regulation on part-time work, which shall be performed after maternity leave and unpaid leave, has been issued. In addition, a new paragraph has been added to Labour Code’s article 74/II, providing a leave up to the half of weekly working time due to childbirth and adoption of a child. Our study will especially cover the part-time work designed in the provision in Labour Code 13/V where Labour Code article 74/II will only be reviewed if necessary. Bringing the right for part-time work due to childbirth could be considered positively in order to provide the sustainablity of employment. But the new existing legislation can make a negative impact to employment in particular with the female workers. Because the provisions in the law and especially in the Regulation are written in a way which may be problematic for employers and workplaces and cause trouble and debates in practice. Especially the issues which should be brought by the law were brought by Regulation. These provisions should be amended and they should be brought by law.

Kaynakça

• Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat; İş Hukuku Dersleri, 29. Bası, İstanbul 2016.

• Koç, Sedef; İş Hukukunda Ebeveyn İzinleri, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.6 İş Hukuku, İstanbul 2016.

• Köseoğlu, Ali Cengiz; Türk İş Hukukunda Analık, İş ve Hayat Ekonomi Hukuk ve Sosyal Politika Dergisi, Y.2, S. 4 (97-123).

• Sümer, Haluk Hadi, İş Hukuku, Eylül 2016.

• Süzek, Sarper; İş Hukuku, 13. Bası (Tıpkı Basım), İstanbul 2017.

• Ulusoy, Tülay; Bir Sosyal Koruma Olarak İş Kanunu’nda Gebe ve Yeni Doğum Yapan Kadın Çalışanlara Yönelik İzinler ve Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Üzerine Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2017/2, S. 53 (245-269).

Kaynak Göster