Covid-19 Salgınının Çalışma Şekilleri ve İşçinin İzin ve Ücret Hakları Açısından İş Sözleşmesine Etkisi

eni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Aralık 2019 tarihinde Çin’de tespit edilmiş olup, kısa zaman içinde pek çok ülkeye yayılmış ve Dün-ya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını, ekonomik ve sosyal hayatı ciddi derecede etkilemiştir. Dünya genelinde salgın nedeniyle üretim faaliyetleri cid-di yavaşlama göstermiş, birçok sektör ağır hasar görmüş, buna bağlı olarak çalışma hayatı da et-kilenmiştir. Bu çerçevede ülkemizde de salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması, çalışma hayatının zarar görmemesi, istihdamın de-vamlılığının sağlanması amacıyla iş mevzuatında pek çok düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmada da salgın sürecinde işçi ve işveren ilişkileri, salgının iş sözleşmesinin devamına, çalışma şekillerine, işçi-nin ücret ve diğer haklarına etkisi incelenmektedir.

The Effect of Covid-19 Pandemic on Labour Contract in Terms of Types of Work and Right to Leave and Wages

The new Coronavirus disease (Covid-19), which was first reported in China in December 2019 and spread to many countries over a short period of time, was declared a pandemic by the World Health Organization. This global pandemic has had a serious impact on community health care, economic and social life all over the world, as well as in Turkey. Production activities have slowed down due to the pandemic worldwide, many sectors have been heavily damaged, therefore, working life has been affected negatively. In this context, many regulations have been made in the labour legislation in our country in order to reduce the effects of the pandemic on economic and social life harming working life, and to ensure the continuity of employment. In this study, the relationship between the worker and employer, the effects of the pandemic on the continuation of the labour contract, types of work, the wages, and other rights of the worker are examine

Kaynakça

• Akın Levent, Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etki-leri, Çimento İşveren, Mayıs 2020.

• Akyiğit Ercan, Kısa Çalışma, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.19, S.1-2, Ağustos-Kasım 2004 (Kısa Çalışma).

• Akyiğit Ercan, Telafi Çalışması, TÜHİS, Şubat, 2005.

• Alp Mustafa, “Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma)”, Prof. Dr. Sarper Süzek’ e Armağan, İstanbul, 2011.

• Alpagut Gülsevil, Pandemi Sürecinde İş Hukuku, https://www.youtube.com/watch?v=3pO4P-HUpivk.

• Astarlı Muhittin, İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008.

• Astarlı Muhittin, Telafi Çalışması, Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Yayın Sayısı: 7, 2008.

• Baloğlu Cem, Koronavirüsle (Kovid-19) İlgili Bir “Kısa Çalışma” ve İki Öneri, http://www.alomali-ye.com/2020/03/30/koronavirus-kisa-calisma/.• Başterzi Süleyman, Pandemi Sürecinde İş Huku-ku, https://www.youtube.com/watch?v=3pO4P-HUpivk.

• Baycık Gaye, Corona Virüs Salgınının İş İlişkileri-ne Etkileri, http://gayebaycik.av.tr/wp-content/uploads/2020/04/CORONA-VI%CC%87RU%C-C%88S-SALGINININ-I%CC%87S%CC%A7-I%C-C%87LI%CC%87S%CC%A7KI%CC%87LERI%C-C%87NE-ETKI%CC%87LERI%CC%87.pdf.

• Canbolat Talat, Koronavirüs Salgınının İş Hu-kukuna Etkisi, https://www.youtube.com/wat-ch?v=EJnQea2zmVk.

• Caniklioğlu Nurşen, 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği, A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005. (Kısa Çalışma).

• Caniklioğlu Nurşen, 4857 Sayılı İş Kanununun Çalışma Sürelerine İlişkin Düzenlemeleri, III. Yı-lında İş Yasası Semineri, 21-25 Eylül 2005, Tür-kiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yayını.

• Çelik Nuri/Caniklioğlu Nurşen/Canbolat Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 30. Bası, İstanbul 2017.

• Çetinkaya Tuba Kayalı, Kısa Çalışma ve Kısa Ça-lışma Ödeneği, Ankara Barosu Dergisi, 2014/4, file:///C:/Users/AB137690/Downloads/K__sa%20__al____ma%20ve%20K__sa%20__al____ma%20__dene__i[%23374529]-398219.pdf.

• Çevik Seda Öktem, İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu, Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Yayın Sayısı 5, https://legalbank.net/belge/isverenin-is-kazalarin-dan-dogan-sorumlulugu/824887/%22m%c3%-bccbir+sebep%22.

• Çil Şahin, 7244 Sayılı Kanunun İş Hukukuna Etki-leri ve Zorlayıcı Nedenler• https://www.youtube.com/watch?v=b-EhknZe-aAI• Ekmekçi Ömer, 4857 Sayılı İş Kanununda Telafi Çalışması Kavramı, Koşulları ve Hükümleri, Çi-mento İşveren Dergisi, Kasım 2005.

• Ekonomi Münir, Telafi Çalışması, Legal İş ve Sos-yal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004/4.

• Emrağ Seda Güneş, 4857 Sayılı İş Kanununun Değişik 14. Maddesi Işığında Tele Çalışma, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Yayın Sayısı: 51, Cilt: 13, 2016. https://legalbank.net/belge/4857-sayili-is-kanunu-nun-degisik-14-maddesi-isiginda-tele-calis-ma/3382823/%22uzaktan+%c3%a7al%c4%-b1%c5%9fma%22

• https://legalbank.net/belge/telafi-calisma-si/824898/%22k%c4%b1sa+%c3%a7al%c4%-b1%c5%9fma%22.

• Endes Nurtaç, Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://acike-risimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/14619/377663.pdf?sequen-ce=1&isAllowed=y

• Eren Fikret, Borçlar Hukuku, 24. Baskı, Ankara 2019.

• Eyrenci Öner, 4857 sayılı İş Kanununda Telafi Ça-lışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007.

• Eyrenci Öner/Taşkent Savaş/ Ulucan Devrim, İş Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2019.

• Fuhlrott Michael / Fischer Katharina, Corona: Vi-rale Anpassungen des Arbeitsrechts, NZA 2020, beck-online.beck.de

• Gümrükçüoğlu Yeliz Bozkurt, https://www.sa-bah.com.tr/memurlar/haberler/2020/04/20/isverenler-kisa-calisma-odenegi-yerine-keyfi-o-larak-ucretsiz-izne-basvuramaz.

• Günther Jens/ Böglmüller Matthias, COVID-19- Pandemie und Home-Office, ArbRAktuell 2020, beck-online.beck.de.

• Kar Bektaş, Zorlayıcı Nedenlerin İş Hukukuna Et-kisi, https://www.youtube.com/watch?v=TsK3r EadV8A.

• Kartal İrem/Köse Tuba, İşYerinde Çalışmanın Durdurularak Kısa Çalışma Ödeneğine Geçiş Yapılması Hallerinde İşveren İşçinin Ücreti-ni Tamamlayabilir mi? https://lexist.com.tr/blog/2020/04/10/is-yerinde-calismanin-durdu-rularak-kisa-calisma-odenegine-gecis-yapilma-si-hallerinde-isveren-iscinin-ucretini-tamamla-yabilir-mi/

• Kayırgan Hasan, Bireysel İş Hukukunda Zorunlu ve Zorlayıcı Nedenler, İstanbul 2019.

• Keser Hakan, Korona Virüs (Covid-19) Özelinde Bir Salgın Durumunda İş Mevzuatı Kapsamında İşçi ve İşverenin Kullanabileceği İzin, Esnek Çalış-ma Süreleri ve Fesih Hakları Üzerine Bir Değer-lendirme, Legal İHSGHD, C.17, S.65, 2020.

• Kılıç Cem, İşverenler ve Çalışanlar Açısından Kısa Çalışma Hakkında Her Şey, 8 Nisan 2020, https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/isverenler-ve-calisanlar-acisindan-kisa-calis-ma-hakkinda-her-sey-6183766.

• Kılıçoğlu Ahmet, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 21. Bası, Ankara 2017.

• Mollamahmutoğlu Hamdi/Astarlı Muhittin/Bay-sal Ulaş, İş Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014.

• Narmanlıoğlu Ünal, İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri, İstanbul 2014.

• Oğuzman M. Kemal/Öz Turgut, Borçlar Hukuku, Gözden Geçirilmiş 16. Baskı, C.1, İstanbul 2018.

• Okur Zeki, Pandemi Sürecinde İş Hukukunda Güncel Sorunlar https://www.youtube.com/watch?v=EkbFLVW6Rmo.

• Oyuktaş Tuba/Bayraktar Tuğba, Sokağa Çıkma Yasağı Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Yıllık İzin Uygulaması ve Telafi Çalışması, https://lexist.com.tr/blog/2020/04/27/sokaga-cikma-yasa-gi-nedeni-ile-calisilmayan-gunlerde-yillik-i-zin-uygulamasi-ve-telafi-calismasi/ .

• Savaş F. Burcu, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafın-dan Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 2012.

• Schwede Joachim, Homeoffice wegen Covid-19 –Arbeitsschutzrechtliche Erwägungen, ArbRAk-tuell 2020, beck-online.beck.de.

• Seçkin M. İhsan, Çalışma Ekonomisi ve İş Hukuku Açısından Kısa Çalışma, İstanbul 2015, https://le-gal.com.tr/Book/7tv-N1mv9kGC7lLZQbmh3A/78f99015af044797802d9daaaa60309f?s=m%-c3%bccbir+sebep.

• Songu Sezgi Öktem/Birben Erhan, Çalışılmayan Cumartesi Günü telafi Çalışması Yaptırılması Mümkün Müdür? https://legalbank.n/pdf/b4546c1da3612a2f30e9ccb888caaf1b.

• Sümer Haluk Hadi, İş Hukuku, 24.Baskı, Ankara 2019

• Süzek Sarper İş Hukuku,Yenilenmiş 18. Baskı, İs-tanbul 2019 (İş Hukuku)• Süzek Sarper, Değişiklik Feshi, TİSK Akademi, C.1, S.1, Mart 2006, https://www.tisk.org.tr/ya-yin/Akademi-Mart-2006.pdf.

• Süzek Sarper, İş Akdinin Askıya Alınması ve Üc-retsiz İzinler, https://legalbank.net/pdf/81843 b10942cbbc2214648e2a60173c9.(Ücretsiz İzin).

• Süzek Sarper, İş Akdinin Askıya Alınmasının Ge-nel Teorisi, Ankara 1989. (Askı).

• Thilo Emile, “Laesi O Enormis,, ve “Clausul A Re-bus Sic Stantibus,, İle Bir Para Borcunda Müc-bir Sebep Hakkında Not. (çev. Bülent N. Esen), http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1023005635/1023005171.pdf?.

• Uşan Fatih, 4857 Sayılı İş Yasasının 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartla-rında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, https://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz9ozel/fusan.pdf.

• Von Tuhr Andreas, Borçlar Hukuku, 1-2, çev. Ce-vat Edege, Ankara 1983.

• Yenisey Kübra Doğan, Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yasası, 21-25 Eylül 2005, Bodrum.

• Yuvalı Ertuğrul, İş Hukukunda Zorlayıcı Neden ve Zorunlu Neden Kavramları ile Bu Kavramların İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri, Kamu-İş, C:12, S:3/2012.

• https://ailevecalisma.gov.tr/covid19

• https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgi-BankasiIstemciWeb/

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Pandemi• https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40969/isyerlerinde-koronaviruse-covid-19-karsi-alinma-si-gereken-onlemler.pdf

• https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/haberler/bakan-selcuk-81-ilde-yeni-tip-koronavirus-i-le-mucadelede-mevcut-tedbirlerimizin-sahada-ki-etkinligini-daha-da-artirmak-icin-yeni-tedbir-lerimizin-de-yer-aldigi-genelgemizi-gonderdik/

• https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-i-le-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-ya-sagi-genelgesi

• https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-coro-navirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderdi

• https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koro-navirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderil-di

• https://www.icisleri.gov.tr/bakanligi-miz-81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konu-lu-ek-bir-genelge-daha-gonderdi

• https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasa-gi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-il-gili-istisnalar

• https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-ca-lisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belge-ler-ve-il-iletisim-adresleri/

• https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargi-tay/9-hukuk-dairesi-e-2007-16205-k-2008-10253-t-25-04-2008.

• https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/sos-yal-guvenlik/bultenler/2020/covid-19-ozelin-de-isveren-bilgilendirme-rehberi.pdf• https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf

• https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss170.pdf

• https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss213.pdf

• https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-me-dia-briefing-on-covid-19---11-march-2020

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

.

Kaynak Göster