Belediye Şirketleri İşçilerinin 6772 Sayılı Kanun’a Göre İlave Tediye Hakkı -Yargıtay Karar İncelemesi

6772 sayılı Kanun’a göre kamu kurumları ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerde çalışan işçilere her yıl birer aylık istihkakları tutarında bir ikramiye ödenecektir. Bu bağlamda 6772 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinin tespiti önem arz etmektedir. 6772 sayılı Kanun’a göre ilave tediye sağlanmasının kapsamı kanunla kurulan, kamusal yetki kullanan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki işletmeler ile sınırlıdır. Belediye şirketleri kanunla kurulmadığı, kamusal yetki kullanmadığı ve 6772 sayılı Kanun’daki belediyeye bağlı kuruluş niteliğinde olmadıkları için işçileri ilave tediyeden yararlanamaz.

The Additional Payment Right of Employees of Municipal Incorporations According to The Law No. 6772 - Analysis of The Supreme Court Verdict

According to the Law no: 6772, employees of public institutions and the companies with more than half of their capital belongs to public institutions will receive additional remuneration for one month of each year. In this context, it is important to determine the workplaces that is in the scope of the Law No. 6772. The scope of providing additional payments in accordance with Law No. 6772 is limited to state institutions and organization that established by law and use public authority. Employees of municipal incorporations can not take advantage of additional payment, because municipal incorporations are not established by law, do not use public authority and do not have the characteristics of municipal affiliate.

Kaynakça

• Akyiğit, Ercan: “İlave Tediye ve Sosyal Sigorta Primi Kesilmesi”, Legal İSGHD 2011, Sayı 30, 549 vd.

• Akyiğit, Ercan: “İlave Tediye ve Sosyal Sigorta Primi Kesilmesi”, TÜHİS Kasım 2010/Şubat 2011, Cilt 23, Sayı: 2-3, 70 vd.

• Atabay, Levent: “Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin 6772 Sayılı Kanun’da Öngörülen İlave Tediyeden Yararlanma Sorunu”, TBB Dergisi 2020 (148), 319 vd.

• Bektaş, Mücahit/Olgun, İbrahim: Belediye Şirketleri ve İştirakler, Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, https://www.researchgate.net/ publication/ 322399759_ Belediye_Sirketleri_ve Istirakler, 225 vd.

• Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat, İş Hukuku Dersleri Yenilenmiş 32. Baskı, İstanbul, 2019.

• Çil, Şahin, İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Ankara, 2010.

• Çopuroğlu, Çağlar, Ücret ve Korunması, Ankara 2013.

• Demir, Fevzi, İş Hukuku ve Uygulaması, 11. Baskı, İzmir, 2018.

• Ersöz, Erdem, Yerel Hizmetlerin Kamu Kurumları Eliyle Yürütülmesi: Belediye Bağlı Kurumları Ve Belediye Şirketleri, Akdeniz Üniversitesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2012.

• Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Devrim, İş Hukuku 9. Baskı, İstanbul 2019.

• İzveren, Adil, İş Hukuku (I, II, III,), Ankara, 1974.

• Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/ Baysal, Ulaş, İş Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014.

• Senyen-Kaplan, E. Tuncay, Bireysel İş Hukuku, 10. Baskı, Ankara, 2019.

• Sevgılı Gençay, Fatma Didem, “Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü”, TBB Dergisi, 2018, 134

• Süzek, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 19. Baskı, İstanbul, 2020.

• Topak, Süleyman: “Belediye İktisadi Teşebbüslerinde Çalışan İşçilerin 6772 Sayılı Yasaya Göre İlave Tediye Ücret Hakkı”, Legal İSGHD 2015, Sayı 45, 41 vd.

• Kazancı Hukuk Otomasyon, www.kazanci.com.tr

• Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, www.sinerjimevzuat.com.tr

Kaynak Göster