Atex Direktifleri ve Iecex Schema Çerçevesinde Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması ve Patlamadan Korunma Dokümanı

ATEX Direktifleri olarak bilinen, 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2002 yilinda, 99/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise 2003 yılında mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır. çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinclen Korunması Hakkında Yönetmelik'te Bölge'lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır. Yine yeni yönetmeliğirnizde patlayıcı ortam risklerinin değerlendirilmesi. patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı ile patlamadan korunma dokümanı hazırlama yükümlülüğü işverene verilmektedir.

Classification of Hazardous Areas and Explosion Protection Document Within the Frame of ATEX Directives and IECEx Schema

Known as the ATEX Directives, Directive 99/92/EC ofthe European Parliament and the Council in 2002. and the European Parliament and Council Directive 99/9/EC in 2003 is aligned with our legislation. In Turkish directive about Protection of Workers at Risk from Explosive Atmospheres, definitions of Zones are given in general and the decision that what parts of the facility are to be in certain zone is left to employer. Risk assessment of Explosive Atmospheres, probability of formation of an Explosive Atmosphere and persistence of this environment and preparation of explosion protection documents is under employers' responsibility.

Kaynakça

EN 60079--10--l:2009 Explosive atmospheres. Classification of areas. Explosive gas atmosphercs

HSE (1993), Draft Dfl'slıore Installations (Pire and Explosion. and Emergency Response) Regulaıicıns and Approved Code of Pramice. Consultative Down-[em 64, Health and Safety Executive. Sheffield, UK

ÖZKILIÇ. Ö., (2008). ATEK Direktifleri Çerçevesinde Patla-- yıcı Ortam Sınıflandırma ve Patlayıcı ()nam Risk Değerlen-- dirmesi, Sempozyum Tebliğleri Kitabı, Çil-nemo Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozşmmu, İzmir

Sarı MK. (2010} Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan ElekLrik Aygıtları ve Patlayıcı Ortamlar Hakkında Genel Bilgi, Eleki-- rik Mühendisleri Odası Yayını

Kaynak Göster