6331 Sayılı lş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Çerçevesinde lşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

Kaynakça

o ALPAGUT, Gülsevil, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Yasa TasarÑ- sÑnda ?àverenin Yükümlülükleri ve Risk DeÜerlendirmesi, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanun TasarÑsÑ Semineri, 25 Nisan 2012, Ankara, T?SK yayÑnÑ, 2012, s. 23-40.

o ARICI, Kadir, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi, ?à Hukukunda YapÑ- lan Son DeÜiàiklikler Semineri, Kamu-?à, Ankara 2013, s. 109-125.

o AUFHAUSER R., / BRUNHÖBER, H., lgL P. Arbeitssicherheitsgesetz, Kommertar, Baden 1992 Md. 8, kb. 2.

o BALKIR, Z. Gönül, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi HakkÑnÑn KorunmasÑ, ?àverenin ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Organizasyonu, Sosyal Güvenlik Dergisi, C. 2, S. 1, 2012, s. 56-91.

o BAYRAM, F., Yeni ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi MevzuatÑna Hakim Olan ?lkeler, Legal ?à Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005/7.

o BE?GEL, A., Arbeitssicherheitsrecht in Deutschland und Frankreich, Harmonieserung des Arbeitssicherheitsrecht in Rahman Europaeischen Union Diss, Frankfurt/Berlin/Bern/ Newyork/Paris/Wien 1995.

o CAN?KL?OYLU, Nuràen, ?à GüvenliÜi UzmanÑ ve ?àyeri Hekimi ?stihdamÑ, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanun TasarÑsÑ Semineri, 25 Nisan 2012, Ankara, T?SK yayÑnÑ, 2012, s. 41-54.

o CENTEL, Tankut, 3.4.2012 Tarihli '?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanunu TasarÑsÑ'nda ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Denetim Sistemi ve YaptÑrÑmlar, ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanun TasarÑsÑ Semineri, 25 Nisan 2012, Ankara, T?SK yayÑnÑ, 2012, s. 55- 65.

o DEAKIN, Simon/MORRIS, Gillian S., Labour Law, Sixth Edition, Oxford 2012.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat, Ulusal ve UluslararasÑ Hukukta ?à GüvenliÜi UzmanlÑÜÑ, ?stanbul, 2006.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat, "?à GüvenliÜi ?le Görevli Mühendis Veya Teknik ElemanlarÑn Görev, Yetki ve SorumluluklarÑ?le ÇalÑàma Usul ve EsaslarÑ HakkÑnda Yönetmelik"in BazÑ Maddelerinin ?ptaline ?liàkin DanÑàtay 10. Dairesi'nin 2004/6075 E., 2006/2159 K. sayÑlÑ kararÑnÑn DeÜerlendirilmesi, YargÑ KararlarÑ?ncelemeleri Dergisi, Legal YayÑnevi, 2006/2, ?stanbul, s. 206-232.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat/CENTEL, Tankut, ?à Hukuku, ?stanbul 2012.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat, YargÑtay KararlarÑ IàÑÜÑnda Sorularla 4857 SayÑlÑ?à YasasÑ, ?stanbul Ticaret OdasÑ YayÑnÑ, YayÑn No: 2008-71, ?stanbul 2008.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat, KaràÑlaàtÑrmalÑ Hukukta ve Türkiye'de ?àçi SaÜlÑÜÑ ve ?àyeri HekimliÜi, Kemal OYUZMAN'a ArmaÜan, Ankara 1997, s. 193 vd.

o DEM?RC?OYLU, A. Murat, ?à GüvenliÜi UzmanlÑÜÑ Yönünden ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanunu TasarÑsÑ TaslaÜÑ'nÑn ?ncelenmesi, Sicil - Mart 2007, YÑl: 2, S. 5, s. 9-18.

o EKMEKÇ?, Ömer, 4857 SayÑlÑ?à Kanunu'na Göre ?à SaÜlÑ- ÜÑ ve GüvenliÜi Konusunda ?àyeri Örgütlenmesi, ?stanbul 2005.

o EKMEKÇ?, Ömer, ?àyeri SaÜlÑk ve Güvenlik Birimleri ?le Ortak SaÜlÑk ve Güvenlik Birimlerine ?liàkin Genel Esaslar, ?à- yeri ve Ortak SaÜlÑk Güvenlik Birimleri MevzuatÑ AçÑsÑndan ?àveren Yükümlülükleri Semineri, 17 AralÑk 2009, ?stanbul, T?SK YayÑnÑ, 2010, s. 24-35.

o Çev: GELEGEN, Didem Gediz/KAAN, Ebru Saner/ÖZDEM?R, Nalan, Avrupa'da ?à HekimliÜi: Kapsam ve Yeterlilikler, Türk Tabipler BirliÜi YayÑnÑ, Nisan 2002.

o GÜZEL, Ali, Dünya'da ve Ülkemizde ?àyeri HekimliÜine YaklaàÑm, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, UluslararasÑ ve Ulusal Hukuk Sisteminde ?àyeri HekimliÜi Sempozyumu, Ankara 2003, s. 9-64.

o MOLLAMAHMUTOYLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin, ?à Hukuku, Ankara 2012.

o ÖZDEM?R, K., 4857 SayÑlÑ?à YasasÑ?à SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Hükümlerinin DeÜerlendirilmesi, ?stanbul Barosu YayÑnÑ, ßubat 2004.

o ÖZER, KasÑm, Ortak SaÜlÑk ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi UygulamasÑ, ?àyeri ve Ortak SaÜlÑk Güvenlik Birimleri MevzuatÑ AçÑsÑndan ?àveren Yükümlülükleri Semineri, 17 AralÑk 2009, ?stanbul, T?SK YayÑnÑ, 2010, s. 35-48.

o SERATLI, Burcu, 4857 SayÑlÑ?à Kanunu'nda ?à SaÜlÑÜÑ ve ?à GüvenliÜi, Legal ?à Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005/7.

o SÜZEK, Sarper, ?à Hukuku, ?stanbul 2012.

o WANK, R., BÖRGMAN, U., Deutsches und Europaeisches Arbeitsschutzrecht, München 1992.

o YEN?SEY, DoÜan Kübra, ?à Hukukunda ?àyeri ve ?àletme, ?stanbul 2007.

Kaynak Göster