Turistlerin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti Alma Motivasyonuyla Gerçekleştirdikleri Turizm Hareketlerinde Çekici ve İtici Faktörler: Sosyal Medya Destekli Bir Araştırma

Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesiyle birlikte günümüzde turistlerin destinasyonlara farklı motivasyonlarla seyahat ettikleri bilinmektedir. Bu araştırmada sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti almak için şehir dışından Çanakkale’ye gelen hastaların, bu destinasyonu seyahatlerinde etkili olan itici ve çekici faktörlerin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca hastaların; sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti alma sebepleri, bu hizmeti alacakları diyetisyende aradıkları özellikler ve bu hizmeti almak için şehir dışındaki bir diyetisyeni tercih etmelerinde etkili olan faktörler incelenmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mülakat yöntemiyle toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, hastaların sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti alma motivasyonuyla gerçekleştirdikleri turizm hareketlerindeki çekici, itici ve bu konuya ilişkin incelenen diğer faktörler saptanmıştır. Hastaların bu kapsamda gerçekleştirdikleri seyahatlerde tespit edilen çekici faktörler; “olumlu referanslar, kaliteli diyet hizmeti alma ihtiyacı, teknolojik olanaklar, özel sunulan olanaklar, bulunulan destinasyondaki olanaksızlıklar, daha uygun seans ücreti ve kurumun jeopolitik konumu” olarak tespit edilmiştir. Hastaların bu kapsamda gerçekleştirdikleri seyahatlerde tespit edilen itici faktörler ise; “diyetisyenin olumlu imajı, çevreye daha çekici görünme ihtiyacı, çevreden gelen kilo verme baskısı, sağlıklı olma ihtiyacı, özgüven kazanma, sağlıklı beslenme ihtiyacı, ebeveynliğe hazırlık ve yaşlanma hissini yenme” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, elde edilen tüm bulgulara paralel olarak çeşitli öneriler de sunulmuştur.

Push and Pull Factors in the Tourism Movements of the Tourists with the Motivation to Receive Diet and Nutrition Counseling: A Social Media-Supported Research

It is known that tourists could travel to destinations with different motivations recently. In this study, it’s aimed to reveal push and pull factors that effect to the travelling of the patients who coming to Çanakkale from other destinations in order to receive diet and nutrition counseling. In addition, it’s aimed to reveal patients' reasons for receiving diet and nutrition counseling, the skills that patients’ looking for of the nutritionist and factors, which are effective in patients choosing a nutritionist from other destination to receive this service have examined. The data were collected by interview method, which is one of the qualitative research methods, and analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, push factors, pull factors and other examined factors in the tourism movements of the patients with the motivation to receive diet and nutrition counseling have determined. In this context, the pull factors have determined in the travels of the patients are; “positive references, the need to receive quality nutrition counseling, technological possibilities, special offers, impossibilities in the destination, more affordable session fee and geopolitical location of the establishment”. As for that the push factors have detected in the travels of the patients are; “the positive image of the nutritionist, the need to look more attractive, pressures from friends, the need to be healthy, the purpose of gaining self-confidence, the need for healthy nutrition, preparation for parenting and the need to overcome feeling of aging”. In addition, various suggestions have presented in line with the findings.

Kaynakça

Babaoğlu, K. ve Hatun, Ş. (2002), ‘Çocukluk Çağında Obezite’ STED, 11 (5), ss. 169- 171.

Baloğlu, Ş. ve Uysal, M. (1996), ‘Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8 (3), ss. 32-38.

Bekar, A. ve Belpınar, A. (2015), ‘Turistlerin Gastronomi Turizmine İlişkin Görüşlerinin Milliyetlerine Göre Değerlendirilmesi’ Journal of Yasar University, 10 (38), ss. 6519-6530.

Boyne, S., Hall, D. ve Williams, F. (2003), ‘Policy, Support and Promotion for Food Related Tourism Initiatives’ Journal of Travel and Tourism Marketing, 14 (3–4), ss. 131-154.

Brytek, M. A. (2012), ‘Orthorexia Nervosa an Eating Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder or Disturbed Eating Habit?’Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, ss. 55-60.

Cha, S., McCleary, K. ve Uysal, M. (1995), ‘Travel Motivation of Japanese Overseas Travelers: A Factor-Cluster Segmentation Approach’Journal of Travel Research, 34 (1), ss. 33-39.

Cömert, M. ve Sökmen, A. (2017), ‘Türkiye’de Gastronomi Turizmi: Antalya’da Konaklayan Turistler Üzerine Bir Araştırma’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (3), ss. 6-26.

Crompton, J. L. (1979). ‘Motivations for Pleasure Travel’ Annual of Tourism Research 6, ss. 408-424.

Çetinkaya, G, Kaplan, M, ve Ömüriş, E. (2019),‘Golf Turizm Motivasyonlarının İncelenmesi Antalya-Belek Destinasyonu Üzerine Nitel Bir Çalışma’ Journal of Yaşar University, 14 (53), ss. 42-55.

Dann, M. S. G. (1977), ‘Tourist Motivation an Appraisal, Annals of Tourism Research’ (8) 2, ss. 187-219.

Demirbaş, N., Oktay, D. ve Tosun, D. (2006), ‘AB Sürecindeki Türkiye’de Gıda Güvenliği Açısından Geleneksel Gıdaların Üretimi ve Pazarlanması’ Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3/4), ss. 47-55.

Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010), ‘Şehirlerin Bir Turistik Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama)’ Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (4), ss. 74-89.

Goodman E. M., Redmond J., Elia D., Harris S. R., Augustine M. B., Hand R. K. (2018), ‘Practice Roles and Characteristics of Integrative and Functional Nutrition Registered Dietitian Nutritionists’ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118 (12), ss. 2356-2368.

Gürsoy, A. (2005), ‘Türkiye’de Beslenme Kültürü Hangi Açılardan İncelenebilir?’ V. Türk Kültürü Kongresi (Cilt XIV: Beslenme Kültürü), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss. 3-15.

Jang, S. C. ve Cai, L. A. (2002), ‘Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market’ Journal of Travel & Tourism Marketing, 13 (3), ss. 111-133.

Kim, S. S., Lee, C. K. ve Klenosky, D. B. (2003),‘The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks’ Tourism Management, 24 (2), ss. 169-180.

Klenosky, D. B. (2002), ‘The Pull of Tourism Destinastions: A Means-End Investigation’ Journal of Travel Research, 40, ss. 385-395.

Kocabulut, Ö. (2016), ‘Akademisyenlerin Uluslararası Kongre Katılım Motivasyonlarının Tespiti’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (1), ss. 48-58.

Kocatepe, D. ve Tırıl, A. (2015), ‘Sağlıklı Beslenme ve Geleneksel Gıdalar’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (1), ss. 55-63.

Korinth A, Schiess S, ve Westenhoefer, J. (2010), ‘Eating Behaviour and Eating Disorders in Students of Nutrition Sciences’ Public Health Nutr, 13, ss. 32-37.

Kozak, M. (2002), ‘Comparative Analysis of Tourist Motivations by Nationality and Destinations’ Tourism Management, 23 (3), ss. 221-232.

Kwan, B. M., Jortberg, B., Warman, M. K., Kane, I., Wearner, R., Koren, R., Carrigan, T., Martinez, V. ve Nease, D. E. (2017), ‘Stakeholder Engagement in Diabetes Self-Management: Patient Preference for Peer Support and Other Insights’ Family Practice, 34 (3), ss. 358-363.

Mcgehee, G. N., Murphy, L. L. ve Uysal, M. (1996), ‘The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations from a Gendered Perspective’ The Journal of Tourısm Studies, 7 (1), ss. 45-57.

Oh, C. H. Uysal, M. ve Weaver, A. P. (1995), ‘Product Bundles and Market Segments Based on Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach’ Int. J. Hospitality Management, 14 (2), ss. 123-137.

Sangpikul, A. (2008), ‘Travel Motivations of Japanese Senior Tavellers to Thailand’ International Journal of Tourism Research, 10 (1), ss. 81-94.

Shah S. M. (2012), Orthorexia Nervosa: Healthy Eating or Eating Disorder?, Unpublished Masters Thesis, Illinois, Eastern Illinois University.

Sırakaya, E. ve Woodside, A. G. (2005), ‘Building and Testing Theories of Decision Making By Travellers’ Tourism Management, 26 (6), ss. 815-832.

Sisk, R. J. (2000). Caregiver Burden and Health Promotion. International Journal of Nursing Studies, 37, ss. 37-43.

Solmaz, B. ve Duğan, Ö. (2018), ‘Sağlık Çalışanı ile Hasta ve Yakınları Arasında Yaşanan Şiddetin Nedenlerinden "İletişim" Üzerine Bir İnceleme’ AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), ss. 185-206.

Sünnetçioğlu, S. Mercan, Ş. O. Yıldırım, H. M. ve Türkmen, S. (2017), ‘Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2), 241-252.

Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. (2008), ‘Handbook of Hospitality Marketing Management’ İçinde H. Oh ve A. Pizam (Editörler), Push-Pull Dynamics in Travel Decisions, ss. 412-439, Oxford: Elsevier.

Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005), ‘An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model’ Tourism Management, 26 (1), ss. 45-56.

Yousefi, M. ve Marzuki, A. (2012), ‘Travel Motivations and the Influential Factors: The Case of Penang, Malaysia’ Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (2), ss. 169-176.

Taşpınar, O. (2017), ‘Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilen Ürünlerin Marka Farkındalık, Bilinirlik ve Marka İmajı İlişkisinin İncelenmesi: Şaraplar Üzerine Bir Araştırma’ Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), ss. 219- 226.

Tikkanen, I. (2007), ‘Maslow’s Hierarchy and Food Tourism in Finland: Five Cases’ British Food Journal, 109 (9), ss. 721-734.

Zaybak, A. ve Fadıloğlu, Ç. (2004), ‘Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bu Davranışı Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi’ Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20 (1), ss.77-95.

Kaynak Göster