Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili

Bu çalışmada, 1987-2015 yılları arasında turizm yazınında sürdürülebilir turizm ile ilgili lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir turizm konusunda alanyazının genel özelliklerini ortaya koymak ve bu alanda çalışacak araştırmacılara kolaylık sağlamak da araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) veri tabanında 1987-2015 yılları arasında sürdürülebilir turizm konusunda yayınlanan 41 yüksek lisans ve 21 doktora tezi, "tez türü", "yayınlandığı yıl", "yayınlandığı üniversite", "yayınlandığı enstitü", "yayınlandığı anabilim dalı" ve "tezin çalışma konusu" gibi bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Veri tabanında yer alan çalışmalara ilişkin bilgiler istatistiki analiz paket programına yüklenerek, verilerin sıklık ve yüzde analizleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, üniversiteler arasında en fazla lisansüstü tezin İstanbul Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı belirlenmiştir.

Bibliometric Profile of Postgraduate Theses in Tourism Literature Related With Sustainable Tourism

In this study, it has been aimed to determine the bibliometric characteristics of postgraduate theses in tourism literature related with the sustainable tourism between the years of 1987 and 2015 in frames of various parameters. General features of the literature on sustainable tourism and provide convenience to reveal researchers to work in this area constitute a further object of this research. With that purpose, postgraduate theses registered in the website of Directorate of Council of Higher Education were reviewed in terms of some bibliometric characteristics (such as "type of thesis", "release year", "university released", "institute released", "department released" and "study topic of thesis"). Therefore, 41 postgraduate and 21 doctorate thesis related with the sustainable tourism included in scope of the study. The recorded studies were subjected to statistical analysis, data analysis was conducted of the frequencies and percentages. In result of the study, it was identified that the most postgraduate and doctorate thesis were prepared in Istanbul University.

Kaynakça

Al, U. ve Coştur, R. (2007), ,,Türk Psikoloji Dergisi"nin Bibliyometrik Profili" Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), ss. 142-163.

Arıca, R. (2014), Seyahat İşletmeciliği Literatürünün Gelişim Süreci: Türkiye"de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Olarak İncelenmesi, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss. 446-462.

Avcıkurt, C.(2015), Turizm Sosyolojisi (Genel ve Yapısal Yaklaşım), Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

Aydın, B. (2014), Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss. 55-70.

Cevizkaya, G., Avcıkurt, C. ve İlsay, S. (2014), Turizm Alan Yazınında Engelliler İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili (2000-2013), 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss. 145- 151.

Çalık, İ. (2014), Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi"nin Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, ss. 196-211.

Güçlü Nergiz, H. (2014), Türkiye"de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss. 212-221.

Keleş, M. Ç., Pelit, E., Keleş, Y. ve Pelit, N. (2015), Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisine Yönelik Yerel Halkın Algılamaları: İnece Ekoturizm Köyü Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, ss. 466-475.

Keskin, E. ve Örgün, E. (2015), ,,Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Sürdürülebilir Turizm Olgusunun Kavramsal Analizi: Ürgüp Örneği", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (1) ss. 30-40.

Kodaş, D. (2014), International Journal of Wine Business Research (IJWBR) Dergisinin Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss. 98-112.

Kozak, N. (2000), ,,Türkiye"de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme", DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss. 15-55.

Kozak, N. (2001), ,,Türkiye"de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972- 1998 Yılları Arasında Hazırlamış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine BiyoBibliyografik Bir İnceleme", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, ss. 26-33.

Kuşat, N. (2011), Turizm Sektöründe Küreselleşmenin Etkisi ve Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Düzce Üniversitesi, Akçakoca, ss. 32-41.

Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012), ,,Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması", Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), ss. 715- 733.

Swarbrooke, J.(1999), Sustainable Tourism Management, 2nd Edition, London: CABI Publishing.

Şahin, S. ve Acun, A. (2015), Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Makaleler ve Lisansüstü Tezler), 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss. 1456-1475.

Şakar Denktaş, G. ve Cerit, A. G. (2013), ,,Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (4), ss. 37-62.

Temizkan, S. P., Çiçek, D. ve Özdemir, C. (2015), ,,Sağlık Turizmi Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili", International Journal of Human Sciences, 12 (2), ss. 394-415.

Turan, A. (2014), Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, ss. 3-15.

Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015), ,,Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği", Selçuk İletişim, 9 (1), ss. 5-21.

Yozgat, U. ve Kartaltepe, N. (2009), ,,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (1), ss. 149-165.

YÖK (2015), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/IstatistikiBilgiler?islem=3 (25.12.2015).

Zan, B. U. (2012), Türkiye"de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ziegler, B. (2009). Methods for Bibliometric Analysis of Research: Renewable Energy Case Study, Composite Information Systems Laboratory (CISL) Sloan School of Management Working Paper, Cambridge, http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2009-10.pdf (30.12.2015).

Kaynak Göster