Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Algısı İle İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma

Kurumsal güvenin sağlanabildiği işletmelerde işgörenlerin iş tatminleri yükselmekte ve örgütün performansı iyileşmektedir. Dolayısıyla işgörenlerin iş tatminlerine etkileri bakımından güven duygusunun mesai arkadaşlarına, yöneticiye ve kuruma güven olmak üzere üç boyutlu olarak ele alıp incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına duydukları güvenin boyutlarının işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini etkileyip etkilemediği tartışılmaktadır. Veriler hazırlanan bir anket ile Mersin, Adana, Hatay, Urfa ve Gaziantep şehir merkezlerinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerden kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Uygulama dönemi sonunda 306 adet geçerli anket sayısına ulaşılmıştır. Sonuçlar işgörenlerin iş tatminlerinin yükseltilebilmesi bakımından yönetici seçiminde adayların saygınlık ve yetkinlikleri ile liderlik özelliklerine dikkat edilmesi gereğine işaret etmekte ve ayrıca çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, turizm sektöründe güveni üç boyutta ele alan bir çalışmaya literatürde rastlanılmamış olması, çalışmanın otellerde güven literatürüne katkı sağlama potansiyelini berberinde getirmektedir.

The Relationships between Job Satisfaction and Organizational Trust Perception of Four and Five Stars Hotel Employees

It is the fact that both job satisfaction and company performance increased and developed in the corporations in which organizational trust is established. As a result, it is useful to examine the effects of feeling of trust on employees regarding to three dimensions as trust between employees, trust in managers and organizations. In this paper, whether the dimensions of the trust feelings of the hotel employees in colleagues, managers and organizations affect the level of employee satisfaction is discussed, as a consequence. Data was collected through a questionnaire from four and five star hotels operating in the city center of Mersin, Adana, Hatay, Urfa and Gaziantep. 306 valid questionnaires were included into the analysis. The results indicate that prestige, competence and leadership characteristics of the manager candidates should be carefully taken into account in the process of choosing them as a manager in order to increase employees’ job satisfaction. Besides, the results of the study have put forward the importance of the improving corporate governance through providing career opportunities for the employees. This study can contribute to the tourism literature in terms of organizational trust in three dimensions

Kaynakça

Anderson, J. A., (2005), Trust in Managers: a Study of Why Swedish Subordinates Trust Their Managers, Business Ethics: A EuropeanReview, 14 (4), ss. 392-404.

Arı, G.S. (2003), Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır mı? Gazi Üniversitesi Tizaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss. 17-36.

Asunakutlu, T. (2006), Çalışanlar İle Yöneticiler Arasındaki Güven Duygusunun Araştırılması: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (4), ss.16-33.

Brever M.B. (1996), “In-Group Favoritism: The Subtleside of Inter Group Discrimination”, İçinde D.M. Messic A.E. Tenbrunsel (Editörler.) Codes of conduct: Behavioral Researchand Business Ethics, New York: RusselSage Foundation, ss. 160-171.

Burt, R. (2001), Bandwidth and Echo: “Trust, Information and Gossip in Social Networks” in Alessandra Casellaand James E. Rauh Networks and Markets: Contributions from economics and sociology, new York, Russel Sage Foundations.

Burt R, ve Knez, M, (1995), Kinds of Third Party Effects on Trust, Journal of Rationality and Society 7, ss. 55-93.

Coleman, J. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94 Supplement, University of Chicago. ss. 95-120.

Demircan, N. ve Ceylan A. (2003), Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları, Yönetim ve Ekonomi, 10 (2), ss. 139-150.

Dirks, K. T. ve Ferin, D. L. (2002), “Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice”, Journal of AppliedPsychology, 87 (4), ss. 611-628.

Erdem, F, Aytemur, J.Ö. ve Karaman, T. (2007), Farklı Örgütsel İlişki Düzeylerinde Güvenin Bize Özgü Anlamları, XV. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi.

Fox, A. (1974), “Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations”, London. Faber and Faber. Fritzsche, B. ve Parrish, T.A. (2005), Theories and Research on Job Satisfaction. İçinde S.D.

Brown ve R.W. Lent (Editörler) Career Development and Counseling : Putting Theory and Research toWork , ss. 180-202, Hoboken, Nj: Wiley.

Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity: New York: Free Pres.

Gilbert, J. A. Tang, T.L. (1998), An Examination of Organizational Trust Antecedents, Public Personnel Management, 27, ss. 321-338.

Halis, M., Gökgöz, G.S. ve Yaşar, Ö. (2007), Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss. 187-205.

İslamoğlu, G., Birsel, M. ve Börü, D. (2007), Kurum İçinde Güven, İstanbul, İnkilap Kitapevi. Karagül, M. ve Masca, M. (2005), “Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, Bahar, 1, ss. 37-52.

Kramer, R. M., (1999), Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives in Enduring Questions. Annual Review of Psychology. 50, ss. 569-598.

Kuşluvan S.ve Kuşluvan Z. (2005), Otel işletmelerinde İş ve İşletme ile ilgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi: Nevşehir Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,16 (2), ss. 183-203.

Mishra, J. ve Morrissey, M.A. (1990). “Trust in Employee/Employer Relationships: A survey of West Michigan Managers, PublicPersonnel Management, Vol: 19 (4), ss. 443-461.

Ören, K. (2007), Sosyal Sermayede “Güven” Unsuru ve İşgücü Performansına Etkisi, Kamu-İş; C: 9, 1/2007, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/914.pdf (06-09-2008)

Paine, K.D. and Partners, (2003), “Guidelines forMeasuring Trust in Organizations”, The Institute for Public Relations, www.instuteforpr.com (01-06-2011)

Rotter, J. B. (1967), A New Scale for Mesurement of Interpersonel Trust, Journal of Personelity, 35 (4), ss. 651-665.

Temple, J. (2000), “Growth Effect of Education on Social Capital in the OECD Countries”, OECD Working Paper No: 00/36.

Willemyns, M., Gallois, C. ve Callan, V.J. (2000), Accommodating Power in SupervisorSupervisee Communication: A Content Analysis, Australian Journal of Communication, 27(1), ss. 129-142

Woolcock, M. (2000), Theplace of SocialCapital in Understanding Social and Economic Outcomes, TheContribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Wellbeing, Konferans Metni, Human Resources of Canada and OECD, Quebec.

Yazıcıoğlu, İ. (2009), Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Duyguları ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine bir Alan Araştırması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), ss. 235-249.

Yılmaz, E. (2005), Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss. 567-580.

Yüksel, İ. (2005), İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss. 291-306.

Kaynak Göster