Türkiye' de ekimi yapılan bazı şekerpancarı tohumlarındaki fungal floranını belirlenmesi

Tohum en önemli bitkisel üretim materyalidir. Şekerpancarmda tohum kaynaklı fungal organizmalar, bitkilerde ürün ve tohum kalitesi üzerinde büyük zararlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde ekimi yapılan bazı şekerpancarı tohumlarmdald fungal flora belirlenmiştir. Araştırma sonucu Aura, Evita, Sonja, Fiona, KWS-Tr, Türk Şeker pancar çeşitlerine ait tohumlar üzerinde Alternaria alternata, Cercospora beticolıı, Fusarium oxysporum, Phoma betae, Rhizoctonia solanı, Periconiella angusiana, Curvularia sp., Periconia sp., Aspergillus sp. gibi dokuz farklı fungus belirlenmiş olup, bunlardan Alternaria alternata, % 10-100 arasındaki bulunuş oranlarıyla ilk sırayı almıştır.

Determination of fungal flora of some sugar beet seeds sown in Turkey

Seed is the most important generative production material Seed born fungal pathogens of sugar beet cause high damages on yield and seed quality on plants. In this study, were determined seed borne fungal organisms on some sugar beet seeds sown in Turkey. In the result of this research nine different fungi were determined as Alternaria alternata, Cercospora beticpla, Fusarium oxysporum, Phoma betae, Rhizoctonia solanı, Periconiella angusiana, Curvularia sp., Periconia sp., Aspergillus .sp. on the seeds of Aura, Evita, Sonja, Fiona, KWS-Tr and Türk Şeker sugar beet varieties and Alternaria alternata was detected with the highest ratio 10-100%.

Kaynakça

Agarwal, V. K. and J. B. Sinclair, 1997. Principles of Seed Pathology, Second Edition. CRC Pres, 539 p.

Doyer, L. C, 1938.Manual for the Determination of Seed-borne Diseases. ISTA, 59p., Wageningen, Holland.

Er, C, S. Vranbay, D. Başalma, ve M. Yıldız, 1997. Şeker Pancarı Tarımında Yaşanan Problemlerle Çözüm Yolları. Tarım ve Köy Dergisi, Ankara, Sayı: 113, s.47

Erkan, S., 1998. Tohum Patolojisi. Gözdem Ofis,İzmir, 275 s.

Hewett, P. D., 1983. Epidemiology Fundamental for Disease Control. Seed Sci. and Technol. 11: 697-706.

ISTA, 1976. International Rules for Seed Testing: Annexes 1996. Seed Sci. and Technol. 4 (Suppl.): 13-19.

Koç, H., 2000 Şeker Pancarında Tohum Üretimi. Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslararası Sempozyumu Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınlan No:5 s. 99-109.

Leach, L. D. and J. D. Mac Donald, 1976. Seed-borne Phoma betae as Influenced by Area of Sugarbeet Production, Seed Processing and Fungicida! Seed Treatment. J. Am. Soc. Sugar Beet Technol. 19: 4.

Maude, R. B., 1996. Seedborne Diseases and Their Control, Principles and Practise. CAB Interna­tional, 268 p.

Me Kay, M. B. and V. W. Poll, 1918. Field Studies of Cercospora beticola . Phytopatholoy 8: 119-136.

Neergaard, P., i988. Seed Pathology Vol. I-II, Mac Millian Press, Hong Kong, XXV+ 119 p.

Özgör, O. E., 1995. Türkiye Şekerpancarı Hastalıkları (Sugar Beet Diseases in Türkiye). Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Yayın No: 218, His.

Pirson, H., 1978. Phoma lingam on Brassica spp. an Attempt to Simplify the Evaluation on Seeds. 16 th. Int. Workshop in Seed Pathology, p 53.

Roncadori, R. W., O. L. Brooks and C. E, Perry, 1972. Effect of Field Exposure on Fungal Invasion and Deterioration on Cotton Seed. Phytpathology 62: 1137-1139.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.9b1.3b