Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi,azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri

Bo çalışmada, organik madde kapsamları yüksek olan tfitün tozu, mantar komposto ve özüm cibresinin toprağın ttreaz enzim aktiviîesi, azot îttineratizasyonu, orgarak madde, C/N oranı, EC ve pH değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. TopraMara 4 değişik dozda iç farklı atık (% 0,2,4 ve 8) ilâve edilmiş ve 2S °C'de 60 gün süreyle inköbe edilen topraklar tarla su kapasitesinin % 70'i düzeyinde tutulmuştur. Tütün tozu ilave edilmiş topraklarda üreaz aktivitesi diğer iki tarımsal atık ilave edilmiş topraklara göre fazla bulunmuştur. Buna rağmen, iakiıbasyon süresi boyunca mantar komposto ilave edilen topıaklsrda en hızlı amonyunı çevrimi belirlenirken, en yavaş altrifikasyoiî tütün tozu ve üzüm cibresi ilave edilen topraklarda belirlenmiştir. En yüksek NCV-N'u miktan tütün tozu ilave edilmiş toprakîaıda bunu raaniar komposto ilave edilmiş toprak örnekleri takip etmekte ve en ilişik NCV-N'u değerleri ise üzüm cibresi ilave sdilmiş topraklarda belirlenmiştir. Her üç alık ilave edilmiş toprak örneklerinde artan doza ye zamana bağh olarak pH değerleri azalma göstermiştir. Mantar ve tütün tozu ilave edilmiş topraklarda doza bağlı olarak bütün iîiköbasyon sitelerinde EC değerleri önemli artış göstermiş oîup, üzüm cibresi ilave edilen topraklarda ise kontrol ve iozlar arasında önemli bir fark belirlenmemiştir. Her üç atık ilave edilmiş toprak örneklerinde de C/N oranı, ilave edilen atık dozuna bağlı olarak azalma göstermiştir. Bu sonuçlara göre, üzüm cibresinin diğer iki atık mateıyaline göre daha iyi bir organik madde kaynağı olduğu saptanmıştır.

Effects of some agricultural wastes on urease activity,nitrogen nineralization and some properties of soil

In this study, the effects of tobacco dust, mushroom compost and grape marc, which contain high organic matter, on urease activity, nitrification, organic matter content, C/N ratio, EC and pH, were investigated. Four rates of three different orgmic residues (% 0,2, 4 and 8) were added to the soil and the soil samples were kept at 70% of field capacity during the incubation period for 60 days at 28C°. Urease activities in the soils to which tobacco cfast were aided were found higher than those of the soils to which two agricultural wastes wers supplemented. In spite of the fact that the most rapid transformation were expected along incubation period in mushroom compost added soils, the slowest nitrification rates were found in soils to which grape marc and tobacco dust were supplemented. The highest NÖ3"-N was determined in the tobacco dust-added soils which «ere followed by the mushroom compost and grap march-added soils respectively. The pH values showed decrease In the three waste-added soils, depending on increasing doses and time periods. Considerable increase was observed in EC values of the incubation periods of mushroom and tobacco ctast-added soils, depending on increasing amount of the doses whereas, any-significant difference was found between the controls and amount of doses being applied in the grape marc-added soils. C/N ratios In the three wastes-added soils showed decrease, depending on tie waste doses being applied It was concluded that grape marc has been a good source of organic matter comparing to other two waste materials.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

3.5b3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kohya'da ( Bozkır otu,Kochia prostrata L.) in vitro rejenerasyon çalışmaları

Mehmet BABAOĞLU, MUSTAFA YORGANCILAR

Konya şartlarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve verim ögelerinin belirlenmesi

SÜLEYMAN SOYLU, ALİ TOPAL, BAYRAM SADE, Necdet AKGÜN

Tigem Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve İvesi koyun sürülerinin kan potasyum ve hemoglobin tipleri ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkiler

Saim BOZTEPE, M.Kazım KARA

Farklı sevyelerdeki ak lüpen ( Lupinus albus ) ihdiva eden besi rasyonlarının japon bıldırcınlarında ( Coturnix coturnix japonica ) besi performansı ve karkas karakterlerine etkisi

Önder Alp YILDIZ, Oktay YAZGAN

Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi,azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri

Ayten KARACA, Sevinç ARCAK

Zenginleştirilmiş ekmeğin vitamin değerini etkileyebilecek bazı faktörler ve zenginleştirme amacıyla katılan vitamin ve minerallerin kaliteye etkileri üzerinede araştırma

Berrin ÖZKAYA

Orta anadolu şartlarında nadas-buğday sisteminde üst gübre olarak farklı azot formu ve uygulama zamanlarının buğdayın verim ve bazı unsurları üzerine etkisi

ALİ TOPAL

Buğday anızı karıştırılmış toprağın azot mineralizasyonu ve C/N oranı üzerine bazı organik gübreler ile üre gübresinin etkileri

MEHMET ZENGİN, Cevdet ŞEKER, Refik UYANÖZ

Antalya sera topraklarında ağır metal dağılımı ve bunların toprak biyolojik özellikleri ile ilişkisi

Sevinç ARCAK, Ayten KARACA, Mustafa KAPLAN, O.Can TURGAY, Koray HAKTANIR

Bazı tarımsal işlemlerin fasulye fide döneminde kök çürüklüğü çıkışı üzerine etkisi

FAHRİ YİĞİT