Yerelleşme-Merkezileşme Tartışmaları Ekseninde Yerel Yönetimlerde Reform: İngiltere ve Türkiye Üzerine Mukayeseli Bir Analiz

İngiltere örneği üzerinden hareketle yerel yönetim birimlerine ve yerel yönetimlerde reform çalışmalarına odaklanılan çalışmada, Anglo-Sakson yönetim geleneğine sahip İngiltere ile Kıta Avrupası yönetim geleneğine sahip Türkiye, yerel yönetimler çerçevesinde mukayese edilmektedir. Çalışmanın temel amacı merkezileşme ve yerelleşme kavramları çerçevesinde İngiltere'de ve Türkiye'de genelde kamu yönetiminde özelde ise yerel yönetimlerde yaşanan dönüşüm ve reform çabalarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle İngiltere'nin siyasal ve yönetsel yapısı genel hatlarıyla ele alınmakta olup; İngiltere'de yerel yönetim sistemine ve yerel yönetimlerde reform çalışmalarına değinilmektedir. Son olarak, yerel yönetimlerde yeniden yapılanmaya yönelik girişimler karşılaştırmalı yöntem perspektifiyle, Türkiye ve İngiltere örnekleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Local Government Reform in the Axis of Decentralization-Centralization Debates: A Comparative Analysis of England and Turkey

Through the example of England,while this study focuses on the local government units and the reform efforts in the local governments, it makes comparisons between England, which has the Anglo-Saxon governmental tradition, and Turkey, which has the governmental tradition of the Continental Europe, within the framework of the local governments. The main aim of the study is comparatively to assess the transformational and reform efforts experienced in the public administrations in general and the local governments in England and Turkey in particular under the concepts of “centralization” and “decentralization”. The study primarily examines the political and administrative structure of England in general terms and refers to the administrative system of England and the reform efforts in its local governments. As a result, it is tried to assess the efforts to restructure initiatives in the local governments with a comparative method by the examples of Turkey and England

Kaynakça

ARSLAN, Rıza (2013), Demokratik Yönetim Sistemleri, Dora Yayıncılık, Bursa.

BOYRAZ, Hacı Mehmet (2015), “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”, http://akademikperspektif.com/2013/11/02/buyuk-britanya-ve-kuzey-irlanda-birlesik-kralligi/ (Erişim Tarihi: 12.03.2015).

CANPOLAT, Hasan ve Haktankaçmaz, M. İlker (2010), “Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C:19, S:1, ss. 91-106

CANPOLAT, Hasan (1999), “İngiltere’de (Britanya) Mahalli İdareler”, Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara.

ÇAM, Esat (2000), Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul.

DEMİRKAYA, Yüksel ve Bozlağan, Recep (2005), “Londra Anakent Belediye Sistemi İle Türk Anakent Belediye Sisteminin Karşılaştırması”, Özgür, Hüseyin ve Kösecik, Muhammet (Ed.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Nobel Yayınevi, Ankara, ss. 499-511.

EROĞUL, Cem (2006), Çağdaş Devlet Düzenleri, Kırlangıç Yayınevi, Ankara.

ERYILMAZ, Bilal (2003), “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Perspektifi ve Stratejisi”, İdarecinin Sesi Dergisi, C:15, S:100, ss.25-42.

ERYILMAZ, Bilal (2007), “Bürokrasi Merkezli Değil, Vatandaş Merkezli Bir Yapılanma”, Çerçeve Dergisi, Y:15, S:44, ss. 44-48.

ERYILMAZ, Bilal (2015), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, 8. Baskı, Kocaeli.

İNAÇ, Hüsamettin ve Ünal, Feyzullah (2006), “İngiltere’de Yerel Yönetimler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:16,ss. 125-140.

KALABALIK, Halil (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Teori-Uygulama, Seçkin Yayınevi, Ankara.

KARASU, Koray (2013), “İngiltere'de Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Karasu, Koray (Yay. Haz.), İmge Kitabevi, Ankara, ss.145-292.

KOCAOĞLU, Mustafa ve Usta, Sefa (2015), “Seçilmiş Ülkeler Bağlamında Yerel Yönetimlerde Reformlar ve Temel Eğilimler”, İdari ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler, Mecek, Mehmet, Doğan, Mesut ve Parlak, Bekir (Ed.), BEKAD Yayınları, Bursa.

KÖSECİK, Muhammet (2000), 4 Mayıs 2000 Büyükşehir Belediyesi Seçimlerinin Getirdikleri: Londra’da Yeni Dönem”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C:9, S:3, ss. 69-81.

KUTLU, Önder (2006), Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi-Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya.

LEACH S. ve J. Stewart (1992), Local Government: Its Role and Function, York: Joseph Rowntree Foundation.

MİGM (2015), "2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu", T.C İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara. http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2014_Faal iyet_Raporu.PDF (Erişim Tarihi: 25.12.2015).

MİGM (2016), "2015 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu", T.C İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara, s.13-15, http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2015_MA HALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAPORU.pdf, (Erişim Tarihi: 18.02.2017).

NADAROĞLU, Halil (2001), Mahalli İdareler, Teorisi-Ekonomisi-Uygulaması, Beta Yayınevi, İstanbul. ÖKMEN, Mustafa ve Parlak, Bekir (2013), Kuram ve Uygulamada Yerel Yönetimler- Kavramlar, Yaklaşımlar, Yapılar ve Mevzuat, Orion Kitabevi, Ankara.

PARLAK, Bekir ve Cantürk Caner (2005), Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.

ROSKİN, Michael G. (2014), Çağdaş Devlet Sistemleri, Liberte Yayınları, 7. Baskı, Ankara.

ŞARBAK, Zekeriya (2007), “Mahalli İdareler Alanında Yaşanan Değişim”, Çerçeve Dergisi, Y:15, S:44.

ŞENGÜL, Ramazan (2013), Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

TORTOP, Nuri (1993), “Londra Büyükşehir Yönetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C: 2, S:1, ss. 3-8

UYANIK, Sırrı (1993), “Londra’nın Yerel Yönetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C:2, S:5, ss. 23-26

UZUN, Şentürk (2003), “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Yayınları, http://www.arem.gov.tr/ortak_icerik/arem/Projeler/21yy/ingiltere.pdf (Erişim Tarihi: 15.03.2015).

ÜSTE, Rabia Bahar (2005), "Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme", Türk İdare Dergisi, S:448, ss.49-60.

WOLLMANN, Hellmut (2004), “Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between Multi Function and Single-Purpose Organisations”, Local Government Studies, Vol:30, No:4, ss. 639-665.

WORTHY, Ben, Amos Jim, Hazell Robert ve Bourke, Gabrielle (2011), Town Hall Transparency? The Impact of Freedom of Information on Local Government In England, UCL Constitution Unit, London.

YAMAÇ, Müzehher (2014), "İngiltere'de Yerel Yönetimler", Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilim Metinleri, No: 4, bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/.../413/.../Sbm_04_2014.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2015)

Kaynak Göster