Demografik Değişkenlerin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Turizm sektörünün emek-yoğun yapısı, çalışanların gerek kendi aralarında gerek liderleri ile üst düzey bir iletişim kurmalarını gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu araştırmada, çalışanların liderleri ile olan iletişimleri üzerinde durulmuş ve iki temel soruya cevap aranmıştır. Bu sorulardan ilki, konaklama işletmelerindeki alt düzey çalışanların lider-üye etkileşimi (LÜE) algısının hangi düzeyde olduğu konusu ile ilgiliyken, ikincisi bazı demografik değişkenlerin LÜE algısı üzerinde hangi yönde ve ne derece etkisi olduğu ile ilgilidir. Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmada, Balıkesir ilinde bulunan konaklama işletmelerinde alt düzey çalışanlar ile yüz yüze görüşülmüş ve anket tekniği ile veri toplanmıştır. İlk araştırma sorusuna cevap bulabilmek amacıyla ölçek ortalaması hesaplanmış; diğer sorunun cevabını bulabilmek ise ikili lojistik regresyon analizi ile mümkün olmuştur. Sonuçlara göre konaklama işletmelerindeki alt düzey çalışanların LÜE algısı yüksek düzeydedir. Ayrıca yaş, aylık gelir, eğitim durumu, çalışma biçimi, işletme deneyimi ve sektör deneyimi değişkenlerinin LÜE algısı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu da görülmüştür. Ek olarak bu değişkenlerin etkilerinin LÜE’nin alt boyutlarına göre hem yön olarak hem de etkinin derecesi olarak farklılaştığı da belirtilmelidir. Ancak tüm alt boyutları etkilemesi bakımından sektör deneyiminin en önemli değişken olduğu ifade edilebilir. Zira sektör deneyimi ile birlikte LÜE algısı önemli oranda artmaktadır.

Determination of the Effect of Demographic Variables on Leader-Member Exchange by Logistic Regression Analysis: A Research in Accommodation Establishments

The labor-intensive structure of the tourism sector makes it necessary and important for employees to establish a high level of communication between themselves and with their leaders. In this research, the communication of the employees with their leaders was emphasized and answers to two basic questions were sought. The first of these questions relates to the level of perception of leader-member exchange (LMX) of the lower-level employees in the accommodation establishments, while the second is about the direction and extent of some demographic variables on LMX perception. In the study, where quantitative research methods were used, face-to-face interviews were conducted with low-level employees in accommodation establishments in Balıkesir province and data were collected by questionnaire technique. In order to find an answer to the first research question, the scale mean was calculated; the answer of the other question was ascertained by binary logistic regression analysis. According to the results, the employees of the lower-level in the accommodation establishments have a high level of LMX perception. Besides, age, monthly income, educational status, working style, operational experience and industry experience were found to have significant effects on LMX perception. In addition, it should be noted that the effects of these variables are differentiated both in terms of direction and degree of effect according to the sub-dimensions of the LMX. However, it can be said that the industry experience is the most important variable in terms of affecting all the sub-dimensions. Because, with the increase of the sector experience, the perception of the LMX increases significantly as well.

Kaynakça

Alparslan, A. ve Oktar, Ö. (2015). Türkiye’de Lider-Üye Etkileşimi Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar: Bibliyometrik Bir İçerik Analizi. Business and Economics Research Journal, 6(1), 107-123.

Baş, T., Keskin, N. ve Mert, S. (2010), Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli ve Ölçme Aracının Türkçe’de Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi, Ege Akademik Bakış, 10 (3), 1013-1039.

Bell, C., Rvanniekerk, R., Nel, P. (2015). The relationship between some demographic variables and leadership effectiveness among local government managers in South Africa. African Journal of Business Management, 9(2), 50-58.

Bolat, O. (2011a). Öz Yeterlilik ve Tükenmişlik İlişkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 255-266.

Bolat, O. (2011b). Lider Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisi. “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 65-80.

Bolat, O., Bolat, T., Seymen, O., Yüksel, M. (2017). İstismarcı Yönetim ve Tükenmişlik: Lider-Üye Etkileşimi ve Güç Mesafesinin Düzenleyici Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 85-111.

Brouer, R., Duke, A., Treadway, D., Ferris, G. (2009). The moderating effect of political skill on the demographic dissimilarity — Leader–member exchange quality relationship. The Leadership Quarterly 20, 61–69.

Can, A. (2018). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Cevrioğlu, E. (2007). Lider-Üye Etkileşimi ile Bireysel ve Örgütsel Sonuçlar Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cha, J. ve Borchgrevink, C. (2018). Leader–Member Exchange (LMX) and Frontline Employees’ Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior in the Foodservice Context: Exploring the Moderating Role of Work Status, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19:3, 233-258.

Chow, C., Lai, J., Loi, R. (2015). Motivation of travel agents' customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and internal marketing orientation. Tourism Management, 48, 362- 369.

Çekmecelioğlu, H. ve Ülker, F. (2014). Lider - Üye Etkileşimi ve Çalışan Tutumları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 35-58.

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 10(3), 1357-1407.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik, SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Dansereau, F., Cahman, J. ve Graen, G. (1973). Instrumentality Theory and Equity Theory as Complementary Approaches in Predicting the Relationship of Leadership and Turnover among Managers. Organızatıonal Behavıor and Human Performance, 10, 184-200.

Demirci, B. (2017). Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dienesch, R. ve Liden R. (1986). Leader-Member Exchange Model of Leadership: A Critique and Further Development. The Academy of Management Review, 11 (3), 618-634.

Dulebohn, J., Bommer, W., Liden, R., Brouer, R., Ferris, G. (2012). A Meta-Analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past With an Eye Toward the Future. Journal of Management, 38(6), 1715-1759.

Epitropaki, O. ve Martin, R. (1999). The impact of relational demography on the quality of leader–member exchanges and employees’ work attitudes and well-being. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 237– 240.

Erdogan, B., Kraimer, M., Liden, R. (2004). Work Value Congruence and Intrınsıc Career Success: The Compensatory Roles Of Leader-Member Exchange And Perceıved Organızatıonal Support. Personnel Psychology, 57, 305-332.

Estiri, M., Amiri, N., Khajeheinan, D., Rayej, H. (2018). Leader-member exchange and organizational citizenship behavior in hospitality industry: a study on effect of gender. Eurasian Bus Rev, 8, 267–284.

Eşitti, B. ve Kasap, M. (2019), The impact of leader–member exchange on lodging employees’ dynamic capacities: The mediating role of job satisfaction. Tourism and Hospitality Research, in press. doi: 10.1177/1467358419826397.

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using Spss. USA: Sage Publications.

Garg, S. ve Dhar, R. (2016). Extra-Role Customer Service: The Roles of Leader–Member Exchange (LMX), Affective Commitment, and Psychological Empowerment, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 17:4, 373-396.

Gerstner, C. ve Day, D. (1997). Meta-Analytic Review of Leader-Member Exchange Theory: Correlates and Construct Issues. Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-844.

George, J. ve Jones, G. (2012). Understanding and Managing Organizational Behavior. US: Pearson.

Green, C. (2008). Leader member exchange and the use of moderating conflict management styles: Impact on relationship quality. International Journal of Conflict Management, 19(2), 92-111.

Green, S., Anderson, S., Shivers, S. (1996). Demographic and Organizational Influences on Leader–Member Exchange and Related Work Attitudes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 66(2), 203-214.

Ilies, R., Nahrgang, J., Morgeson, F. (2007). Leader–Member Exchange and Citizenship Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 92(1), 269–277.

Joo, B. (2010). Organizational Commitment for Knowledge Workers: The Roles of Perceived Organizational Learning Culture, Leader–Member Exchange Quality, and Turnover Intention. Human Resource Development Quarterly, 21(1), 69-85.

Kaşlı, M. ve Seymen, O. (2010). Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 109-122.

Katı, Y. (2016). İşgörenlerin Politik Becerileri ve Kariyer Başarısı İlişkisi: Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kim, B. ve George, R. (2005). The Relationshıp Between Leader-Member Exchange (LMX) and Psychologıcal Empowerment: A Quick Casual Restaurant Employee Correlation Study. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(4), 468-483.

Kim, B., Lee, G. ve Carlson, K. (2010), An examination of the nature of the relationship between Leader-MemberExchange (LMX) and turnover intent at different organizational levels, International Journal of Hospitality Management, 29, 591–597.

Kim, S., O’neill, J. ve Cho, H. (2010), When does an employee not help coworkers? The effect of leader–member exchange on employee envy and organizational citizenship behavior, International Journal of Hospitality Management, 29, 530–537.

Kim, T., Liu, Z., Diefendorff, J. (2015). Leader–member exchange and job performance: The effects of taking charge and organizational tenure. Journal of Organizational Behavior, 36, 216–231.

KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı). (2019). Turizm Yatırım ve İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis İstatistikleri. Erişim Tarihi: 01.03. 2019. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesisistati-.html.

Kwon, S. M., ve Lim, Y. J. (2007). The State‐Trait Anxiety Inventory, Trait Version: Examination of a Method Factor. Korean Social Science Journal, 34(2): 105‐122.

Lai, J., Chow, C, ve Loi, R. (2018). The interactive effect of LMX and LMX differentiation on followers’ job burnout: evidence from tourism industry in Hong Kong, The International Journal of Human Resource Management, 29:12, 1972-1998.

Liao, S., Hu, D., Chung, H. (2009). The relationship between leader-member relations, job satisfaction and organizational commitment in international tourist hotels in Taiwan, The International Journal of Human Resource Management, 20:8, 1810-1826.

Liden, R. ve Graen, G. (1980). Generalizability of the Vertical Dyad Linkage Model of Leadership. The Academy of Management Journal, 23(3), 451-465.

Liden, R. ve Maslyn, J. (1998). Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment through Scale Development. Journal of Management, 24(1), 43-72.

Liden, R., Erdogan, B., Wayne, S., Sparrowe, R. (2006). Leader-member exchange, differentiation, and task interdependence: Implications for individual and group performance. Journal of Organizational Behavior, 27, 723- 746.

Liden, R., Sparrowe, R. ve Wayne, S. (1997). Leader-member exchange theory: The past and potential for the future. Research in Personnel and Human Resources Management, 15, 47-119.

Liden, R., Wayne, S., Stilwell, D. (1993). A Longitudinal Study on the Early Development of Leader-Member Exchanges. Journal of Applied Psychology, 78(4), 662-674.

Loi, R., Chan, K., Lam, L. (2014). Leader–member exchange, organizational identification, and job satisfaction: A social identity perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87, 42–61.

Martin, R., Epitropaki, O., Thomas, G., Topakas, A. (2010). A Review of Leader–Member Exchange Research: Future Prospects and Directions. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 25, 35-87.

Martin, R., Guillaume, Y., Thomas, G., Lee, A., Epitropaki, O. (2016). Leader–Member Exchange (LMX) and Performance: A Meta-Analytıc Revıew. Personnel Psychology, 69, 67–121.

Martin, R., Thomas, G., Legood, A., Russo, S. (2018). Leader–member exchange (LMX) differentiation and work outcomes: Conceptual clarification and critical review. J. Organ. Behav., 39: 151–168.

Moital, M., Vaughan, R., Edwards, J., Peres, R. (2009). Determinants of Intention to Purchase Over the Internet. Anatolia, 20:2, 345-358.

Murphy, S. ve Ensher, E. (1999). The Effects of Leader and Subordinate Characteristics in the Development of LeaderMember Exchange Quality. Journal of Applied Social Psychology, 29 (7), 1371 -1394.

Ordun, G. ve Aktaş, H. (2014). Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma. 43(1), 120-135.

Pelit, E. (2008). İşletmelerde İşgören Güçlendirmenin İşgörenlerin İş Doyumuna Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Peng, C. ve So, T. (2002). Logistic Regression Analysis and Reporting: A Primer, Understanding Statistics, 1:1, 31-70.

Pichler, S., Livingston, B., Yu, A., Varma, A., Budhwar, P., Shukla, A. (2019). Nationality diversity and leader–Member exchange at multiple levels of analysis: Test of a cross-level model. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 38 (1), 20-39.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003), Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23- 74.

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business. (Fourth Edition). NY: John Wiley & Sons, Inc.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Kitabevi. Tabachnick, B. ve Fidell, L. (2007). Using Multivariate Statistics. USA: Pearson.

Tanrıverdi, H. ve Kahraman, O. (2016). 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Marmaris ve İstanbul Destinasyonlarında Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 463-493.

Tsui, A. ve O'Reilly, C. (1989). Beyond Simple Demographic Effects: The Importance of Relational Demography inSuperior-Subordinate Dyads. The Academy of Management Journal, 32 (2), 402-423.

Tsui, A., Egan, T., O'Reilly, C. (1992). Being Different: Relational Demography and Organizational Attachment. Administrative Science Quarterly, 37 (4), 549-579.

Volmer, J., Spurk, D., Nessen, C. (2012). Leader–member exchange (LMX), job autonomy, and creative work involvement. The Leadership Quarterly, 23, 456–465.

Wang, C. (2016). Does leader-member exchange enhance performance in the hospitality industry?: The mediating roles of task motivation and creativity", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (5), 969- 987.

Wayne, S., Shore, L., Bommer, W., Tetrick, L. (2002). The Role of Fair Treatment and Rewards in Perceptions of Organizational Support and Leader–Member Exchange. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 590–598.

Wayne, S., Shore, L., Liden, R. (1997). Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective. The Academy of Management Journal, 40 (1), 82-111.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
  • ISSN: 1302-4191
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2017

311205