Çalışanların Duygusal Emek Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı demografik değişkenlerin çalışanların duygusal emek kullanım düzeylerine olan etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Bu amaçla Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 549 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi neticesinde yaş, cinsiyet, işletmedeki pozisyon, toplam çalışma süresi ve sektör tecrübesinin duygusal emek kullanım düzeylerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Investıgatıng The Emotional Labor Levels of Employees in Terms of Some Demographic Variables

The purpose of this study is to determine the effect of the intended demographic variables on the levels of emotional labor use of the employees. For this purpose, 549 participants working in four and five star hotels in Gaziantep, Adana and Osmaniye were collected by questionnaire method. As a result of the analysis of the data, it was determined that age, gender, occupation position, total working time and sector experience showed significant differences according to emotional labor utilization levels.

Kaynakça

Anderson, Lindsey, (2014). “There Goes Another Little Chip of Your Heart: Exploring The İntersections of Communication, Emotional Labor, and Age”. Unpublished Doctoral Dissertation, Purdue University West Lafayette, Indiana.

Ashforth, Blake E., and Humphrey Roland, H, (1993). “Emotional labor in service roles: The influence of identity”. Academy of management review, 18(1), s.88-115.

Bağcı, Zubeyir ve Bursalı MohanYeliz, (2015). “Duygusal Emeğin İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Denizli İlinde Hizmet Sektöründe Görgül Bir Araştırma”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10), s.71-75.

Bayram, Nuran, (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, 2. bs.. Ezgi Kitabevi, Bursa.

Beğenirbaş, Memduh, (2015). “Psikolojik Sermayenin Çalışanların Duygu Gösterimleri ve İşe Yabancılaşmalarına Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), s.249-263.

Beğenirbaş, Memduh ve Çalışkan Abdullah, (2014). “Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü”. Business and Economics Research Journal, 5(2), s.109-127.

Beğenirbaş, M., ve Meydan Cem Harun, (2012). “Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışıyla İlişkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 1-24.

Biron, Michal and March Van Veldhoven, (2012). “Emotional Labour İn Service Work: Psychological Flexibility And Emotion Regulation”. Human Relations, 65(10), s.1259-1282.

Brotheridge, Celeste M., and Grandey Alicia A, (2002). “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of “People Work”. Journal of Vocational Behavior,60(1), S.17-39.

Buckner, John E. (2012). Emotional Labor and Authentic Leadership, Unpublished Doctoral Dissertation, Louisiana Tech University, Ruston.

Chau, Samantha L., Dahling Jason J., Levy Paul E., and Diefendorff James M. (2009). “A Predictive Study of Emotional Labor and Turnover”. Journal of Organizational Behavior, 30(8), s.1151-1163.

Cheung, Franchis Yeu-Lok., and Tang Catherina So-Kum, (2010). “Effects of Age, Gender, and Emotional Labor Strategies on Job Outcomes: Moderated Mediation Analyses”. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 2(3), s.323-339.

Cheung, Franchis and Wu Anise M. S, (2013). “Emotional Labour and Successful Ageing in The Workplace Among Older Chinese Employees”. Aging & Society, 33(6), s.1036–1051.

Chu, Kay Hei-Lin,(2002). The Effects of Emotional Labor on Employee Work Outcomes. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia

Chu, Kay Hei-Lin and Suzanne K. Murrmann, (2006). “Development and Validation of The Hospitality Emotional Labor Scale”. Tourism Management, 27(6), s.1181-1191.

Cole, Graham, (2015). “Emotional Management in The Workplace: Age and Experience As Key İnfluences”. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 29(4), s.31-33.

Cote, Stéphane, and Laura M. Morgan, (2002). “A Longitudinal Analysis of The Association Between Emotion Regulation, Job Satisfaction, and Intentions To Quit”. Journal of Organizational Behavior, 23(8), s.947-962.

Cottingham, Marci D., Rebecca J. Erickson, and James M. Diefendorff, (2015). “Examining Men’s Status Shield and Status Bonus: How Gender Frames The Emotional Labor and Job Satisfaction of Nurses”. Sex Roles, 72(7-8), s.377-389.

Dahling, Jason J., and Luis A. Perez, (2010). “Older Worker, Different Actor? Linking Age and Emotional Labor Strategies”. Personality and Individual Differences, 48(5), s.574–578.

Diefendorff, James M., Meredith H. Croyle, and Robin H. Gosserand. (2005). “The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies”. Journal of Vocational Behavior, 66(2), s.339-357.

Dursun, Bayram N, ve Aytaç, S. (2011). “Duygusal Emeğin İş Tatmini ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi”, 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, s.14-16.

Enki, Ayşegül, (2019). Duygusal Emek ve İş Koliklik Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Erickson, Rebecca J. (2005). “Why Emotion Work Matters: Sex, Gender, and The Division of Household Labor”. Journal of marriage and family, 67(2), s.337-351.

Erickson, J. R., and Christian Ritter. (2001). “Emotional Labor, Burnout, and İnauthenticity: Does Gender Matter?.” Social Psychology Quarterly, 64(2), s.146-163.

Ghalandari, Kamal, and Maryam Ghorbani Ghale Jogh, (2012). “The Effect of Emotional Labor Strategies (Surface Acting and Deep Acting) on Job Satisfaction and Job Burnout in Iranian Organizations: The Role of Emotional Intelligence”. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(12), s. 24‐31.

Goodwin, R.E., Groth, M., and Frenkel, S.J., (2011). “Relationships Between Emotional Labor, Job Performance, And Turnover”. Journal of Vocational Behavior , 79 (2), s.538– 548.

Grandey, Alicia A, (2000). “Emotional Regulation in The Workplace: A New Way To Conceptualize Emotional Labor”. Journal of occupational health psychology, 5(1),s. 95.-110.

Grandey, Alicia A, (2003). “When “The Show Must Go On”: Surface Acting And Deep Acting As Determinants Of Emotional Exhaustion And Peer-Rated Service Delivery”. Academy of management Journal, 46(1), s.86-96

Hochschild, Arlie Russell, (1990). Ideology and emotion management: A perspective and path for future research. In T. D. Kemper (Ed.), Research agendas in the sociology of emotions (pp.117-142). Albany, N. Y: State University of New York Press.

Hochschild, Arlie Russell,(1993). Preface. In S. Finemen (Ed.), Emotion in Organizations (p. xixiii). Newbury Park, CA: Sage Publication.

Hochschild, Arlie Russell, (1979). “Emotion Work, Feeling Rules, And Social Structure”. American journal of sociology, 85(3), s.551-575.

Hochschild, Arlie Russell, (2003). The Managed Heart: Commercialization Of Human Feeling. Berkeley: University of California.

Hochschild, Arlie Russell, 1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley, CA: University of California Press.

Kızanlıklı, Murat, (2014). Otel İşletmelerinde Duygusal Emek Öncüllerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.Yayımlanmamış Doktora Tezi,Gazi Üniversitesi,Ankara

Keleş, Yasin, (2014). Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kim, Hyun Jeong, (2008). “Hotel Service Providers’ Emotional Labor: The Antecedents And Effects On Burnout”. International Journal of Hospitality Management, 27(2), s.151-161.

Kruml, Susan M., and Deanna Geddes, (2000). “Exploring the dimensions of emotional labor: The heart of Hochschild’s work”. Management communication quarterly, 14(1), s.8-49.

Lee, Hyun Jung, (2016). “Effects of Public-Service Employee Age and Performance of Emotional Labor on Job Pride”. Social Behavior and Personality: an international journal, 44(8), s.1339-1348.

Leidner, Robin, (1999). “Emotional Labor İn Service Work”. The Annals of The American Academy of Political and Social Science, 561(1), s. 81-95.

Martínez-Iñigo, David, et al (2007). “Emotional Labour and Emotional Exhaustion:Interpersonal and İntrapersonal Mechanisms”,Work & Stress,21(1), s.30-47.

Meier, Kenneth J., Sharon H. Mastracci, and Kristin Wilson, (2006). “Gender And Emotional Labor İn Public Organizations: An Empirical Examination Of The Link To Performance”. Public Administration Review, 66(6), s.899-909.

Morris, J. Andrew, and Daniel C. Feldman, (1996). “The Dimensions, Antecedents, And Consequences Of Emotional Labor”. Academy Of Management Review, 21(4), 986-1010.

Savaş, Ahmet Cezmi, (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ ve Duygusal Emek Yeterliliklerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Schmidt, Klaus-Helmut, and Stefan Diestel, (2014). “Are Emotional Labour Strategies By Nurses Associated With Psychological Costs? A Cross-Sectional Survey.” International Journal of Nursing Studies, 51(11), s.1450-1461.

Seery, Brenda L., and Elizabeth A. Corrigall, (2009). “Emotional Labor: Links to Work Attitudes and Emotional Exhaustion”. Journal of Managerial Psychology, 24(8), s.797-813.

Sezer, Aydın F, (2017). Banka Çalışanlarının Çatışma Yönetim Tarzı ile Duygusal Emek Harcama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Kars İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi, Kars.

Tekin, Osman, (2018). Duygusal Emek ile İş Doyumu Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Schaubroeck, John, and James R. Jones, (2000). “Antecedents of Workplace Emotional Labor Dimensions And Moderators of Their Effects on Physical Symptoms”. Journal of Organizational Behavior, 21, s.163–183.

Simon, Robin W., and Leda E. Nath, (2004). “Gender and Emotion in The United States: Do Men and Women Differ in Self-Reports of Feelings And Expressive Behavior?.” American Journal of Sociology, 109(5), s.1137-1176.

Walsh, Gianfranco, and Boris Bartikowski, (2013). “Employee Emotional Labour and Quitting İntentions: Moderating Effects of Gender And Age”. European Journal Of Marketing, 47(8), s.1213-1237.

Wharton, Amy S, (1999). “The Psychosocial Consequences of Emotional Labor”. The Annals of The American Academy of Political And Social Science, 561(1), s.158-176.

Wharton, Amy S., and Rebecca I. Erickson, (1993). “Managing Emotions on The Job and at Home: Understanding The Consequences of Multiple Emotional Roles”. Academy of Management Review, 18(3), s.457-486.

Yang, Feng-Hua, and Chen-Chieh Chang, (2008). “Emotional Labour, Job Satisfaction and Organizational Commitment Amongst Clinical Nurses: A Questionnaire Survey”. International Journal of Nursing Studies, 45(6), s. 879-887.

Kaynak Göster