SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN

Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan’ın vefatından sonra sultanın küçük oğlu Tuğrul Arslan,

A SELJUK PRINCE WHOSE SULTANATE DID NOT GAIN LEGITIMACY: TUGRUL ARSLAN

Aftermath of death of Anatolian Seljuk Sultan, Kilic Arslan I, the minor son of Sultan, TugrulArslan, was acclaimed to be sultan in Malatia. Although there are evident records regarding his reignand activities of Tugrul Arslan in the relevant resources, his name was not mentioned among thesultans of Seljuks. It is reported that the Seljuk reign remained vacant until the reign of Shahinshah.Tugrul Arslan referred as Sultan in resources, ruled the empire under guardianship of his atabegsand mother Aisha Khatun in Malatia until 1124. It was observed that Tugrul Arslan exhibited weak administration as he was failed to escape his mother’s influence. Nevertheless, although politicalinfluence of Seljuk State eroded after death of Kilic Arslan, Tugrul Arslan succeeded to rule asignificant city of Malatia where strong competition took place under Seljuk flag for long period time.Besides, interregnum period occurred afterwards of Kilic Arslan’s death was somehow prevented afterTugrul Arslan was acclaimed as sultan. Whether Tugrul Arslan was one of the Seljuk sultans is anessential issue which has not attached importance until today. In the present study, reign of TugrulArslan as Seljuk Sultan in Malatia will be investigated in the light of resources from the period of1107 and 1124.

___

Abû’l‐Faraj (Ebû’l‐Ferec), Gregory, The Chronography, Süryanîceden İngilizceye trc. Ernesrt A. Wallis Budge, Oxford, 1932; Gregory Abû’l‐Farac, Abû’l‐Farac Tarihi, C. II, Türkçeye trc. Ömer Riza Doğrul, TTK, Ankara, 1999.

Aksarayî, Kerîmüddin Mahmud, Müsâmerüt ül‐Ahbâr, Nşr. O. Turan, 2. Baskı, TTK, Ankara, 1999.

Alptekin, Coşkun, “Türkiye Selçukluları”, DGBİT, C. VIII, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 209‐382.

__________, “Belek b. Behrâm”, DİA, C. 5, İstanbul, 1992, s. 402‐403.

__________, “Artuklular”, DGBİT, C. VIII, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 170‐193.

Altun, Ara, “Artuklular”, DİA, C. 3, İstanbul, 1991, s. 415‐419. Anonim Selçuknâme, (Tarih‐i Âl‐i Selçuk Der Anatoli, Anadolu Selçukluları Tarihi III), Yay. ve trc. Feridun Nafiz Uzluk, Ankara, 1952.

Anonymous Syriac Chronicle (Anonim Süryanî Vekayinâmesi), İng. trc. A. S. Tritton, “The First and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle”, JRAS, Londra 1933 (January).

Azîmî Tarihi, Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler, Nşr. ve trc. Ali Sevim, 2. Baskı, TTK, Ankara, 2006.

Cahen, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, trc. Yıldız Moran, 3. Baskı, E Yayınları, İstanbul, 1994.

_________, The Formation of Turkey The Seljukid Sultanate of Rum: Eleventh to Fourteenth Century, İng. trc. P. M. Holt, London, 2001.

Comnena, Anna, The Alexiad, İng. trc. Elizabeth A. S. Dawes, Londra, 1967.

Dânişmend Gazi Destanı, Hz. Necati Demir, Hece Yayınları, Ankara, 2006.

Demirkent, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118‐1146), TTK, Ankara, 1987.

__________, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, TTK, Ankara, 1996.

Ebû’l‐Fidâ, el‐Muhtasar fî Ahbâri’l‐Beşer, C. II, Thk. Mahmud Deyyûb, Beyrut, 1997.

Ertuğrul, Ali, Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Niğdeli Kadı Ahmed’in el‐ Veledüʹş‐Şefîk ve’l‐Hâfidü’l‐Halîk’i, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 2009.

Hacıgökmen, M. Ali, “Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi Oluşu”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 29 (2011), s. 231‐260.

Honingmann, E, “Malatya”, İA, VII, MEB, İstanbul, 1997, s. 232‐239.

İbn Şıhne, ed‐Dûrru’l‐Muntehab fî Tarih Memleketi Haleb, Nşr. Yusuf b. Elyan Serkis ed‐ Dımaşkî, Beyrut, 1909.

İbnû’l‐Esir, el‐Kâmil fi’t‐Tarih, Thk. Halil Me’mun Şiha, X, Beyrut, 1965‐66, trc. Abdülkerim Özaydın, İstanbul, 1986‐87.

İbnû’l‐Ezrak el‐Fârikî, Târihî Meyyâfârıkîn ve Âmid, Neşr. Ahmet Savran, Erzurum, 1987; Meyyâfârıkîn ve Âmid Tarihi (Artuklular Kısmı), trc. Ahmet Savran, Erzurum, 1992.

İbnû’l‐Kalânisî, Zeylü Tarihi Dimaşk, Thk. H. F. Amedroz, Beyrut, 1908

Kazvînî, Hamdullah Müstevfî, Târîh‐i Güzîde, Neşr. Abdu’l‐Hüseyin Nevâî, Tahran, 1362.

Kesik, Muharrem, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116‐1155), TTK, Ankara, 2003.

Kurat, A. K., Çaka Bey, Ankara, 1966.

Melikoff, Irene, “Dānishmendids”, The Encyclopadedia of Islam, II, Leyden, 1965, 110‐111.

Metin, Tülay, Selçuklular Döneminde Malatya, İstanbul, 2013.

__________, ʺTürkiye Selçuklu Siyasî Hayatında Kadının Rolü Üzerine”, Ortaçağda Kadın, Editör: A. Çetin, Ankara, 2011, s. 470‐482.

Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d‐Düvel, Selçuklular Tarihi II, Anadolu Selçukluları ve Beylikler, Yay. Ali Öngül, İzmir, 2001.

Özaydın, Abdülkerim, “Danişmendliler”, DGBİT, C. VIII, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 121‐140.

Runciman, S., Haçlı Seferleri Tarihi, II, trc. Fikret Işıltan, 2. Baskı, TTK, Ankara, 1992.

Sıbt İbnu’l‐Cevzî, Mir’atü’z‐Zamân fî Târîhi’l‐Âyân’da Selçuklular, Seçme, Tercüme ve Değerlendirme: Ali Sevim, TTK, Ankara, 2011.

__________, Mirʻâtû’z‐Zamân fî Târihi’l‐Aʻyan, VIII/I (495‐589/1101‐1193), Haydarabad, 1951.

__________, “Müntehabat min Kitab Mirʻâtû’z‐Zamân”, Recueil des Historiens des Croisades, Paris, 1884, Cilt III, s. 517‐570.

Solmaz, Sefer, “Dânişmendliler”, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 430‐ 451.

Sparapet, Simbat, Chronicle, İng. trc. Robert Bedrosian, Lord Branc, New Jersey 2005.

Süryanî Mihail Vekainâmesi, trc. Hrant D. Andreasyan, II. Kısım, TTK’da Basılmamış Nüsha.

Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1998.

__________, Doğu Anadolu Türk Devletleri Târihi, 4. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997.

__________, “Kılıç Arslan I.”, İA, C. VI, 1977, İstanbul, s. 681‐688.

Urfalı Mateos Vekayinâmesi (952‐1136) ve Papaz Grigor Zeyli (1136‐1162), trc. Hrant Andreasyan, 3. Baskı, TTK, Ankara, 2000.

Usta, Aydın, “Artukoğlu Belek Gazi’nin Siyasî Faaliyetleri”, Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul, 2005, s. 355‐367.

Yinanç, M. Halil, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri I, İstanbul, 1944.

__________, “Dânişmendliler”, İA, C. III, MEB, İstanbul, 1945, s. 468‐479.

___________, “Belek”, İA, C. II, MEB, İstanbul, 1979, s. 468‐473.

___

Bibtex @araştırma makalesi { usad464560, journal = {Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-2105}, eissn = {2548-0154}, address = {usad.selcuk@gmail.com}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {-}, pages = {35 - 52}, doi = {}, title = {SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN}, key = {cite}, author = {Metin, Tülay} }
APA Metin, T . (2018). SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN . Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , - (6) , 35-52 .
MLA Metin, T . "SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN" . Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi - (2018 ): 35-52 <
Chicago Metin, T . "SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN". Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi - (2018 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN AU - Tülay Metin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - - IS - 6 SN - 1015-2105-2548-0154 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN %A Tülay Metin %T SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi %P 1015-2105-2548-0154 %V - %N 6 %R %U
ISNAD Metin, Tülay . "SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN". Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi - / 6 (Eylül 2018): 35-52 .
AMA Metin T . SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN. usad. 2018; -(6): 35-52.
Vancouver Metin T . SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi. 2018; -(6): 35-52.
IEEE T. Metin , "SULTANLIĞI MEŞRUİYET KAZANMAMIŞ BİR SELÇUKLU ŞEHZADESİ: TUĞRUL ARSLAN", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c. -, sayı. 6, ss. 35-52, Eyl. 2018