Uluslararası ilişkiler disiplininin soy kütüğü

Modern anlamda uluslararası ilişkilerin (ui) miladı olarak kabul edilen 1648 Westphalia Antlaşması'ndan günümüze, uluslararası ilişkiler hem kapsadığı alan hem de ilişkiyi anlamlı kılan kurucu özneleri bakımından daha geniş bir yelpazede anlam ifade etmektedir. Özellikle XX. yüzyıl ile özdeşleştirilen kırılmaların da etkisi ile uluslararası ilişkileri açıklamak giderek zorlaşırken birim, yapı ve süreç arasındaki ilişkileri analiz etmek de güçleşmiştir. Uluslararası ilişkilerin daha karmaşık bir hal alması ile bu ilişkilerin mantığının anlaşılması adına teorik zemin de belirmeye başlamıştır. Ancak, bu dönüşüm sosyal bilimlerin diğer alanları ile karşılaştırıldığı zaman daha geç hayat bulmuş ve Uluslararası İlişkiler disiplini I. Dünya Savaşı sonrasında özerkliğini kazanabilmiştir. Bununla birlikte, disiplinin özerkliğine rağmen hâlâ tam anlamı ile özgün olamadığı tartışılmaktadır. Bu tartışmaları anlamak adına öncelikle disiplinin tarihini iyice özümsemek ve disiplinin epistemik zemini ile formasyonunu etkileyen unsurları kavramak gerekir. Bu çalışmada, bir ilişki türü olarak uluslararası ilişkilerin tanımlanmasına yönelik sorunlara değinilerek disiplinin ne zaman doğduğu sorusuna yanıt aranacaktır. Ayrıca, disiplinin "görece zengin" teorik alt yapısına ve "Büyük Tartışmalar"ına vurgu yapılacaktır.

The meaning of the international relations (ir) has expanded both by means of the field it covers and by means of its founding subjects since 1648, the year of the Westphalia Treaty accepted as the birth date of modern ir. Interpreting ir has become difficult while analyzing the relations between unit, structure and process getting tough especially due to the impact of ruptures identified with the 20th century. As ir gets complicated, the theoretical ground aiming to explain the logic behind these relations has begun to surface. Yet, when compared with other disciplines of the social sciences, the IR has relatively received^ heart's blood sooner and could gain its autonomy after the World War I. However, it is still debated that the discipline lacks authenticity in full meaning despite its autonomy. In the name of understanding these discussions, before all, one needs to internalize IR history thoroughly and comprehend the elements affecting the epistemic basis and formation of the discipline. In this study, while touching upon the problems related with defining ir as a type of relation, the question regarding the birth of the discipline will be the main focus. Moreover, the "relatively rich" theoretical background of the discipline and its "great debates" will be emphasized.

Kaynakça

Abrams Irwin (1957); "The Emergence of the International Law Societies", The Review of Politics, Vol. 19, No. 3.

Adler Emanuel (1997); "Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics", European Journal of International Relations, Vol. 3, No. 3.

Arı Tayyar (2002); Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Alfa Yayınları.

Arıboğan Deniz Ü. (1998); Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul, Sarmal Yayınevi.

Arrıghı Giovanni (2000); Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri, çev. Recep Boztemur, Ankara, İmge Kitabevi.

Ashley Richard K.R.B.J. Walker (1990); "Introduction: Speaking the Language of Exile: Dissident Thought in International Studies", International Studies Quarterly, Vol. 34, No. 3.

Ashworth Lucian M. (2002); "Did the Realist-Idealist Great Debates Really Happen? A Revisionist History of International Relations", International Relations, Vol. 16, No. 1.

Baldwin David (1993); Neo-Realism and Neo-Liberalism: The Contemporary Debate, New York: Columbia University Press.

Banks Michael (1985); "The Inter-Paradigm Debate", M. Light, A. J. R. Groom (ed.), International Relations: A Handbook of Current Theory, London, Pinter Publishers.

Bilgin Pınar (2008); "Thinking Past Western IR?", Third World Quarterly, Vol. 29, No. 1.

Boesche Roger (2003); "Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India", The Journal of Military History, Vol. 67, No. 1.

Bostanoğlu Burcu (1995); "International Relations Theory As Social Science", Turkish Yearbook of International Relations, Vol. 25.

Brecher Michael (1999); "International Studies in the Twentieth Century and Beyond: Flawed Dichotomies, Synthesis, Cumulation: ISA Presidential Address", International Studies Quarterly, Vol. 43, No. 2.

Breıtenbauch Henrik 0., Anders Wivel (2004); "Understanding National IR Disciplines Outside the United States: Political Culture and the Construction of International Relations in Denmark", Journal of International Relations and Development, Vol. 7, No. 4.

Brown Chris (2002); Sovereignty Rights and Justice: International Political Theory Today, Cambridge, Polity Press.

Brown Chris, Kirşten Ainley (2005); Understanding International Relations, London, Palgrave Macmillan.

Bull Hedley (1966); "International Theory: The Case for A Classical Approach", World Politics, Vol. 18, No. 3.

Bull Hedley (2001); "Theory of International Politics 1919-1969", Andrew Linklater (ed.), International Relations: Critical Concepts in Political Science Vol. I, New York, Routledge.

Burchill Scott (2001); Theories of International Relations, New York, Palgrave. Buzan Barry, Richard Little (1994); "The Idea of International System: Theory Meets History", International Political Science Review, Vol. 15, No. 3.

Cable James (1981); "The Useful Art of International Relations", International Affairs, Vol. 57, No. 2

Campbell Gordon (2003); "Uluslararası İlişkiler: Britanyalı Bakış Açısı", A. Kaya, G. G. Özdoğan (ed.), Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, İstanbul, Bağlam Yayınları.

Conway Stephen (1987); "Bentham versus Pitt: Jeremy Bentham and British Foreign Policy 1789", The Historical Journal, Vol. 30, No. 4.

Cox Robert W. (1996); Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press.

Cox Robert W. (2007); "The International in Evolution", Millennium: Journal of International Studies, Vol. 35, No. 3.

Crawford Robert M. A., Darry S. L. Jarvis (2001); International Relations Still an American Social Science?, New York, State University of New York Press.

Çalış Şaban, Erdem Özlük (2007); "Jeopolitik: Mekânın Siyasallaştırılması ve Suiistimali", Zeynep Dağı (ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak, İstanbul, Alfa Yayınları.

Çalış Şaban, Erdem Özlük (2007); "Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No. 18.

Debrix Francois (2003); "Language, Neofoundationalism, International Relations", Francois

Debrix (ed.), Language Agency and Politics in a Constructed World, New York, M.E. Sharpe.

Denemark Robert A. (1999); "World System History: From Traditional International Politics to the Study of Global Relations", International Studies Review, Vol. 1, No. 2.

Dernda Jacques (1974); Of Grammatology, Baltimore, John Hopkins University Press.

Dessler David (1989); "What's at Stake in the Agent-Structure Debate?", International Organization, Vol. 43, No. 3.

Duchene Francois (1973); "The Study of International Affairs", International Affairs, Vol. 49, No. 1.

Dunn Frederick S. (1948); "The Scope of International Affairs", World Politics, Vol. 1, No. 1.

Dunne Andrew P. (1996); International Theory: To the Brink and Beyond, Westport, Greenwood Press.

Dunne Timothy (1995); "International Society:'Theoretical Promises Fulfilled?", Cooperation and Conflict, Vol. 30, No. 2.

Eralp Atila (1996); Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar,İstanbul, İletişim Yayınları.

Evans Graham (1972); "Some Problems with a History of Thought in International Relations", International Relations, Vol. 4, No. 6.

Evans Jessie C. (1923); "Teaching International Relations Through the Social Studies", Historical Outlook, Vol. 14, No. 7.

Ferguson Yale H., Richard W. Mansbach (1988); The Elusive Quest: Theory and International Politics, Columbia, University of South Carolina Press.

Ferguson Yale, Richard Little (2004); "From International Politics to Global Politics: An Evolving Field", Fifth Pan European International Relations Conference Paper, Hague, September.

Finnegan Richard (1971); International Relations: Profile of A Discipline, Unpublished PhD Thesis, Florida, Florida State University.

Forsyth Murray (1978); "The Classical Theory of International Relations", Political Studies, Vol. 26, No. 3.

Fox William T. (1949); "Interwar International Relations Research: The American Experience", World Politics, Vol. 2, No. 1.

Frenbach Alfred (1955); "The Doctorate in International Affairs", The Journal of Politics,Vol. 17, No. 2.

Frıedrıchs Jörg (2001); "International Relations Theory in France", Journal of International Relations and Development, Vol. 4, No. 2.

Frıedrıchs Jörg (2001); "The Meaning of New Medievalism", European Journal of International Relations, Vol. 7, No. 4.

Gareau Frederick H. (1981); "The Discipline International Relations: A Multinational Perspective", The Journal of Politics, Vol. 43, No. 3.

Gaubatz Kurt T. (2001); "The Hobbesian Problem and the Micro Foundations of International Relations Theory", Security Studies, Vol. 11, No. 2.

Gelber Harry (2006); "Intellectuals and International Relations", Foreign Affairs, Vol. 50, No. 12.

Grant A. J. vd. (1916); An Introduction to the Study of International Relations, London,Macmillan.

Griffiths Martin (1992); Realism, Idealism and International Politics: A Reinterpretation,London, Routledge.

Groom A. J. R., "The Study of International Relations in France", kent.ac.uk/politics/ research/kentpapers/groom4.html

Haacke Jurgen (1996); "Theory and Praxis in International Relations: Habermas, Self-Reflection, Rational Argumentation", Millennium: Journal of International Studies, Vol. 25, No. 2.

Hallıday Fred (1990); "The Pertinence of International Relations", Political Studies, Vol. 38, No. 3.

Heatley David P. (1919); Diplomacy and the Study International Relations, London, Oxford University Press.

Hobson John M. (2001); "The Second State Debate in International Relations: Theory Turned Upside-Down", Review of International Studies, Vol. 27, No. 3.

Hoffmann Stanley (1969); "Theory and International Relations", James Rosenau (ed.),International Politics and Foreign Policy, New York, The Free Press.

Holcombe Arthur N. (1965); "Edwin Ginn's Vision of World Peace", International Organization, Vol. 19, No. 1.

Holden Gerard (2002); "Who Contextualizes the Contextualizers? Disciplinary History and the Discourse About International Relations Discourse", Review of International Studies, Vol. 28.

Holhs Martin, Steve Smith (1990); Explaining and Understanding International Relations, New York, Clarendon Press.

Holhs Martin, Steve Smith (2000); "The International System", Andrew Linklater (ed.), Critical Concepts in Political Science Vol. Ill, New York, Routledge.

Holstı Kalevi J. (1985); The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory, Boston, Allen and Unwin.

Holstı Kalevi J. (1998); "Scholarship in An Era of Anxiety: The Study of International Politics During the Cold War", Tim Dunne, et al. (ed.), The Eighty Years' Crisis: International Relations 1919-1999, Cambridge, Cambridge University Press.

Huang Xiaoming (2007); "The Invisible Hand: Modern Studies of international Relations in Japan, China, and Korea", Journal of International Relations and Development, Vol. 10, No. 2.

Hwang Philip Ho (1979); "What is Mencius' Theory of Human Nature?", Philosophy East and West, Vol. 29, No. 2.

Jarvıs D.S.L. (2000); International Relations and the Challenge of Postmodernism: Defending the Discipline, South Carolina: University of South Carolina Press.

J0rgensen Knud Erik (2000); "Continental International Relations Theory: The Best Kept Secret", European Journal of International Relations, Vol. 6, No. 1.

Joynt Carey B., Percy E. Corbett (1978); Theory and Reality in World Politics, London,MacMillan.

Keohane Robert O. (1988); "International Institutions: Two Approaches", International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 4.

Kratochwill Friedrich (2007); "Re-thinking the "inter" in International Politics", Millennium:Journal of International Studies, Vol. 35, No. 3.

Krippendorff Ekkehart (1989); "The Dominance of American Approaches in International Relations", Hugh C. Dyer, Leon Mangasarian (ed.), The Study of International Relations: The State of the Art, London, Macmillan.

Lamy L. Steven (2005); "Contemparay mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism", John Baylis, Steve Smith (ed.), The Globalization of World Politics, New York, Oxford University Press.

Lapıd Yosef (1989); "The Third Debate: On the Prospects of International Relations Theory in a Post-Positivist Era", International Studies Quarterly, Vol. 33, No. 3.

Lebedeva Marina M. (2004); "International Relations Studies in the USSR/Russia: Is there a Russian National School of IR Studies?", Global Society, Vol. 17, No. 3.

Linklater Andrew, John MacMillan (1995); "Introduction: Boundaries in Question", John MacMillan, Andrew Linklater (ed.), Boundaries in Question: New Directions in International Relations, London, Pinter.

Little Richard (1999); "Historiography and International Relations", Review of International Studies, Vol. 25, No. 2.

Long David, Brian C. Schmidt (2005); "Introduction", David Long, Brian C. Schmidt (ed.), Imperialism and Internationalism in the Discipline of International Relations, New York: Suny Press.

Morgan Roger (1979); "To Advance the Sciences of International Politics: Chatham House's Early Research", International Affairs, Vol. 55, No. 2.

Morgenthau Hans J. (1970); "International Relations 1965-1969", Annals of the American Academy of Political and Social Science, No. 390.

Navon Emmanuel (2001); "The Third Debate Revisited", Review of International Studies,Vol. 27, No. 4.

Neumann iver B. (2003); 'The English School on Diplomacy: Scholorly Promise Unfulfilled", International Relations, Vol. 17, No. 3.

Olson William C, A. J. R. Groom (1991); International Relations Then and Now: Origins and Trends in Interpretation, London, Harper Collins Academic.

Olson William C, Fred A. Sondermann (1966); The Theory and Practice of International Politics, New Jersey, Prentice Hall.

Özlük Erdem (2007); "Feminizm", Haydar Çakmak (ed.), Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara, Platin.

Özlük Erdem (2006); Uluslararası ilişkiler Disiplininde Gelenekselcilik, Davranışsalcılık Tartışması ve Çağdaş Uluslararası İlişkiler Teorilerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi.

Özlük, Erdem (2008); "Uluslararası İlişkiler Disiplininde Davranışsala Paradigmanın Anlamı, Kökeni ve Çatışma Çözümlemesi Örneğinde Davranışsalcılığın Katkısı", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No. 19.

Parmar Inderjeet (2002); "Anglo-American Elites in the Interwar Years: Idealism and Power in the Intellectual Roots of Chatham House and the Council on Foreign Relations", International Relations, Vol. 16, No. 1.

Polat Necati (2000); "Three Contemporaries: The International, Bentham, and De Sade", Social Text, Vol. 18, No. 4.

Porter Brian (2002); "Lord Davies, E.H. Carr and the Spirit Ironic: a Comedy of Errors", International Relations, Vol. 16, No. 1.

Porter Tony (1994); "Postmodern Political Realism and International Relations Theory's Third Debate", Claire Sjolander T., Wayne S. Cox (ed.), Beyond Positivism: Critical Reflections on International Relations, Boulder, Lynne Rienner.

Potter Pitman B. (1923); "Political Science in the International Field", The American Political Science Review, Vol. 17, No. 3.

Puchala Donald J. (1990); "Woe to the Orphans of the Scientific Revolution", Journal of International Affairs, Vol. 44, No. 2.

Puchala Donald J., Stuart I. Fagan (1974); "International Politics in the 1970s: The Search for Perspective", International Organization, Vol. 28, No. 2.

Reınsch Paul S! (1900); World Politics at the End of the Nineteenth Century, New York, Macmillan.

Richardson James L. (2001); Contending Liberalism in World Politics: Ideology and Power, Colorado, Lynne Rienner Publishers.

Roberts Adam (1991); "A New Age in International Relations?", International Affairs, Vol. 67, No. 3.

Rosenau James N. (1965); "Behavioral Science and the Study of International Relations", The Journal of Conflict Resolution, Vol. 9, No. 4.

Schmidt Brian C. (1998); "Lessons From the Past: Reassessing the Interwar Disciplinary History of International Relations", International Studies Quarterly, Vol. 42, No. 3.

Schmidt Brian C. (2001); "On International Political Theory", Reviews in Anthropology, Vol. 30, No. 2.

Schmidt Brian C. (2002); "Anarchy, World Politics and the Birth of a Discipline: American International Relations, Pluralist Theory and the Myth of Interwar Idealism", International Relations, Vol. 16, No. 1.

Schmidt Brian C. (2002); "On the History and Historiography of International Relations", W. Carlsnaes, et al. (ed.), Handbook of International Relations, London, Sage Publications.

Smit Christian R. "The Strange Death of Liberal International Theory", European Journal of International Relations, Vol. 12, No. 3.

Smith Rogers M. (1997); "Still Blowing in the Wind: The American Quest for A Democratic, Scientific Political Science", Daedalus, Vol. 126, No. 1.

Smith Steve (1994); "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory" Steve Smith, Ken Booth, (ed.), International Relations Theory Today, Cambridge, Polity Press.

Smith Steve (2000); "The Discipline of International Relations: Still an American Social Sciences", British Journal of Politics and International Relations, Vol. 2, No. 3.

Smith Steve (2003); "International Relations and international relations: The Links Between Theory and Practice in World Politics", Journal of International Relations and Development, Vol. 6, No. 3.

Smith Steve (2007); "Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory", Tim Dunne, et al. (ed.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford University Press.

Steans Jill, vd. (2005); Introduction to International Relations: Perspectives and Themes, Essex, Pearson Longman.

Stırk Peter (2005); "The Westphalian Model, Sovereignty and Law in Fin-de-siecle German International Theory", International Relations, Vol. 19, No. 2.

Thompson Kenneth W. (1952); "The Study of International Politics: A Survey of Trends and Development", The Review of Politics, Vol. 14, No. 4.

Thompson Kenneth W. (1967); "The Empirical, Normative and Theoretical Foundations of International Studies", The Review of Politics, Vol. 29, No. 2.

Tickner Ann J. (2003); "International Relations: Post-Positivist and Feminist Perspectives" R. E. Goodin, H. D. Klingemann, (ed.), A New Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press.

Torbjörn L. Knutsen (1992); A History of International Relations Theory, Manchester Manchester University Press.

Vıottı Paul R., Mark V. Kauppi (1993); International Relations Theory: Realism, Pluralism,Globalism, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Vıtalıs Robert (2005); "Birth of A Discipline", David Long, Brian C. Schmidt (ed.), Imperialism and Internationalism in the Discipline of International Relations, New York, Suny Press.

Volten Peter M. (2004); "Theory of International Relations in Europe: A Social Science Stillborn or Still Born and Raised in America?", SG1R Conference Paper, Hague.

Waever Ole (1998); "The Sociology of a Not So International Discipline: American and European Developments in International Relations", International Organization, Vol.52, No. 4.

Wallace Schuyler C. (1947); "School of International Affairs", Columbia Journal of International Affairs, Vol. 1, No. 1. Walsh Edmund A. (1922); The History and Nature of International Relations, New York,Macmillan.

Wendt Alexander (1992); "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics", International Organization, Vol. 46, No. 2.

Wendt Alexander (2001); Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press.

White Brian (1997); "Diplomacy", John Baylis, Steve Smith (ed.), The Globalization of World Politics, New York: Oxford University Press.

Yunping Wang (2005); "Are Early Confucians Consequentialists?", Asian Philosophy, Vol. 15, No. 1.

Yurdusev Nuri A. (1996); "Uluslararası İlişkiler Öncesi", Atila Eralp, (ed.), Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul, İletişim Yayınları.

Zehfuss Maja (2002); Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, New York, Cambridge University Press.

Zimmerman William (1969); "International Relations in the Soviet Union: The Emergence of a Discipline", The Journal of Politics, Vol. 31, No. 1.

Kaynak Göster